nieuws

DNB hamert op afbouw fiscale prikkels

Pensioen

DNB hamert op afbouw fiscale prikkels

DNB pleit bij de presentatie van haar jaarverslag over 2015 voor een verdere afbouw van fiscale prikkels. Door de lage rente is het in de ogen van de toezichthouder nu bijvoorbeeld het moment om de hypotheekrenteaftrek sneller te verlagen dan  is voorzien.

Nederlanders lenen veel (voor hun huis) en sparen veel (voor hun pensioen). Beide worden fiscaal gestimuleerd. De afgelopen jaren zijn deze fiscale prikkels weliswaar verkleind, maar ze bestaan nog altijd. Dit maakt banken en huishoudens kwetsbaar, met name voor ontwikkelingen in de rente op de huizenmarkt. Dit gaat volgens DNB gepaard met grotere schommelingen in huizenprijzen en de reeële economie. “Anders gezegd, het versterkt de economische cyclus (procycliciteit), wat ongewenst is. Anderzijds vormt de fiscale behandeling van pensioenen door het effect op de bestedingen een onnodige rem op de economische activiteit. Verder afbouw van fiscale prikkels is daarom wenselijk, alsmede een geleidelijke verdere afname van de maximale LTV naar 90% voor nieuwe hypotheken conform het advies van eht Financieel Stabiliteistscomité (FSC)”, aldus DNB.

Regelgevingsmoeheid
DNB constateert verder in haar jaarverslag dat er enige regelgevingsmoeheid lijkt toe te slaan. “Zoals de financiële crisis duidelijk heeft laten zien, kan een financieel stelsel niet zonder goede regels. Deze regels moeten vooral internationaal en Europees tot stand komen om een gelijk speelveld te waarborgen. Daarin zijn flinke stappen gezet. De regelgeving voor de financiële sector is de afgelopen jaren wereldwijd ook nadrukkelijk strenger geworden. Als gevolg hiervan lijkt enige regelgevingsmoeheid toe te slaan. De aanscherpingen waren echter hoognodig vanwege achterstallig onderhoud na de liberaliseringskoers voorafgaand aan de financiële crisis. Punt van aandacht is wel dat het toezichtkader complex is geworden en stroomlijning mogelijk is. Dit geldt bijvoorbeeld voor het vergunningentraject, dat nieuwe toetreders als ingewikkeld, tijdrovend en kostbaar ervaren.”

Grote uitdagingen
Volgens DNB staan vooral de verzekeraars voor grote uitdagingen. “Als gevolg van de lage rente, het beleggingsverzekeringendossier en de toegenomen concurrentie op de schademarkt staan de bedrijfsmodellen voor verzekeraars onder druk. De oplossing hiervoor is gelegen in verdere consolidatie, kostenbesparingen en een grondige heroriëntatie op het verzekeringsbedrijf, waarbij de sector zeker ook kan profiteren van innovaties”, aldus DNB.

Algemeen pensioenfonds
De introductie van het algemeen pensioenfonds en zogenoemde variabele pensioenuitkeringen zouden volgens DNB soelaas bieden, maar de problemen in de levensverzekeringssector niet oplossen. Solvency II, het nieuwe risicogebaseerde toezichtkader voor verzekeraars, maakt de financiële kwetsbaarheden van verzekeraars eerder zichtbaar. Dit maakt tijdige bijsturing mogelijk. Daarnaast is een adequaat herstel- en resolutiekader, gegeven de kwetsbaarheden in de verzekeringssector geen overbodige luxe”, aldus DNB.

Herziening pensioenstelsel
DNB schrijft dat de pensioenen nog altijd onder grote druk staan. “De financiële gezondheid van pensioenfondsen wordt voor een groot deel bepaald door de lange rente die in het afgelopen jaar opnieuw is gedaald. Als gevolg hiervan zijn veel fondsen (opnieuw) in een situatie van onderdekking beland. Voor herstel zijn de fondsen vrijwel volledig afhankelijk van overrendement. Dit vormt een risico en draagt bij aan de urgentie om het stelsel toekomstbestendig te maken. Binnen de door het kabinet gepubliceerde hoofdlijnen van een duurzaam stelsel zijn verschillende oplossingsrichtingen mogelijk. Aandachtspunten daarbij zijn de noodzaak te komen tot heldere en transparante rechten van pensioendeelnemers op het vermogen en een evenwichtige risicodeling. Beter inspelen op de behoeften van jong en oud is hierbij van groot belang. In het licht van de snel veranderende arbeidsmarkt met een groeiend aantal zzp’ers moet tevens worden nagedacht over een bredere pensioenspaarplicht. Daarbij dient mede te worden gelet op de macro-economische stabiliteitsrisico’s die het zeer omvangrijke Nederlandse pensioenstelsel met zich meebrengt”, schrijft DNB in het jaarverslag.

Reageer op dit artikel