nieuws

Fusie komt voor bedrijfstakpensioenfondsen stap dichterbij

Pensioen 448

Fusie komt voor bedrijfstakpensioenfondsen stap dichterbij

Verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen krijgen de ruimte om hun pensioenvermogen na een fusie tijdelijk gescheiden te houden. Dat staat althans in een wetsvoorstel dat het demissionaire kabinet voor advies naar de Raad van State stuurt. De maatregel moet het voor de bedrijfstakpensioenfondsen makkelijker maken om te fuseren.

Om hun uitvoeringskosten te verlagen willen bedrijfstakpensioenfondsen opschalen. Nu is fuseren voor bedrijfstakpensioenfondsen waar werknemers verplicht bij zijn aangesloten niet toegestaan als de dekkingsgraden van de fondsen ten tijde van de fusie te veel verschillen. Het kabinet wil deze hobbel wegnemen.

Dekkingsgraden naar elkaar toebrengen

Verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfonden die willen fuseren krijgen de mogelijkheid om alvast te fuseren met tijdelijk financieel afgescheiden vermogens en geleidelijk de dekkingsgraden naar elkaar toe te brengen. Ze moeten wel aan een aantal randvoorwaarden voldoen ter bescherming van de deelnemers.

De ministerraad stemde in met een voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij hoopt dat een wet over deze fusie op 1 januari 2018 in werking kan treden. De Pensioenfederatie vreesde een paar maanden geleden al dat het kabinet die streefdatum niet gaat halen.

Reageer op dit artikel