blog

APF-kringen bieden onwenselijke solidariteit

Pensioen 2270

APF-kringen bieden onwenselijke solidariteit

Sinds dit jaar zijn er Algemene Pensioenfondsen (APF) actief in de Nederlandse pensioenmarkt. Kortgezegd zijn dit pensioenfondsen die de ‘vrije’ markt betreden, de markt die voorheen was voorbehouden aan verzekeraars en premiepensioeninstellingen (PPI’s). Oftewel: de markt van de werkgevers die niet verplicht zijn aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds of beroepspensioenfonds.

Een APF is een pensioenfonds en heeft als stichting geen winstoogmerk. Veelal zijn ze echter opgericht door verzekeraars en pensioenuitvoeringsorganisaties. Zij beogen met een APF wel degelijk commerciële belangen, zoals het aantrekken van te beleggen pensioenpremies, het benutten van de administratieve en communicatiesystemen en het leveren van aanpalende diensten zoals ALM-studies.

Besloten groep
Een APF is dus een soort hybride verschijningsvorm tussen pensioenfonds en verzekeraar in. Maar alle wet- en regelgeving, jurisprudentie en financieel toezicht die op pensioenfondsen van toepassing zijn, gelden onverkort voor de APF. En daar wringt de schoen, want de bestaande pensioenfondsen zijn werkzaam voor een besloten groep, waarbinnen een mate van solidariteit relatief logisch is. En anders is deze solidariteit wel via de verplichtstelling of cao afdwingbaar.

Niet erg bevorderlijk
Maar nu Algemene Pensioenfondsen de open markt betreden, blijken er regels van toepassing te zijn die bij nader inzien niet erg bevorderlijk zijn voor hun opzet. Met name als het de multi-cliënt kringen van een APF betreft, waar ondernemingen zich bij kunnen aansluiten. Op een APF is artikel 28 van de Pensioenwet van toepassing. Bij een premieachterstand of bij wanbetaling moet het APF het betreffende belanghebbendenorgaan daarover (pas) informeren als de betalingsachterstand meer dan 5% van de jaarpremie bedraagt én er sprake is van een dekkingstekort. De informatieverstrekking over een wanbetaling binnen een kring vindt dus alleen plaats als het pensioenfonds er slecht voor staat. En dan: aan het belanghebbendenorgaan, dus níet aan de andere ondernemingen en hun medewerkers in die kring. En het APF mag daarover ook niet zo maar gaan communiceren met de andere werkgevers.

Goeden lijden onder de slechten
Verzekeraars, de traditionele spelers in de ‘vrije markt’, kunnen pensioenregelingen bij wanbetaling uiteindelijk premievrij maken. Tevens zijn er strenge wettelijke waarborgen, zodat een premieachterstand niet de verzekerde pensioenen van andere ondernemingen aantast. Een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds heeft wettelijke dwangmiddelen om de premiebetaling af te dwingen. Een APF kan de pensioenopbouw echter niet zo maar stopzetten, noch de uitvoeringsovereenkomst met een wanbetaler zo maar beëindigen. En wat nog ernstiger is: de wet beschermt de pensioenen van de werknemers van andere ondernemingen binnen diezelfde kring niet. De wanbetaling van de ene werkgever kan dus leiden tot een verlaging van de pensioenen van de werknemers van alle andere werkgevers in diezelfde kring. Pensioenfondsregelgeving gaat uit van solidariteit, dus hebben de goeden hier te lijden onder de slechten.

Dit kan niet de bedoeling zijn
Werkgevers die overwegen zich bij een APF-kring aan te sluiten moeten zich hiervan bewust zijn. Temeer omdat dit probleem door de Algemeen Pensioenfondsen zelf vaak niet actief wordt gecommuniceerd of zelfs wordt gebagatelliseerd. Iedereen zal het erover eens zijn dat ‘dit niet de bedoeling kan zijn’ maar naar de huidige stand van zaken is het een feit.
Wij hopen dat de politiek dit hiaat snel repareert, anders dragen multi-cliënt kringen wat ons betreft een onaanvaardbaar en onzichtbaar risico in zich, waarmee geen werkgever zijn medewerkers zal willen opzadelen.

Reageer op dit artikel