nieuws

Pensioen in eigen beheer-tiendaagse: Dag 5. Things to do vóór 2017

Pensioen 127

Pensioen in eigen beheer-tiendaagse: Dag 5. Things to do vóór 2017

Het overgangsrecht voor de uitfasering pensioen in eigen beheer van drie jaar doet vermoeden dat de DGA zich de komende maanden nog niet al te druk hoeft te maken over dit onderwerp. Niets is minder waar. De DGA zal bij inwerkingtreding van het wetsvoorstel reeds vóór 1 januari 2017 een aantal stappen moeten zetten.

Besluitvorming AvA
Het wetsvoorstel houdt in ieder geval in dat de pensioenopbouw in eigen beheer per 1 januari 2017 stopt, ongeacht of de DGA daarna kiest voor afkoop c.q. omzetting, of juist een bevriezing van de aanspraken. Het stopzetten van de pensioenopbouw moet in de aandeelhoudersvergadering besloten worden.

Pensioenbrief/pensioenovereenkomst
De oorspronkelijke pensioenbrief c.q. pensioenovereenkomst behoeft evenzeer aanpassing. In die pensioenbrief wordt namelijk nog uitgegaan van een opbouw van het ouderdomspensioen en, in het verlengde daarvan, een aanspraak op partnerpensioen. Die brief moet worden aangepast, althans er zal een addendum moeten komen waarin wordt vastgelegd dat de DGA in zijn hoedanigheid van werknemer met de werkgever heeft afgesproken dat er geen pensioenopbouw meer plaatsvindt. Het enkele feit dat vanuit fiscale wetgeving besloten is om die pensioenopbouw niet langer fiscaal te faciliteren, maakt namelijk nog niet dat ook de civielrechtelijke pensioenovereenkomst automatisch van inhoud verandert. Het verdient, in het licht van mijn eerdere bijdrage op dit kennisportal, overigens aanbeveling om zo’n pensioenbrief en/of de notulen van de AvA tevens te laten ondertekenen door de partner.

Waardeoverdracht vanuit verzekerde pensioenpolis
Het komt nog wel eens voor dat de DGA een deel van zijn pensioen extern, bij een verzekeraar, heeft ondergebracht. De DGA krijgt de mogelijkheid om dit extern beheerde pensioen alsnog in het eigen beheer te betrekken, zodat de afkoop c.q. omzettingsmogelijkheid ook op de waarde van die verzekerde polis betrekking kan hebben. Die mogelijkheid bestaat echter slechts tot 1 januari 2017. In de Nota naar aanleiding van het verslag van 26 oktober 2016 is dit nog eens nadrukkelijk bevestigd. Houd er overigens rekening mee dat de korting waarin de fiscale wetgeving bij het afkoopscenario voorziet, niet op de extern verzekerde aanspraak betrekking zal hebben. Immers, voor de berekening van de kortingsgrondslag is bepalend de balanswaarde ultimo 2015.

Aanpassing risicoverzekeringen
Tot slot doet een DGA er verstandig aan om met de tussenpersoon c.q. pensioenadviseur na te gaan welke extern verzekerde producten in het verleden afgesloten zijn. Zijn er bijvoorbeeld risicoverzekeringen afgesloten ten aanzien van het partnerpensioen, die als gevolg van een stopzetting van de pensioenopbouw aangepast moeten worden? Of waren er überhaupt nog geen externe risicoverzekeringen, waarvan de noodzaak daartoe alsnog ontstaat doordat het partnerpensioen in eigen beheer sowieso niet meer kan bedragen dan de eventueel tot op heden opgebouwde pensioenpot? Kortom: reden genoeg om nog eens goed te kijken naar de gevolgen voor de partner op het moment dat de DGA komt te overlijden en daar in de verzekeringssfeer een oplossing voor te bedenken.

Auteur: Frédérique Hoppers

Reageer op dit artikel