nieuws

Rechter: Geen uitleg over NHG-eisen, dan ook geen factuur sturen

Financiële planning 3651

Hypotheekadviseur NBG uit Eindhoven mocht geen factuur voor annuleringskosten sturen naar een klant die een aanbod afwees en de opdracht tot dienstverlening opzegde. Volgens de kantonrechter had de adviseur duidelijk moeten wijzen op de eisen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) voor de voorgestelde geldlening. Door dat niet te doen, schond NBG de zorgplicht. De prestatie van het hypotheekkantoor is daarmee niet van waarde geweest.

Rechter: Geen uitleg over NHG-eisen, dan ook geen factuur sturen

Het Eindhovense advieskantoor spande de zaak voor de kantonrechter zelf aan. De adviseur eiste bijna € 1.000 aan annuleringskosten van een klant die na een gericht aanbod en ondertekening van een opdracht tot dienstverlening toch afzag van zijn diensten.

NBG bood in deze zaak aan een hypotheek te regelen bij Allianz met een rente van 2,3% onder NHG voor 20 jaar. Het ging om herfinanciering van een bestaande lening. De man stemde in met dit aanbod. Als hij de benodigde documenten aanlevert, blijkt dat NHG niet mogelijk is. NBG doet een alternatief aanbod, maar dat wijst de man af. Hij sluit alsnog een hypotheek naar zijn wensen via een andere adviseur.

Bedrogen

De man voelt zich “bedrogen door de gang van zaken”. Hij vindt dat hij geen annuleringskosten verschuldigd is, omdat het aanbod van de Allianz-hypotheek met NBG niet is nagekomen. Hij krijgt daarin gelijk van de kantonrechter in Zwolle. Die oordeelt dat NBG niet heeft gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam tussenpersoon had mogen worden verwacht.

Geen voorbehoud

In het concrete aanbod maakt NBG volgens de kantonrechter geen enkel voorbehoud in de zin dat het aanbod alleen gestand kan worden gedaan als aan bepaalde eisen wordt voldaan. “Sterker nog, er wordt gesproken over het  ‘regelen van een hypotheek’ tegen een vergoeding van € 1.795,00”, aldus het vonnis. Uit de “zeer algemene (concept)overeenkomst” wordt evenmin duidelijk dat het aanbod alleen tot stand kan komen als de aanvrager aan specifieke NHG-eisen voldoet. “Daarmee heeft NBG niet aan haar zorgplicht voldaan”, stelt de rechter.

Inspanningsverplichting

NBG beroept zich vervolgens op de algemene voorwaarden. De adviseur zou geen resultaatsverplichting hebben maar een inspanningsverplichting. Die vlieger gaat volgens de rechter hier niet op. Zo’n algemene voorwaarde is volgens het vonnis een onvoldoende waarschuwing voor het risico dat de gewenste hypotheek niet tot stand zou kunnen komen als de stukken niet aan de door de hypotheekverstrekker of NHG gestelde bijzondere eisen voldoen. “Het had op de weg van NBG als deskundige dienstverlener gelegen om de man hierover te informeren en te waarschuwen. Dit geldt met name in dit specifieke geval, omdat het om het herfinancieren van een geldlening gaat, waarbij volgens NBG door NHG strenge en specifieke eisen worden gesteld aan de inhoud van de geldleningsovereenkomst.”

Prestatie zonder waarde

De schending van de zorgplicht betekent dat NBG de eigen overeenkomst niet goed is nagekomen.  “Als gevolg van die tekortkoming zijn de werkzaamheden van NBG in het geheel niet bruikbaar gebleken. Aangezien de prestatie van NBG daarmee niet van waarde is geweest, moet geconcludeerd worden dat zij de van haar te vergen prestatie niet heeft verricht. Er bestaat daarom geen reden voor betaling van loon door de klant aan NBG”, aldus het vonnis. Het advieskantoor moet de factuur voor annuleringskosten intrekken.

Reageer op dit artikel