nieuws

Plan Klijnsma: hypotheek omlaag met afgekocht pensioengeld

Pensioen

Staatssecretaris Jetta Klijnsma ziet twee opties om met pensioengeld de eigenwoningschuld te verlagen. De eerste is de inzet van een deel van de premie, de tweede de inzet van een deel van al opgebouwde aanspraken, afkoop dus. Klijnsma lijkt vanwege juridische complicaties een voorkeur te hebben voor de afkoopvariant. In januari komt ze met nadere informatie over de effecten.

Plan Klijnsma: hypotheek omlaag met afgekocht pensioengeld

De staatssecretaris schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de eerste resultaten uit haar verkenning laten zien dat de effecten in beide varianten (premie versus afkoop) positief, maar beperkt van omvang zijn als het gaat om schuldvermindering. “Jongeren en lagere inkomens verminderen hun woningschuld bij gebruik van de keuzemogelijkheid het minst”, schrijft Klijnsma. Wel leiden de extra aflossingen tot meer transacties op de woningmarkt. “Huishoudens die onder water staan, krijgen meer mogelijkheden te verhuizen. Een deel van de mensen zal de vrijgevallen pensioengelden bij verhuizing naar verwachting bovendien gebruiken voor de financiering van een duurdere nieuwe woning. De huizenprijzen zullen daardoor licht stijgen.”

Bestedingsruimte
De twee varianten leiden volgens Klijnsma tot een ‘beperkt lagere levenstandaard na pensionering’. De verkenning laat ook zien dat deelnemers die geen gebruik (kunnen) maken van de keuzemogelijkheid te maken krijgen met een ‘beperkt negatief effect’ op hun pensioenvoorziening. Ze betalen een beperkt hogere premie of ontvangen een lager pensioen. “Dat hangt samen met de solidariteit in het pensioenstelsel”, aldus Klijnsma die aangeeft dat in de premievariant dit effect primair samenhangt met de doorsneesystematiek.

Juridische complicaties
Klijnsma onderzoekt nog of de te introduceren keuzemogelijkheid past binnen het Europeesrechtelijk kader rond gelijke behandeling. “De premievariant heeft tot gevolg dat vrouwelijke werknemers die gebruik maken van een pensioenregeling die met actuariële premies wordt bekostigd en die gebruik maken van de keuzemogelijkheid, meer hypotheek kunnen aflossen dan hun mannelijke collega’s. Dat komt door het verschil in levensverwachting tussen beide groepen. Dit is in strijd met verdragsrechtelijke bepalingen. Voor dit juridische probleem is vooralsnog geen eenvoudige oplossing gevonden.” Bij de afkoopvariant speelt een andere vraag: namelijk of er voldoende juridische grond is voor het gegeven dat ouderen voor dezelfde aanspraak een hogere afkoopwaarde krijgen dan jongeren. Zo niet, dan is mogelijk sprake van leeftijdsdiscriminatie.

Eind januari 2015 komt Klijnsma met nadere bevindingen. Zij lijkt in haar brief aan de Kamer al voor te sorteren. “Indien de juridische consequenties van de afkoopvariant oplosbaar zullen blijken, ligt het daarbij in de rede dat de vervolgstappen primair op dat vlak zullen plaatsvinden.”

Reageer op dit artikel