nieuws

Complexiteit belastingregels eigen woning is ook voor kabinet aandachtspunt

Financiële planning 3318

Het kabinet gaat in 2019 versneld de eigenwoningregeling evalueren. Dit heeft staatssecretaris Menno Snel (Financiën) aangegeven in antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer. De nieuwe versobering van de hypotheekrenteaftrek leidt volgens Snel per saldo, als onder onderdeel van het totale pakket aan belastingmaatregelen, tot een lastenverlichting voor de meeste burgers.

Complexiteit belastingregels eigen woning is ook voor kabinet aandachtspunt

 

Bij het debat over het Belastingsplan 2019 hadden de leden van de PvdA-fractie gevraagd wat het kabinet gaat doen aan de toenemende complexiteit rondom de eigenwoningregeling. Snel erkent dat deze complexiteit er is en stelt dat deze het gevolg is van diverse maatregelen die sinds 2001 zijn genomen binnen de eigenwoningregeling. “Hoewel het kabinet achter de doelen staat die daarmee zijn beoogd, zoals het verlagen van de schulden van huishoudens en het verbeteren van de financierbaarheid van de Nederlandse hypotheekportefeuille, is complexiteit een belangrijk aandachtspunt.” Snel bevestigt in zijn memorie van antwoord dat het kabinet de Tweede Kamer heeft toegezegd dat de evaluatie van de eigenwoningregeling met een jaar wordt vervroegd naar 2019. “In deze evaluatie zal uitvoerig aandacht worden besteed aan de complexiteit van de regeling”, aldus Snel.

Breder pakket aan maatregelen

De PvdA-factie vraagt zich ook af of de onlangs aangekondigde versnelling van de beperking van de hypotheekrenteaftrek in lijn is met het rechtszekerheidsbeginsel en of er niet gekozen is voor een eerbiedigende werking voor bestaande gevallen. Volgens Snel maakt de beperking van de aftrekbare posten deel uit van een breder pakket aan maatregelen, dat voor het grootste deel van de belastingplichtigen, waaronder eigenwoningbezitters, per saldo tot een lastenverlichting leidt.

Zorgvuldige afweging

Hij wijst er op dat met de budgettaire opbrengst van de versnelling van de tariefmaatregel het eigenwoningforfait stapsgewijs wordt verlaagd. “Met de versnelling van de tariefmaatregel beoogt het kabinet een forse impuls te geven aan het beleid dat het vorige kabinet heeft ingezet ten aanzien van de aftrekbaarheid van de aftrekbare kosten eigen woning, met als doel om de schulden van huishoudens te verlagen en de financierbaarheid van de Nederlandse hypotheekportefeuille te verbeteren. Het eindbeeld blijft echter ongewijzigd. Het kabinet meent hiermee een zorgvuldige afweging van belangen te hebben gemaakt.” Een verregaand systeemwijziging, waarbij de eigen woning naar box 3 wordt overgeheveld is volgens Snel niet aan de orde.

‘Onbillijkheden van overwegende aard’

Op vragen van de VVD, het CDA en D66 hoeveel woningeigenaren financieel in de problemen door de versnelling van de aftrekbeperking en of het kabinet een hardheidsclausulebeleid overweegt voor schrijnenden gevallen zegt Snel geen ‘onbillijkheden van overwegende aard’ te verwachten. “De beperking van het aftrektarief raakt namelijk alleen mensen met een inkomen dat (vóór aftrekposten) hoger is dan het beginpunt van de hoogste tariefschijf (meer dan € 68.507 in de kabinetsperiode). Deze belastingplichtigen ondervinden enerzijds nadeel door deze maatregel, maar profiteren anderzijds van de verlaging van het eigenwoningforfait, de invoering van het tweeschijvenstelsel en voor zover hun inkomen ook na aftrekposten (deels) in de hoogste schijf valt van de verlaging van het toptarief naar 49,5%”

Reageer op dit artikel