blog

Herinvoering pensioenknip: positief maar geen oplossing voor iedereen

Pensioen

Herinvoering pensioenknip: positief maar geen oplossing voor iedereen

De vorige week (her-)ingevoerde pensioenknip is een goede maatregel tegen het ‘keurslijfpensioen’. Mensen die op korte termijn hun pensioenkapitaal om moeten zetten in pensioenuitkeringen zitten in ieder geval niet direct vast aan een levenslang zeer lage uitkering. Toch is nog steeds niet voor alle keurslijfpensioenen een oplossing gevonden. Daar moeten politiek en verzekeraars nog het nodige aan doen.

Bij de herinvoering van de pensioenknip is er van diverse kanten op gewezen dat er risico’s aan verbonden zijn. Al snel wordt dan verwezen naar de vorige ‘pensioenknipperiode’. Mensen die vanaf – rond – 2009 eerst tijdelijke uitkeringen kregen en het restkapitaal zo ongeveer nu om moeten zetten in levenslange uitkeringen zien pensioenuitkeringen omlaag gaan.

Dat heeft twee redenen:

  • De rente, die in de uitkeringen wordt vergoed, is dramatisch veel lager dan vijf jaar geleden
  • In de afgelopen jaren zijn er     inhaalslagen gemaakt in het denken over hoe lang we (gemiddeld)     zullen gaan leven. Dus de gemiddelde verwachte uitkeringsperiode is     gestegen.

Deze risico’s zijn in de nieuwe pensioenknipperiode echter veel minder. De rente, waarmee de uitkeringen nu worden berekend, bewegen zich tussen 0% en 1%. (In 2009 was dat nog rond de 4%) De kans dat deze rente over twee jaar veel lager is is vrij gering.

En wat betreft lang-leven-risico: tenzij er binnen twee jaar middelen worden gevonden, waardoor we ineens veel langer gaan leven lijkt een plotselinge sterke stijging van de levensverwachting ook niet aan de orde.

Ik kom ongenuanceerde commentaren tegen vanuit verzekeraars en adviseurs. Als de branche -als afschrikeffect richting consument – de nadruk legt op de risico’s, dan lijkt het er op dat zij meer hechten aan de huidige status quo (‘even snel posten sluiten’) dan dat men mee wil denken met de klant om een betere oplossing te zoeken.

Geldbelangen roept verzekeraars en adviseurs dan ook op om de klant objectief te begeleiden!

Daarbij heeft Geldbelangen al richting SZW, AFM en verzekeraars gezegd te kunnen verdedigen dat verzekeraars niet allerlei keuzes gaan bieden wat betreft het beleggen van het opzij te zetten kapitaal dat na twee jaar omgezet zal moeten gaan worden. Het vergoeden vaneen spaarrentevergoeding is voldoende. Dit scheelt veel moeite bij het inrichten van de systemen. En dat scheelt verzekeraars weer kosten. En het scheelt tijd bij de adviseurs, wat ook richting consument weer kostenbesparend werkt.

Ander doel deze pensioenknip
Overigens is de nieuwe pensioenknip niet bedoeld om af te wachten of de rente na twee jaar hoger zal zijn. Staatssecretaris Klijnsma is al sinds eind 2013 bezig maatregelen te bedenken tegen het keurslijfpensioen. Zij verwacht dit half 2016 in de wet te kunnen regelen. Vervolgens moeten verzekeraars daar op inspelen. Via de pensioenknip kunnen de mensen, die nu pensioenkapitaal om moeten zetten in pensioenuitkeringen, even aanzien of ze na twee jaar een beter pensioen kunnen krijgen. Dat is beter dan nu je hoofd op en hakblok te moeten leggen en te weten dat je levenslang een zeer lage uitkering zal gaan ontvangen.

Geen vrijblijvendheid voor verzekeraars
Volgens de regeling zijn verzekeraars verplicht om hun klanten op de mogelijkheid van de pensioenknip te wijzen en daaraan mee te werken als de pensioengerechtigde daarom vraagt. Het kan dus niet zo zijn dat verzekeraars, bij wie pensioenkapitaal wordt opgebouwd, geen pensioenknipaanbieding kunnen doen!

Toch nog in de kou
De pensioenknip is niet dé oplossing voor alle problemen. Mensen, die vanaf 2014 hun pensioenkapitaal al om hebben moeten laten zetten in pensioenuitkeringen voelen zich zwaar benadeeld. De pensioenknip is door mevrouw Klijnsma als het ware met terugwerkende kracht in ere hersteld. Maar volgens de regels kan het alleen als er nog geen levenslange uitkeringen zijn aangekocht. Dus deze mensen kunnen er geen gebruik van maken, want dát hebben zij al wel moeten doen. Om dit eventueel alsnog te herstellen zijn wetswijzigingen nodig.

Verder moeten mensen die al vóór 1 januari 2014 van de pensioenknip gebruik maakten nu per sé de rest van het kapitaal omzetten in levenslange uitkeringen. Om dat te voorkomen is er ook een wetswijziging nodig.

En mensen die nu van de pensioenknip gebruik maken moeten het kapitaal dat na twee jaar vrij komt per se bij dezelfde verzekeraar omzetten in levenslange uitkeringen. Pensioenshoppen kan dan niet meer. Dit terwijl nú niet bekend is met welke producten verzekeraars over twee jaar gaan komen. Om pensioenshoppen dan toch mogelijk te maken moet ook de wet aangepast worden.

Geldbelangen zal dit aankaarten in het gesprek met de staatssecretaris eind augustus. En natuurlijk bij de Tweede Kamer.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid verzekeraars
Ook al zou de politiek het wettelijk mogelijk maken om de problemen van mensen met al lopende keurslijfpensioenen op te lossen dan nog is medewerking van verzekeraars nodig. Verzekeraars hebben zich wat dit betreft nog niet erg inschikkelijk getoond. Het lijkt er op dat het hen niets doet dat mensen het tien, twintig, dertig jaar met een zeer karig pensioen moeten doen. Business-wise maakt het hen natuurlijk ook niet uit. Ze zetten kapitaal om in uitkeringen en gaan over tot de orde van de dag. Hoe hoog die uitkering is doet hen verder nets. Maar van een branche, die maatschappelijke verantwoordelijkheid en het streven naar ‘vernieuwen’ hoog in het vaandel zegt te hebben mogen we toch echt wel een andere houding verwachten?

Dat geldt ook bij het zoeken naar definitieve maatregelen tegen het keurslijfpensioen. Maar dat is het volgende chapiter. Eerst maar eens aanzien hoe verzekeraars en adviseurs om gaan met de heringevoerde pensioenknip.

Reageer op dit artikel