nieuws

DNB gaat onderzoek doen naar pensioenpremies 2015

Pensioen

Pensioenfondsen zullen als gevolg van de Wet Witteveen 2015 de pensioenopbouw in hun pensioenregelingen mogelijk verlagen. De verwachting is dat door de lagere opbouw ook de premie lager zal zijn. DNB gaat onderzoeken of de nieuwe premies evenwichtig worden vastgesteld.

DNB heeft al tijdens de behandeling van het wetsvoorstel aangekondigd bij alle pensioenfondsen een oogje in het zeil te houden als het gaat om een evenwichtige premievaststelling voor 2015.

Vragenlijst
Pensioenfondsen ontvangen in augustus een vragenlijst van de toezichthouder met vragen over de verwachte wijzigingen in de pensioenopbouw en de daarmee samenhangende wijzigingen van de pensioenpremie. Verder zal DNB vragen stellen over het besluitvormingsproces en de manier waarop het fonds evenwichtige belangenafweging vorm heeft gegeven bij deze wijzigingen.

Norm
Het premiebesluit zal worden getoetst aan de norm van evenwichtige belangenafweging. Als naar het oordeel van DNB sprake is van bijvoorbeeld onzorgvuldigheid, onvoldoende motivering of onevenwichtige uitkomsten, waardoor niet aan de norm wordt voldaan, dan zal DNB het pensioenfonds daarop aanspreken.

De toezichthouder wil de antwoorden op de vragen uiterlijk eind november ontvangen. Over de algemene uitkomsten van het sectorbrede onderzoek, bericht DNB in januari 2015.

Reageer op dit artikel