nieuws

Inspecteurs blijven AOW’ers bezoeken

Pensioen

Staatssecretaris Klijnsma vindt niet dat controlebezoekjes op al dan niet samenwonende AOW’ers alleen mogen plaatsvinden wanneer daar ‘gerede grond’ voor is. “Deze huisbezoeken behoren tot het reguliere verificatieproces om de rechtmatigheid van de uitkering te kunnen waarborgen”, zegt zij in antwoord op Kamervragen van de SP.

Inspecteurs blijven AOW’ers bezoeken

De Kamervragen werden gesteld naar aanleiding van een uitzending van EenVandaag. AOW’ers lieten daarin weten bang te zijn dat zij onbewust uitkeringsfraude plegen. Sinds 1 januari 2013 geldt er een aangescherpt sanctieregime (Fraudewet). De Sociale Verzekeringsbank (SVB) stuurde alle AOW-gerechtigden daar een brief over, maar die viel niet in goede aarde. Klijnsma erkent dat de toonzetting anders had gemoeten. “De brief, hoewel feitelijk juist, heeft reacties opgeroepen door de zakelijke toonzetting en heeft tot zorg geleid over de verscherpte maatregelen. De SVB betreurt dit ten zeerste. Het oogmerk van de brief was slechts om AOW-ers volledig te informeren over het gewijzigde sanctieregime.”
Klijnsma benadrukt dat de samenwoonregels in de AOW niet zijn gewijzigd. Zij vindt de richtlijnen in tegenstelling tot de vragenstellers niet onduidelijk al erkent ze dat de SVB een zekere mate van beleidsvrijheid heeft bij de beoordeling of sprake is van een gezamenlijke huishouding. Zij is niet bereid om, zoals de vragenstellers voorstellen, uit te gaan van objectieve criteria, zoals de aanwezigheid van twee woningen. “Het komt voor dat een persoon weliswaar op een adres in de GBA staat ingeschreven, maar op dat adres weinig verblijft, terwijl hij veel tijd in een andere woning doorbrengt. Onder die omstandigheden kan de aanwezigheid van twee woningen noch het GBA-adres doorslaggevend zijn bij de beoordeling van de vraag waar een persoon zijn hoofdverblijf heeft.”
Het is volgens Klijnsma aan de belanghebbende om aan te tonen hoe zijn feitelijke situatie in elkaar steekt. “Daarvoor geldt in de AOW een inlichtingenverplichting. De SVB kan de verstrekte gegevens verifiëren aan de hand van administratieve controles, bestandskoppelingen of huisbezoeken. Een gerede grond is daarbij niet nodig want het behoort tot het reguliere verificatieproces om de rechtmatigheid van de uitkering te kunnen waarborgen. De privacy bij steekproefsgewijze huisbezoeken is geborgd doordat de betrokkene een dergelijk huisbezoek mag weigeren zonder dat dit gevolgen heeft voor zijn uitkering.”

Reageer op dit artikel