nieuws

Pensioenfederatie: diversiteit beter toepassen

Pensioen

Pensioenfederatie: diversiteit beter toepassen

Het nalevingsonderzoek in opdracht van de Monitoringcommissie Code pensioenfondsen wijst uit dat bijna 95 procent van de normen in de Code wordt nageleefd. De Pensioenfederatie is blije met deze uitkomst.

Tegelijkertijd wijst de Federatie erop dat bij een aanzienlijk deel van de naleving sprake is van impliciete naleving. Omdat het voor de pensioenfondsensector van belang is om transparant te zijn, roept de Pensioenfederatie fondsen op om in de toekomst in de jaarverslagen explicieter aan te geven hoe met de normen uit de Code wordt omgegaan.

Uit het onderzoek is gebleken dat circa 85 procent van de onderzochte fondsen een diversiteitsbeleid heeft. In meer dan de helft van de gevallen wordt echter niet duidelijk gemaakt welke concrete stappen worden gezet om diversiteit te bevorderen. Ook blijkt dat de diversiteitsnormen slechts door een derde van de pensioenfondsen worden toegepast en dat de doelstellingen betreffende minimaal 1 vrouw in het bestuur en minimaal 1 persoon onder de 40 jaar door veel fondsen nog niet wordt gehaald.

De Pensioenfederatie erkent dat de doelstellingen die hier in de Code over zijn opgenomen taakstellend en uitdagend zijn. Ze zijn echter ook heel belangrijk: uit het oogpunt van draagvlak, maar ook omdat diversiteit, en het daarmee gepaard gaande bredere perspectief in de bestuurlijke organen van een pensioenfonds, een impuls geeft aan de kwaliteit van de governance.

Reageer op dit artikel