nieuws

AFM, DNB en pensioenkoepel kritisch over wetsvoorstel Klijnsma

Pensioen

De AFM, DNB en de Pensioenfederatie plaatsen kanttekeningen bij de contouren van het nieuwe Financieel Toetsingskader (FTK) zoals staatssecretaris Jetta Klijnsma dat afgelopen vrijdag bekend maakte.

De belangrijkste wijzigingen die Klijnsma voorstelt zijn:

  • Bij tegenvallers door bijvoorbeeld financiële schokken op de beurs of een verdere stijging van de levensverwachting geldt dat pensioenfondsen direct maatregelen moeten nemen: er wordt niet meer gewacht met korten tot het eind van de herstelperiode. Maar maatregelen mogen wel over 10 jaar worden gespreid.
  • Pensioenfondsen moeten vooraf expliciet duidelijk maken welke maatregelen worden genomen als de dekkingsgraad te veel daalt.
  • Er worden duidelijke verdeelregels geïntroduceerd voor de indexatie van pensioenen. Deze regels zorgen ervoor dat de indexatie op een evenwichtige wijze over de generaties wordt toegekend en dat geen disproportionele herverdelingseffecten optreden. Financiële meevallers kunnen hierdoor niet vroegtijdig worden uitgedeeld.
  • Er komt een stabiele, kostendekkende premie. Het blijft mogelijk om de premie te dempen op basis van 10-jaarsrentemiddeling of op basis van verwacht rendement.

Zorgpunt
De Pensioenfederatie noemt als belangrijk zorgpunt de wijze waarop wettelijk invulling wordt gegeven aan de door iedereen onderschreven wens van evenwicht tussen de generaties. “Uit wat nu bekend is komt een beeld naar voren waarbij op basis van macroberekeningen verdeelregels worden gemaakt die per fonds onevenwichtig uit kunnen pakken. Voorts is het van belang om niet slechts naar één element uit de pensioenregeling te kijken als het gaat om evenwicht tussen de generaties, maar naar álle elementen samen. Fondsen moeten zelf in de gelegenheid zijn om hun verantwoordelijkheid voor evenwichtige verdeling over de generaties te kunnen nemen. Daarbij zijn de karakteristieken van het fonds een belangrijk element.”

Rendement
AFM en DNB zijn kritisch over het gebruik van verwacht rendement bij de vaststelling van de premie. “We zijn teleurgesteld dat de mogelijkheid om de premie te dempen op basis van verwachte rendementen is behouden bij de huidige middelloonregelingen, waarvoor een hoge mate van (nominale) zekerheid geldt. Dat is niet in lijn met de conclusies van eerdere evaluaties, waaronder die van de commissies Goudswaard en Frijns (2010). Bij het rekenen met een verwacht rendement wordt in feite aangenomen dat het rendement met zekerheid wordt gehaald. Of deze rendementsverwachting wordt gerealiseerd is echter onzeker, waardoor de uitkering die de deelnemer kan verwachten onder druk komt te staan. AFM en DNB kunnen dit niet rijmen met het karakter van het belangrijkste pensioencontract in het huidige stelsel, dat nog steeds wordt gekenmerkt als een uitkeringsovereenkomst.”

Reageer op dit artikel