nieuws

DNB: ‘Pensioenfondsen moeten renteafdekking zorgvuldig afwegen’

Pensioen

Pensioenfondsen moeten ook onder het nieuwe financieel toetsingskader (ftk) zorgvuldig afwegen hoe zij hun renterisico afdekken. Dat stelt De Nederlandsche Bank (DNB) in een rapport dat de toezichthouder op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft opgestel

d.

Aanleiding voor het onderzoek vormde de motie van het Tweede Kamerlid Roos Vermeij (PvdA) waarin werd verzocht te onderzoeken of en in welke mate renteafdekkingen in het nieuwe stelsel tot problemen kunnen leiden. Vermeij vreesde voor de negatieve effectieven die kleven aan te veel renteafdekking bij een stijgende rente en inflatie. DNB beaamt in het rapport dat het voor pensioenfondsen geen simpele zaak is om te bepalen hoever zij gaan in hun renteafdekking. Beide zijden van de balans van een pensioenfonds zijn gevoelig voor veranderingen in de rente, legt de toezichthouder uit.

Twee doelen
De meeste pensioenfondsen hebben namelijk niet alleen de doelstelling om de toegezegde nominale pensioenen uit te keren, maar ook de ambitie om de pensioenen mee te laten stijgen met de prijzen of lonen (indexatie). “Het onvoorwaardelijke karakter van de nominale pensioentoezegging maakt het logisch het renterisico af te dekken, maar de ambitie om te indexeren kan een complicerende factor vormen. Een maatregel gericht op het verlagen van het nominale renterisico kan het reële renterisico juist vergroten (en andersom). Dat wil zeggen dat een hoge mate van renteafdekking de kans op korten weliswaar verkleint, maar ook het realiseren van de indexatieambitie in gunstige economische scenario’s”, aldus DNB

Negatief economisch scenario
Ook waarschuwt DNB dat bij een tegenovergesteld economisch scenario, waarin een verdere economische verzwakking plaatsvindt, er in de huidige lage rente-omgeving nog steeds een significant renterisico bestaat. De toezichthouder denkt dat de wijzigingen die zijn doorgevoerd in het ftk invloed kunnen hebben op de mate waarin pensioenfondsen hun renterisico willen afdekken. “Het nieuwe kader is stabieler waardoor er wellicht minder behoefte is om de dekkingsgraad te stabiliseren middels het renteafdekkingsbeleid. Bovendien is er minder snel sprake van ingrijpende maatregelen op de korte termijn, zoals grote kortingen of premiestijgingen. Daarentegen kan de kans op indexatie worden vergroot door de renteafdekking te verlagen. Onder het nieuwe ftk is dit laatste effect bovendien groter dan onder het oude ftk”, waarschuwt DNB.

Geen forse aanpassingen nodig
Toch is er vanuit economisch perspectief voor een fondsbestuur, volgens DNB, geen reden voor forse aanpassingen van het renteafdekkingsbeleid. Ook onder het nieuwe ftk is de balans van pensioenfondsen gevoelig voor renterisico, aldus de toezichthouder. “Geconcludeerd kan worden dat ook onder het nieuwe toetsingskader een zorgvuldige afweging omtrent renteafdekking van groot belang is. Elk fondsbestuur zal daarbij een eigen afweging maken over de mate van renteafdekking. Het moet daarbij een balans zien te vinden tussen ruimte voor herstel en voldoende bescherming tegen neerwaartse risico’s, onder meer in relatie met de overige stuurmiddelen die het tot zijn beschikking heeft en de financiële positie en de risicohouding van het fonds”, zegt DNB.

Reageer op dit artikel