nieuws

Blok houdt vast aan taakafbakeningsregels pensioenfondsen

Pensioen

Minister Blok ziet zeker mogelijkheden voor een zorghypotheek, maar wil daarvoor niet de door de Taskforce Verzilveren gewenste overheidsgarantie afgeven. Ook plaatst Blok enkele kritische kanttekeningen bij de geopperde mogelijkheid om pensioenfondsen toe te staan hun deelnemers verzilveringsproducten aan te bieden of pensioengelden aan te wenden voor grotere zorggerelateerde uitgaven.

Blok houdt vast aan taakafbakeningsregels pensioenfondsen

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) neemt in zijn schriftelijke reactie aan de Tweede Kamer de bevindingen mee uit het WRR-rapport ‘Wonen, zorg en pensioenen’ en het eerste rapport ‘Eigen haard is zilver waard’ van de Taskforce Verzilveren. Met dit rapport wilde de Taskforce antwoord geven op de vraag hoe ouderen op een verantwoorde wijze de overwaarde van hun eigen huis kunnen gebruiken als het inkomen of pensioen ontoereikend is om de stijgende zorgkosten te betalen. Als mogelijke oplossingen hiervoor  noemt het WRR-rapport een zorghypotheek of de mogelijkheid om  pensioengelden aan te wenden voor grotere uitgaven, bijvoorbeeld aanpassingen aan de woning. De Taskforce heeft deze ideeën vervolgens onderzocht en verder uitgewerkt. De Taskforce trekt hieruit de conclusie dat een ruimer aanbod van verzilverproducten wenselijk zou zijn.
Zorghypotheek
Wat betreft de zorghypotheek stelt Blok dat het in de eerste plaatst belangrijk is om in ogenschouw te nemen dat de grote overwaarde bij ouderen niet betekent dat al deze mensen ook de overwaarde willen verzilveren. "De recente PBL-studie ‘Vergrijzing en ruimte, gevolgen voor de woningmarkt, vrijetijdsbesteding, mobiliteit en regionale economie’ beschrijft ook dat er verschillende redenen zijn waarom ouderen de overwaarde niet willen verzilveren. Gezien de verschillende factoren die hierbij meespelen is het niet eenvoudig om te bepalen hoe groot de potentiële markt voor verzilveringsproducten is."
Geen rijksgarantie
Het kabinet ziet geen rol voor zichzelf weggelegd om garant te staan voor een eventuele restschuld bij de voorgestelde zorghypotheek. De Taskforce vindt een dergelijke garantie gerechtvaardigd omdat de zorghypotheek de publieke zorguitgaven verlagen. Blok: "Er zijn verschillende mogelijkheden in de markt om hypothecair krediet te verkrijgen. Een zorghypotheek met overheidsgarantie kan bestaande verzilveringsproducten uit de markt verdringen. Dit is niet wenselijk." Wel geeft Blok de Taskforce in overweging om bij een eventuele nadere verkenning van de kansen en risico’s van een zorghypotheek te bezien welke rol gemeenten hierbij kunnen spelen. Een verkenning overigens die de minister van harte toejuicht.
Pensioenfonds staat buiten spel
Blok plaatst enkele kritische kanttekeningen bij de geopperde mogelijkheid om pensioenfondsen toe te staan hun deelnemers verzilveringsproducten of varianten daarop aan te bieden. Ook de mogelijkheid om  pensioengelden aan te wenden voor grotere uitgaven, bijvoorbeeld aanpassingen aan de woning, krijgt niet direct het gewenste groene licht van Blok. "In het rapport is vooral vanuit het perspectief van de woning- en zorgmarkt naar deze opties gekeken. De gevolgen voor het pensioenstelsel en voor de (toekomstige) pensioenen van mensen zijn minder belicht. De voorgestelde opties hebben gevolgen voor de solidariteit in pensioenfondsen en raken aan de taakafbakeningsregels: pensioenfondsen mogen geen oneigenlijk concurrentie aangaan met andere aanbieders van verzilveringsproducten, doordat zij hun door de verplichtstelling verkregen deelnemersbestand kunnen gebruiken bij de verkoop." Hij geeft de Taskforce op dit onderdeel in overweging  de door hem geschetste en eventueel andere mogelijke belemmeringen en risico’s op het gebied van pensioenen nadrukkelijk mee te nemen in een eventuele nadere verkenning.
Taskforce
Er zijn twaalf partijen bij de Taskforce Verzilveren aangesloten. Deze mix van financiële partijen, maatschappelijke organisaties en overheden, waaronder  Achmea, Vereniging Eigen Huis, Obvion en AFM, steunen de in oktober 2012 opgerichte Taskforce onder meer door inbreng van eigen deskundigheid.

Reageer op dit artikel