nieuws

‘Pensioen wordt een life-eventregeling’

Pensioen 1511

‘Pensioen wordt een life-eventregeling’

Pensioen wordt steeds meer een individuele aangelegenheid: werknemers moeten zelf het heft in handen nemen om hun pensioenregeling in te vullen. Ook in het regeerakkoord wordt hier aandacht aan besteed. Dat vraagt om een herbezinning op het pensioen in het algemeen: een andere opzet van een pensioenregeling kan medewerkers meer grip geven op hun financiële toekomst. Zo’n flexibele life-eventregeling is de toekomst, is de overtuiging van Stefan Duran (elipsLife) en Rob Verhoef (Aon Hewitt). Zij gaan met elkaar in gesprek over de pensioenregeling nieuwe stijl.

Verhoef adviseert bedrijven als senior client consultant over hun secundaire arbeidsvoorwaarden. Hij heeft een revolutionaire nieuwe opzet bedacht voor de pensioenregeling. Duran wil als innovatieve risicoverzekeraar weten welke rol ElipsLife daarin kan spelen en wat de voordelen zijn voor werkgevers en werknemers. “Een andere opzet van de pensioenregeling kan werkgevers helpen om personeel te behouden en geeft daarnaast de werknemer meer grip op zijn toekomst.”

Vast in het systeem

Verhoef: “Voor werkgevers is duurzame inzetbaarheid een belangrijk thema: ziekteverzuim, zorgkosten, vitaliteit en werkvermogen van medewerkers spelen daar een rol in. Bovendien kun je je als werkgever profileren met een aantrekkelijk ingerichte pensioenregeling: dat geeft meer kansen op het binnenhalen van nieuwe medewerkers. De pensioenregeling kun je ook inzetten om werknemers langdurig fit te houden en bepaalde life events tijdens de carrière te faciliteren. Pensioen is belangrijk, maar is nu veelal voor alle generaties op de werkvloer hetzelfde zodat het niet voor iedereen optimaal aansluit.”

Daar heeft Verhoef iets op bedacht. Werkgevers die niet verplicht zijn aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds, hebben de vrije hand om wel tot een betere aansluiting te kunnen komen, zegt hij. “Dan kun je op een andere manier tegen pensioenen aankijken die beter past bij de verschillende generaties van werknemers in je organisatie. Een zestigplusser wil best werken, maar is emotioneel geraakt door de hogere pensioenleeftijd, een veertigplusser denkt wellicht aan zorgverlof of een sabbatical en een dertigplusser wil meer tijd met zijn kinderen doorbrengen. Onze filosofie is dat je de pensioenpot deels moet kunnen inzetten om deze persoonlijke keuzes te realiseren. Kijk naar de generaties in je organisatie en geef die werknemers die daar behoefte aan hebben de ruimte zelf een keuze te maken.”

Keuze combineren met zekerheid

Dat is volgens Duran verzekeringstechnisch niet moeilijk: “Je kunt makkelijk schuiven met ouderdomspensioen, bijvoorbeeld om voor een life event te sparen. Belangrijk daarin is dat je die keuze combineert met zekerheid op de onverwachte life events. Er kan altijd iets gebeuren: arbeidsongeschikt raken of overlijden. Daarin hebben wij als verzekeraar onze rol. De uitdaging is hoe we ervoor zorgen dat iemand zijn spaartegoed nu kan inzetten, terwijl de onverwachte gebeurtenissen goed worden opgevangen.”

Verhoef: “Werknemers worden zelfbewuster. Ze krijgen meer waardering voor de waarde van hun pensioen, want het is niet meer een ver-van-mijn-bed-show. En het zou zo mooi zijn als je nu je pensioenwaarde als cadeau kunt uitpakken, mits je later met minder inkomen genoegen neemt.” Enkele bedrijven zetten nu zo’n compleet nieuwe pensioenregeling op. “Dit betekent overstappen van een traditionele pensioenregeling naar een zogenaamde open regeling. De invulling zal per bedrijf verschillen. De huidige aandacht voor pensioen maakt dat mensen steeds meer in staat worden gesteld om hierin zelf keuzes te maken. Deze andere opzet van de pensioenregeling kan leiden tot een betere aansluiting op de wensen van werknemers.”

