nieuws

UPO is slechts onderdeel van pensioencommunicatie!

Pensioen

Vorig jaar zette ik al mijn vraagtekens bij het nut van het Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Gelukkig is de UPO dit jaar op een belangrijk onderdeel aangepast. Zo is de rekenrente voor aankoop van pensioen met 40% naar beneden bijgesteld tot het niveau van 2,4%. Dit komt al meer in de buurt van de realiteit, maar is zeker nog niet genoeg.

Zo zou de rekenrente, ten tijde van het schrijven van dit blog, nog met ca. 25% meer moeten dalen om op het niveau van de huidige reële rekenrente te komen. Het rendement voor doorrekening is niet aangepast en blijft staan op 4%. Ongeacht je daadwerkelijke beleggingen. Zodoende kan iemand die vlak voor zijn pensioendatum zit en zijn beleggingen op een spaarrekening heeft staan, een UPO krijgen met een indicatie van ouderdomspensioen dat ca. 25 tot 35% lager ligt dan dat hij in werkelijkheid krijgt. Om deze reden blijf ik pleiten voor realtime inzicht in de beleggingen en in de hoogte van de aankoop van het pensioen. De technieken hiervoor zijn er!

Daarnaast pleit ik ook voor duidelijke communicatie. Maar het voorgeschreven verplichte format van de UPO staat moderne en innovatieve communicatie in de weg. Waarom geen ‘dynamische UPO’ of ‘realtime UPO’ bieden zodat werknemers op ieder gewenst moment kunnen zien hoe hun pensioen ervoor staat?

Engelstalige dienstverlening
Realtime inzicht bieden gaat verder dan je wettelijke plicht. Als uitvoerder moet je je niet blind staren op deze plicht, maar zoveel mogelijk kijken welke relevantie je kunt bieden aan jouw klanten. Stel de wensen van de klant centraal. Het is zinvol als klanten realtime inzicht hebben en de risico’s inzichtelijk worden gemaakt met behulp van de pensioenplanner. Zo merkten we dat een groeiend deel van onze klanten behoefte heeft aan Engelstalige dienstverlening. Dat zijn vooral internationale bedrijven met vestigingen in Nederland. Dan moet je verder gaan dan alleen de vertaling van werknemersportalen. Ook alle juridische documenten, zoals de UPO moeten in het Engels beschikbaar zijn. Heeft de werknemer voor Engelstalig gekozen, dan wordt hij ook in het Engels te woord gestaan en ontvangt hij ook zijn correspondentie in het Engels. Het zou mooi zijn als het pensioenregister ook inspeelt op deze behoefte. Niet omdat het wettelijk moet, maar omdat hiermee invulling gegeven wordt aan een groeiende klantbehoefte.

Tenslotte
Pensioen is en blijft complex. De maatregelen en oplossingen die momenteel bedacht worden om het stelsel toekomstproof te houden zullen naar mijn mening getoetst moeten worden op uitlegbaarheid en communiceerbaarheid. De UPO is daar slechts een onderdeel van. De sector dient zelf de handschoen op te pakken en ervoor te zorgen dat de pensioencommunicatie niet alleen voldoet aan de wettelijke plicht, maar voor werknemers ook relevant en begrijpelijk is.

Reageer op dit artikel