nieuws

‘Effect lage rente op dekkingsgraad pensioenfondsen valt wel mee’

Pensioen 3221

‘Effect lage rente op dekkingsgraad pensioenfondsen valt wel mee’

De demissionaire regering vindt dat er geen actie nodig is om de effecten van de lage rentestand op de dekkingsgraad van pensioenfondsen te dempen. Minister Dijsselbloem schrijft dat in antwoord op vragen van CDA-lid Omtzigt – vervat in een motie – over opmerkingen van DNB-president Klaas Knot met betrekking tot de negatieve gevolgen van het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) voor pensioenfondsen. Dat zou leiden tot een 5% tot 10% lagere dekkingsgraad.

“Constaterende dat dit € 70 tot € 140 mld is, of in de orde van grootte tot € 10.000 per pensioendeelnemer”, vroeg Omtzigt of het kabinet daar iets aan wilde doen. Knot heeft tijdens overleg over macro-economische risico’s voor het financiële stelsel met de vaste Kamercommissie van Financiën gezegd dat de effecten van het ECB-beleid op de pensioenfondsen zich lastig laten kwantificeren, antwoordt Dijsselbloem. “Dit komt mede omdat er naast de negatieve gevolgen voor de dekkingsgraad van pensioenfondsen van een lagere rente, ook positieve effecten voor pensioenfondsen bestaan – zoals dat een lage rente de economische groei bevordert en activaprijzen opstuwt, met positief gevolg voor reële rendementen.” Knot schatte het negatieve effect op de dekkingsgraad van pensioenfondsen op 5% a 10%, maar voegde daaraan toe dat stoppen met het verruimende monetaire beleid op de lange termijn geen oplossing is. “Hiervoor is hervorming van het pensioenstelsel nodig”, schrijft Dijsselbloem.

Lage rente werkt ook positief

De effecten van de lage rente zijn al eerder aan de orde geweest, aldus Dijsselbloem. Die zijn zowel positief als negatief. “Ook heeft het kabinet gerapporteerd dat de dalende rente per saldo drukt op de financiële positie van de pensioenfondsen. Daarbij geldt dat het effect van het onconventionele in beginsel tijdelijk is: indien de rente na verloop van tijd terugkeert naar het niveau dat zonder de uitzonderlijke verruimende monetaire operaties zou resulteren, betekent dit dat de dekkingsgraden evenredig herstellen.” Bovendien vertoont de rente sowieso al een aantal decennia “een duidelijke neerwaartse trend”, voeg de minister daaraan toe. “Nieuw inzicht sinds de eerdere correspondentie met de Kamer is wel dat DNB en het CPB recent hebben aangeven dat de daling van de rente macro-economisch bezien per saldo gunstig heeft uitgepakt voor de Nederlandse economie als geheel.”

Reageer op dit artikel