Communicatie

Duran: “Alles valt of staat met een goed inzicht in gevolgen van keuzes. Hoe zit het met de communicatie rondom deze nieuwe opzet van pensioen?”

Verhoef: “Communicatie is key. We houden in eerste instantie plenaire informatiesessies en maken een kort animatiefilmpje. Daarin laten we zien wat de waarde is van het pensioen dat je inkoopt en wat er gebeurt als je het anders wilt inzetten. Daarnaast houden we individuele gesprekken. Het is van groot belang dat de partner van een werknemer ook tekent voor de keuze. Daarvoor zou je bijvoorbeeld ook een app kunnen ontwikkelen. Zo zou je in de toekomst zelfs per maand je keuzes kunnen herzien en altijd inzicht hebben in de gevolgen. Ik zie het als een soort levensloop 2.0. Hiermee kunnen werkgevers direct aantrekkelijker worden.”

Minder werken of doorwerken

Duran: “Hoe is er onderzocht of er behoefte is aan zo’n regeling?”

Verhoef: “We hebben vorig jaar als het ware foto’s gemaakt van de verschillende generaties binnen het personeel bij bedrijven en daarna zijn we in gesprek gegaan. Minder werken in de laatste fase en tussentijds langer (zorg)verlof zijn veel gehoorde wensen. In de komende tien jaar gaan veel babyboomers met pensioen. Er zit heel veel kennis en ervaring bij deze generatie. Die vormt een belangrijk onderdeel van de motor. Doorwerken in deeltijd aantrekkelijk maken leidt tot het behoud van deze groep.”

Duran: “Aan welke invulling is de meeste behoefte?”

Verhoef: “De zestigplussers zullen ervoor kiezen minder te gaan werken, zeker als ze een zwaar beroep hebben. Jongere generaties talenten zullen kiezen voor maatschappelijke relevantie, zoals tijdelijk ontwikkelingswerk doen, of zorgverlof. Zij geloven dat hun pensioenleeftijd, als daar al sprake van gaat zijn, nog veel hoger ligt dan we nu inschatten.”

Flexibel risico’s afdekken

Duran: “ElipsLife verzekert arbeidsongeschiktheids- en overlijdensrisico’s voor bedrijven. Welke rol zie je voor ons?”
Verhoef: “De afdekking van risico’s moet collectief gewaarborgd worden vanuit werkgevers, zonder dat daarmee de keuzes van de werknemers worden ingeperkt. Dit is ook wat de nieuwe regering beoogt: het behouden van de collectieve kracht van ons pensioensysteem met ruimte voor individuele oplossingen. Er zijn steeds meer tweeverdieners. Valt er een partner weg, dan wordt er een nabestaandenpensioen uitgekeerd. Terwijl de nog levende partner een emotioneel moeilijke tijd heeft en daarna de draad weer oppakt. Dus is dat nog nodig?”

Duran: “Je wilt ook meer flexibiliteit in het nabestaandenpensioen dus?”

Verhoef: “Voor bepaalde groepen werknemers zal vooral minder beschermend gedacht moeten worden. Ook hier moet een werknemer de dekking aan kunnen laten sluiten bij de behoefte. Misschien kun je ook een uitkering ineens bieden en meer de combinatie met de hypotheek zoeken.”

Duran: “Zeker bij grotere bedrijven zie je steeds meer een combinatie van levenslang nabestaandenpensioen met een verzekering die één of meer keer het jaarsalaris uitkeert bij overlijden. Ik zie hierin nog weinig verzoeken tot keuzemogelijkheden. Flexibel verzekeren is technisch gezien prima uit te voeren. Als verzekeraar kijken we naar de contante waarde van een uitkeringsverplichting. Dan maakt het niet uit of je ineens uitkeert of in delen.”

Durven

De regering onderkent de generatieproblemen en zet een eerste stap door de doorsneepremie aan te pakken. Verhoef: “Bedrijven hebben nu te maken met wel vijf generaties werknemers. Dan is het ideaal als je iedereen kunt laten kiezen wat ze met hun pensioenpot doen. Jongeren gaan denken: er is straks helemaal geen pensioendatum meer. Zij gebruiken het geld liever voor andere dingen. Daarom kun je met een compleet herziene pensioenregeling je personeel, en zeker jongeren, veel beter binnenhouden. Het is ‘durven’, maar het sluit veel beter aan bij de huidige tijdgeest.”

Reageer op dit artikel