blog

Migratievloedgolf op komst

Pensioen 8972

Migratievloedgolf op komst

De pensioensector is haar saaie imago al enige tijd kwijt. De pensioensector is dynamisch en dat is maar goed ook, want we staan voor zeer grote uitdagingen. Een grote migratiegolf en stelselwijziging zijn onderweg en niet te stoppen…

Ontwikkelingen in wetgeving & markt
Over sommige zaken wordt al langer gesproken, maar een aantal wetswijzigingen en marktontwikkelingen komt nu vóór 2020 bij elkaar:

  • Sinds begin 2016 is het mogelijk een APF op te richten. Verwacht wordt dat een fors aantal werkgevers hun regeling daarin gaat onderbrengen. Volgens recent onderzoek overweegt maar liefst 60% van de (ruim 200) ondernemingspensioenfondsen de overstap naar een APF.
  • Syntrus Achmea kondigde eerder deze maand aan haar dienstverlening aan bedrijfstakpensioenfondsen te stoppen. Daardoor moeten meer dan 20 bedrijfstakfondsen voor 1 januari 2019 een andere uitvoerder zoeken voor hun regeling of na liquidatie hun aanspraken overdragen.
  • Er wordt al sinds 2009 gesproken over een nieuw pensioenstelsel. Het huidige kabinet streeft naar een invoering van een nieuw pensioenstelsel vanaf 2020. Het Persoonlijke Pensioenvermogen met collectieve risicodeling, dat onlangs door de SER nader werd verkend, maakt een goede kans. De hiervoor benodigde wijzigingen zullen in veel gevallen uiterlijk in 2019 uitgevoerd moeten worden om tijdig klaar te zijn.

De sector is dus volop in beweging, tientallen fondsen zullen in de komende twee jaar migreren naar een nieuwe uitvoerder.

Migraties
De tientallen extra migraties per jaar zullen de sector fors onder druk zetten, de capaciteit voor deze werkzaamheden is namelijk beperkt. En migraties vragen veel, van zowel de oude als de nieuwe uitvoerder. Voor een migratie moeten eventuele achterstanden in de administratie (in bijvoorbeeld echtscheidingen, arbeidsongeschiktheid en salariswijzigingen) weggewerkt worden. De nieuwe uitvoerder moet naast de implementatie immers niet met oude werkvoorraad worden opgezadeld.

In het verleden werden bij migraties nog wel eens simpelweg de aanspraken overgezet. DNB gaf na het Quinto-P onderzoek in 2012 echter al aan dat dit niet voldoende is. Pensioenfondsen dienen te waarborgen dat de in de pensioenadministraties opgenomen aanspraken herleidbaar zijn tot de oorspronkelijke basisinformatie. Dat maakt het migreren van gegevens een stuk complexer.

Het verleden is overigens niet alleen van belang voor de aanspraak, maar ook voor de eventueel nog openstaande pensioenpremies. Deze zijn vaak het resultaat van vele mutaties. De nieuwe uitvoerder moet het ontstaan van de nota kunnen onderbouwen. Een migratie is tenslotte veel meer dan het correct overzetten en ontsluiten van data alleen. Het is van groot belang dat ook de fondshistorie en het -archief (beleid, oude reglementen, overeenkomsten, notulen van vergaderingen, fondscommunicatie met de deelnemers, etc) worden overgedragen. De medewerkers van de nieuwe uitvoerder moeten de regeling en het beleid van het fonds leren kennen en met het fondsbestuur de werkwijze afstemmen.

Oftewel, een migratie is niet op een achternamiddag geregeld. Dit betekent dat een forse toename van het aantal migraties in de komende jaren druk op de branche zal geven. Die druk wordt verder verhoogd uit een andere hoek, namelijk door de op handen zijnde stelselwijziging.

Stelselwijziging
Als het persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling de basis van ons nieuwe stelsel wordt, zal een verdeling van het kapitaal en aanpassing van de systemen en wijze van administratie, heel wat voeten in de aarde hebben. Bij afschaffing van de doorsneepremie wordt waarschijnlijk een compensatieregeling geïntroduceerd, om de rond 1970 geboren pechgeneratie tegemoet te komen. Voor de uitvoering hiervan zijn de gegevens over het verleden waarschijnlijk van groot belang . Dit maakt het correct meenemen van gegevens over het verleden, zoals DNB na Quinto-P dit eist, nog belangrijker.

De migratievloedgolf doorstaan
Om al deze uitdagingen waar onze sector voor staat het hoofd te kunnen bieden, is het van groot belang dat bij de migratie een onafhankelijke controle op de data-kwaliteit wordt gedaan en dat de verschillende partijen (overdragende en ontvangende uitvoerder en fondsbestuur) oog houden voor elkaars (on)mogelijkheden en belangen. De adviseur moet bij de mogelijke keuze van een nieuwe uitvoerder goed nagaan of deze wel voldoende capaciteit heeft om de regeling te implementeren en de SLA’s na te komen.

Reageer op dit artikel