nieuws

Pleidooi ouderen voor maatregelen tegen korting pensioenen

Pensioen 951

Pleidooi ouderen voor maatregelen tegen korting pensioenen

Ouderenbond ANBO heeft samen met een aantal andere ouderenorganisatie een brief aan staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) en de Tweede Kamer gestuurd waarin opnieuw wordt gepleit voor maatregelen die een korting op de pensioenen moeten tegen gaan. De organisaties doen zelf een aantal voorzetten die in afwachting van aanpassing of vernieuwing van het huidige pensioenstelsel het “onnodig korten van pensioenen kunnen voorkomen.”

In de brief onderschrijven de initiatiefnemers de constatering van Klijnsma tijdens het pensioendebat van een maand geleden dat de optie ‘verlenging van de hersteltermijn’ waarschijnlijk onvoldoende is om als een adequate oplossing aangemerkt te kunnen worden. “Deze oplossing zal hoogstens gedurende 1 jaar een tijdelijke oplossing blijken, en dan nog voor een beperkt aantal pensioenfondsen”, aldus de ouderenorganisaties. “Bovendien biedt ‘verlenging van de hersteltermijn geen soelaas voor de onvoorwaardelijke korting die doorgevoerd wordt indien het eigen vermogen van een pensioenfonds onverhoopt vijf jaar achtereen lager is dan het minimaal vereist eigen vermogen (art. 140 PW).”

De ouderenorganisaties komen daarom met drie eigen voorstellen voor maatregelen en verzoeken Klijnsma om deze mee te nemen in haar onderzoek naar een verlenging van de hersteltermijn:

  1. Geen korting bij een dekkingsgraad van 100% of meer  
    “Aangezien pensioenkorting een ‘ultimum remedium’ moet zijn en generatie-evenwichtig, stellen wij voor te regelen dat in het licht van de artikelen 134 en 140 van de PW er nimmer tot korting mag worden overgegaan zolang de beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds 100% of meer bedraagt”, aldus de ouderenorganisaties.
  2. MVEV als kortingscriterium
    “Wij stellen voor om als kortingscriterium in de artikelen 134 en 140 van de pensioenwet niet het te bereiken VEV als uitgangspunt te nemen, maar het minimaal vereiste eigen vermogen (MVEV), onder handhaving van de hersteltermijn van 10 jaar. In de praktijk betekent dit dan dat een pensioenfonds niet hoeft te korten als het kan aantonen dat het o.b.v. de huidige risicohouding en beleggingsbeleid binnen de resterende gangbare hersteltermijn van 10 jaar, het MVEV kan bereiken.”
  3. Vereist jaarlijks rendement
    “Leg in afwachting van een aanpassing of vernieuwing van het huidige pensioenstelsel wettelijk vast dat pensioenfondsen die kunnen aantonen dat het verwacht rendement op basis van het strategisch beleggingsbeleid meer dan 1% hoger ligt dan het volgens de kasstroommethode bepaalde ‘vereist jaarlijks rendement’, niet hoeven te korten.”

Evenwicht tussen generaties
Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO, onderstreept dat de voorstellen niet ten koste gaan van de andere deelnemers. “Wij willen evenwicht tussen generaties. De huidige regels zijn niet flexibel genoeg, waardoor alle betrokkenen uitzicht op indexatie missen en met kortingen te maken kunnen krijgen. Dat voelen gepensioneerden vandaag in hun portemonnee, maar werknemers voelen dat morgen, als ze zelf met pensioen gaan. Nu loopt het pensioen van de meeste werknemers en gepensioneerden al een kleine vijftien procent achter in koopkracht.”

Reageer op dit artikel