nieuws

Rechter: Gegarandeerd rendement Achmea geldt ook na einddatum polis

Financiële planning 4114

Een verzekerde met een beleggingsverzekering bij Achmea had die na de vervaldatum moeten kunnen voortzetten met een gegarandeerd rendement van 4%, ook al was het gangbare rentepercentage op dat moment ongeveer 2%. De verzekeringsvoorwaarden en een persoonlijke toelichting daarop stellen volgens de rechter geen aanvullende voorwaarden. Omdat de verzekering al is beëindigd en het garantiefonds waarin werd belegd niet meer bestaat, moet Achmea de schade vergoeden.

Rechter: Gegarandeerd rendement Achmea geldt ook na einddatum polis

De verzekerde sluit in 1990 een beleggingsverzekering bij Vie d’or met een einddatum van 1 december 2017. Er wordt belegd in een Garantiefonds met een rendement van 4%. In 1994 gaat de portefeuille van Vie d’or over naar Twenteleven, waarvan Achmea de rechtsopvolger is. In 2014 wordt de polis voortgezet als het Avéro Premie Beleggingsplan. Deze nieuwe polis roept vragen op bij de man. Hij schrijft aan Achmea dat de voorwaarden van de oude polis van toepassing moeten blijven “voor zover die gunstiger zijn dan de nieuwe polis, de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden”.

Rechten en plichten blijven gelijk

In een reactie daarop zegt Achmea toe dat in tegenstelling wat het laatste polisblad vermeldt er niets verandert aan zijn rechten en plichten. “Ik raad u aan deze brief met de garantie die ik u hierin doe, te bewaren bij uw verzekeringspapieren. Als in de toekomst blijkt, dat er toch sprake is van een verslechtering op enig onderdeel, dan zullen wij op basis van deze brief tot correctie overgaan. [..] De inhoud van deze brief overrulet zo nodig de inhoud van de algemene polisvoorwaarden, de bijzondere polisvoorwaarden, de polis en/of polisbladen”, schrijft de verzekeraar ter geruststelling.

In de brief staat ook dat hij op elk moment voor de einddatum van de verzekering verlenging kan aanvragen. “Wij verlengen dan uw verzekering tot uiterlijk 80-jarige leeftijd.” In de polisvoorwaarden staat onder het kopje ‘wat mag u misschien’: “De einddatum opschuiven (verlengen)”. En in de toelichting staat: “Binnen de fiscale grenzen kunt u op de einddatum ook kiezen voor verlenging.”

Verlenging geweigerd

In maart 2017 geeft de man aan dat hij zijn polis wil verlengen, in zijn ogen: de einddatum naar achteren schuiven. Achmea deelt echter mede dat hij bij verlenging moet kiezen voor een van de Achmea mixfondsen en dat hij bij verlenging geen recht meer heeft op “de garantie van 4%”. Het Garantiefonds is niet meer beschikbaar en de mixfondsen kennen geen garantie.

Kortgeding

In een kortgeding eist de man voortzetting van de polis onder dezelfde voorwaarden. De voorzieningenrechter wijst die vorderingen op 17 november 2017 af. Er volgt dan nog correspondentie met Achmea waarin de man te kennen geeft nog geen verantwoorde keuze te kunnen maken. Dat duurt tot na 1 december 2017. Op dat moment loopt de polis af en keert Achmea het vermogen aan de man uit.

Nieuwe rechtsgang

Bij de rechtbank Gelderland eist de man dat Achmea alsnog de beleggingsverzekering verlengt tot einddatum 2036, met de 4%-garantie. De rechter constateert dat beide partijen van mening verschillen over de vraag of aan de verzekeringsvoorwaarden en de persoonlijke toelichting daarop het recht op verlenging kon worden ontleend onder handhaving van bestaande rechten en plichten.

De rechtbank vindt dat de tekst in de voorwaarden voor meerderlei uitleg vatbaar is. Omdat er staat ‘wat mag u misschien’ zijn er volgens Achmea voorwaarden aan verlenging verbonden. De verzekerde leidt uit de tekst af dat verlenging slechts impliceert dat de einddatum wordt opgeschoven onder volstrekt gelijkblijvende condities.

Tekortgeschoten

Beide lezingen zijn gerechtvaardigd, oordeelt de rechter. En dan gaat de voor de consument gunstigste lezing op. In de persoonlijke toelichting staat duidelijk wel een voorwaarde voor verlenging genoemd: fiscale grenzen. Daaruit volgt volgens het vonnis niet dat er andere aanvullende voorwaarden zijn. De fiscale grenzen zijn voor deze verzekerde niet aan de orde, dus had hij mogen begrijpen dat het mogelijk was de einddatum op te schuiven met behoud van rechten en plichten. Achmea is daarmee tekortgeschoten in nakoming van de verzekeringsovereenkomst, aldus de rechter.

Closed book

Daarmee krijgt de man echter niet zijn gewenste verlenging van de polis. Volgens Achmea is het haast onmogelijk het vermogen, dat als is uitgekeerd, terug te plaatsen in het Garantiefonds. Het fonds is opgeheven en er zou een nieuwe polis gemaakt moeten worden, terwijl Achmea een closed-bookadministratie voert. Technisch zou het kunnen, maar het is in strijd met regelgeving, aldus de verzekeraar.

De rechter vindt dat voldoende onderbouwing. Volgens Achmea is in de huidige markt een gegarandeerd rendement van 4% niet mogelijk. De huidige rendementspercentages liggen rond de 2%. Daarmee acht de rechtbank het aannemelijk dat de man schade heeft geleden. Omdat Achmea zijn verplichtingen niet is nagekomen, moet het bedrijf die schade vergoeden. De hoogte daarvan moet in een aparte procedure worden vastgesteld.

Reageer op dit artikel