nieuws

Wisselende reacties op SER-studie persoonlijk pensioen

Pensioen 3066

Wisselende reacties op SER-studie persoonlijk pensioen

De verdiepingsstudie die de Sociaal Economische Raad (SER) vrijdag heeft gepubliceerd, verduidelijkt hoe een pensioenstelsel eruit ziet dat gebaseerd is op heldere aanspraken en persoonlijke pensioenvermogens. Maar niet alle door de SER vergeleken varianten sluiten even goed aan op de maatschappelijke ontwikkelingen. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in een eerste reactie op het SER-rapport.

De analyse van de SER wijst uit dat het aanleggen van anonieme buffers leidt tot een complexer, minder transparant en minder persoonlijk stelsel met onheldere aanspraken. De variant met deze kenmerken is daarom minder geschikt om in te spelen op de toegenomen dynamiek op de arbeidsmarkt en veranderingen in de economie en samenleving. “Deze variant biedt onzekere en theoretische voordelen, maar de nadelen zijn wel helder: het wordt ingewikkelder en lastiger bij een baanwissel”, aldus algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond.

Varianten waarbij persoonlijk pensioenvermogen wordt opgebouwd bij behoud van solidariteit met andere deelnemers, maar zonder collectieve buffers, sluiten volgens Weurding beter aan bij de huidige en toekomstige ontwikkelingen. Deze varianten leiden tot heldere aanspraken en zijn makkelijker mee te nemen bij verandering van werkgever en bieden nog wel mogelijkheden voor collectieve risicodeling.

Volgens het Verbond is het nu zaak dat politiek Den Haag de discussie over een nieuw en houdbaar stelsel met kracht voortzet, temeer omdat de huidige regelingen vanwege de lage rente en verslechterde dekkingsgraden stevig onder druk staan. De SER-studie biedt daarvoor nuttige bouwstenen, al moet de wijze waarop de transitie naar een nieuw stelsel het best kan plaatsvinden nog nader worden uitgewerkt.

Pensioenfederatie
De Pensioenfederatie laat weten het rapport van de (SER) te verwelkomen. “Er is veel en goed werk verricht waarop nu kan worden voortgeborduurd. De optie voor individuele pensioenrekeningen met collectief gedeelde risico’s, eerder door de SER als ‘interessant, maar onbekend’ omschreven, is nu bekend. En nog steeds interessant.” De afgelopen periode heeft de Pensioenfederatie een aantal uitgangspunten geformuleerd, die sturend zouden moeten zijn bij de keuze voor een nieuw pensioencontract. “Zo’n contract zou allereerst uitlegbaar en transparant moeten zijn. Daarnaast zijn collectieve risicodeling en solidariteit onmisbare elementen die ook kunnen rekenen op brede steun van deelnemers, zo blijkt uit recent onderzoek van de Federatie. Tot slot moet een goede transitie naar een nieuw contract mogelijk zijn, waarbij zorgvuldig moet worden omgegaan met bestaande aanspraken”, aldus de Pensioenfederatie.

Interessant
De vakcentrale voor Professionals (VCP) laat in een reactie weten dat deze pensioenvariant voor de VCP ook interessant blijft nu deze verder is onderzocht. “De variant met voorwaardelijke pensioenuitkering, een reëel contract waar wij jarenlang pleitbezorger van zijn geweest, komt ook positief uit de verkenning naar voren. Er liggen dus verschillende varianten die wij met de achterban gaan bespreken”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. Het contract komt volgens de VCP tegemoet aan het beste van de twee werelden. “Echter, het verbinden van die werelden zal niet over één nacht ijs gaan. Een hoop uitwerkingsvragen in het bijzonder ten aanzien van de transitie liggen nog op tafel. De huidige financiële posities van de fondsen moeten daarbij ook meegenomen worden.”

Reageer op dit artikel