nieuws

Beroepsverbod van twee weken voor adviseur bank die handtekening vervalste

Financiële planning 1718

De Tuchtcommissie Banken heeft een medewerker van een niet nader genoemde bank een beroepsverbod van twee weken opgelegd. De vrouw, die werkt als adviseur, overtrad de gedragsregels door een ‘opdracht tot waardeoverdracht’ te voorzien van een handtekening die de handtekening van de klant voorstelde.  Ze krijgt uiteindelijk een sterk gematigde straf wegens verzachtende omstandigheden, waaronder een gebrek aan collegialiteit binnen de bank.

Beroepsverbod van twee weken voor adviseur bank die handtekening vervalste

In juni 2017 dient de bank een klacht in bij de tuchtcommissie over een medewerker. De vrouw, die sinds 1985 werkzaam is bij de bank, werkt op dat moment als adviseur Inkomen & Vermogen. Een jaar eerder had de vrouw een klant die zij hielp bij de waardeoverdracht van een vrijgekomen beleggingspolis. Daarvoor had ze een getekend formulier  ‘opdracht tot waardeoverdracht’ van de klant nodig. Toen het ze het formulier na een hernieuwd verzoek aan de klant na een maand nog niet binnen had besloot ze het formulier zelf nogmaals uit te printen, in te vullen en te voorzien van een handtekening die de krabbel van de klant moest voorstellen.

Tegen de lamp

De adviseur liep tegen de lamp toen een medewerker van de afdeling Expiratie haar vroeg een kopie van een legitimatiebewijs van de klant aan te leveren. Nadat de betrokken collega aankondigt het voorval te gaan melden bij zijn leidinggevende, neemt de vrouw zelf contact op met haar leidinggevende om dit voorval te melden en uit te leggen. De bank straft de adviseur door haar tijdelijk op non-actief te stellen, haar een berisping te geven en haar prestatiepremie in te trekken. Ook doet de bank een melding bij de Stichting Tuchtrecht Banken.

Fiscale consequenties

Voor de tuchtcommissie geeft de vrouw aan dat haar handelen komt voort uit frustratie over de interne procedures bij de bank. Zij zou op geen enkele wijze de klant hebben willen benadelen. Het zetten van de handtekening droeg volgens haar juist bij bij aan het verwezenlijken van de nadrukkelijke wens van de klant, namelijk de waardeoverdracht. Daarbij speelde ook mee dat een te late overdracht van het geld mogelijk nadelige fiscale consequenties zou hebben voor de klant.

Zaak ABN Amro

Een vergelijking met het hypotheekdossier gaat volgens de vrouw  niet op. Daarmee doelt ze op de fraude die afgelopen zomer aan licht kwam en waarbij medewerkers van ABN Amro in honderden gevallen de handtekeningen onder hersteladviezen vervalsten. Anders dan in die kwestie gaat het volgens de beklaagde in de kwestie rondom het waardeoverdrachtformulier niet over een formulier waarvan de klant niet op de hoogte was van de inhoud.

Niet integer

De tuchtcommissie is echter van oordeel dat verweerster heeft gehandeld in strijd met deze gedragsregels door het formulier te ondertekenen met een handtekening, die de handtekening van de klant voorstelt. “Dit handelen kwalificeert niet als integer werken, is in strijd met de wet en andere regels die voor het werken bij de bank gelden, en schaadt het vertrouwen van de samenleving in de bank.”

Verzachtende omstandigheden

In principe hanteert de tuchtcommissie hiervoor een beroepsverbod van drie maanden, maar de commissie besluit de straf drastisch te verlagen. “In de hiervoor geschetste verzachtende omstandigheden – kort gezegd het niet goed functionerende werkproces, het gebrek aan collegialiteit van de andere  afdeling bij het oplossen van fouten en het gevoel van verweerster dat zij regelmatig gemaakte fouten binnen de organisatie niet kon aankaarten bij haar leidinggevende – ziet de tuchtcommissie aanleiding om in voor verweerster gunstige zin af te wijken van dit
uitgangspunt. Alles overwegende acht de tuchtcommissie het passend dat aan verweerster een beroepsverbod voor de duur van twee weken wordt opgelegd.”

Tegen de uitspraak van de Tuchtcommissie kan zowel de bankmedewerkster als de algemeen directeur van de Stichting Tuchtrecht Banken beroep instellen bij de Commissie van Beroep.

Reageer op dit artikel