nieuws

Vrijstelling nettopensioen geldt niet voor ambtenaren

Pensioen

Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft het Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000 aangepast zodat verplichtgestelde werkgevers zelf kunnen kiezen of zij de netto pensioenregeling laten uitvoeren door een fonds of een verzekeraar. Dat geldt echter niet voor overheidswerkgevers.

Vrijstelling nettopensioen geldt niet voor ambtenaren

In het nieuwe artikel 4a staat dat op verzoek van een werkgever door een bedrijfstakpensioenfonds voor alle werknemers of een deel van de werknemers van die werkgever vrijstelling wordt verleend voor zover het nettopensioen betreft. In artikel 7 staat dat het fonds dat verzoek moet honoreren mits de pensioenregeling aan een aantal voorwaarden voldoet. Zo moet de regeling een even hoog maximaal in te leggen premie bevatten als de maximaal in te leggen premie in de pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds, dient de bijdrage van de werkgever even hoog te zijn als bij het fonds en moet de regeling dezelfde vormen van nettopensioen inhouden als de pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds.

Ambtenaren
In een toelichting schrijft Klijnsma dat dit alles geldt voor werkgevers in de marktsector. Voor overheidswerkgevers is de situatie anders. Voor het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) geldt de Wet privatisering ABP, schrijft Klijnsma. “Dit heeft tot gevolg dat artikel 13 uit de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 over de vrijstelling niet geldt voor het ABP. Ook het Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000 is niet van toepassing op het ABP. Het voorgaande betekent dat als een regeling van nettopensioen verplicht is gesteld, een overheidswerkgever niet de keuze heeft de regeling voor nettopensioen door een andere
pensioenuitvoerder te laten uitvoeren. Valt de regeling van nettopensioen niet onder de verplichtstelling en de overheidswerkgever wil deze regeling toch aanbieden, dan heeft hij deze keuzemogelijkheid wel.” De staatssecretaris geeft aan dat indien het wenselijk zal blijken voor de vrijstelling van verplichtstelling in geval van nettopensioen eenzelfde aanpak te hanteren als in de marktsector, zal dit onderwerp meegenomen worden in het traject van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gericht op de normalisering van de arbeidsverhoudingen bij de publieke sector.

Reageer op dit artikel