nieuws

AFM en DNB missen onderbouwing extra krediet voor energiebesparende maatregelen

Financiële planning 2944

De Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank maken zich zorgen over de extra leenruimte die consumenten in toenemende mate voor hun hypotheek krijgen. Dit geven de toezichthouders aan in hun reactie op de internetconsultatie voor de Regeling hypothecair krediet 2019. AFM en DNB noemen met name de extra leenruimte door energiebesparende maatregelen en de oplopende financieringslastpercentages.

AFM en DNB missen onderbouwing extra krediet voor energiebesparende maatregelen

AFM en DNB achten een verruiming van de hypothecaire leennormen ongewenst omdat een verhoging van de hypotheekschuld in verhouding tot het inkomen huishoudens kwetsbaar maakt en conjuncturele schommelingen versterkt. “Bovendien kenmerkt de situatie op de woningmarkt zich momenteel door forse prijsstijgingen en signalen van oververhitting in diverse regio’s. Het vergroten van de leenruimte van huishoudens versterkt deze ontwikkelingen en leidt tot verdere prijsstijgingen en daarmee tot een verslechtering van de betaalbaarheid.”

Aangekondigde lastenverlichting

Volgens de toezichthouders neemt de leenruimte de komende jaren aanzienlijk toe als de Nibud-normen onverkort worden toegepast. Vrijwel alle inkomensgroepen kunnen in 2019 meer lenen dan in 2018, zij het in de meeste gevallen beperkt. In de jaren daarna, wanneer de door het kabinet aangekondigde lastenverlichting wordt doorgevoerd, wordt een aanzienlijke verruiming van de leenruimte voorzien.

Buffers vergroten

De eerste ramingen van het Nibud wijzen erop dat de financieringslastpercentages in 2021, aan het eind van de huidige kabinetsperiode, sterk zijn toegenomen. In sommig gevallen kunnen mensen tot wel 10% meer lenen, een onwenselijke ontwikkeling volgens DNB en AFM. De toezichthouders adviseren de extra bestedingsruimte die de komende jaren ontstaat te gebruiken om de buffers van huishoudens te vergroten in plaats van de leenruimte.

Veronderstelde besparing

Los van de oplopende financieringslastpercentages zetten AFM en DNB ook kritische kanttekeningen bij de extra leenruimte die beschikbaar is voor energiezuinige woningen en energiebesparende maatregelen. Dit mag volgens de toezichthouders niet ten koste gaan van van bescherming van consumenten tegen overkreditering. “Op verduurzaming gerichte kredietverlening dient verantwoord en in het belang van de klant te zijn. Het is daarom cruciaal dat huishoudens die gebruik maken van de aanvullende leenruimte voor energiebesparende maatregelen ook daadwerkelijk op afzienbare termijn de veronderstelde besparing op hun energierekening realiseren.”

Energieprestatiegarantie

AFM en DNB constateren, mede naar aanleiding van de consultatie door het Nibud, dat dit echter allerminst zeker is. “De voorgestelde wijziging om ook zonder het overleggen van een energieprestatiegarantie aanvullend te kunnen lenen, is dan ook een stap in de verkeerde richting. Het risico is groot dat gebruik van deze aanvullende leenruimte leidt tot overkreditering.”

Herziening LTI-systematiek

De toezichthouders pleiten in hun reactie opnieuw voor een algehele herziening van de loan-to-income (LTI) systematiek. “Zo is in de systematiek sprake van lage en soms zelfs negatieve buffers voor bepaalde typen huishoudens. Dit is mede het gevolg van de keuze in de LTI-systematiek voor een standaardhuishoudtype met relatief lage uitgaven. Huishoudens die afwijken van dit huishoudtype, vooral huishoudens met meerdere kinderen, houden bij het afsluiten van een maximale hypotheek nauwelijks buffers over. AFM en DNB pleiten daarom nogmaals voor het gebruik van een meer representatief standaardhuishoudtype, met als doel dat alle huishoudtypen voldoende zijn beschermd tegen betaalrisico’s. Wij doen daarom een dringend beroep op de Minister om op korte termijn een bredere evaluatie van de LTI-systematiek te agenderen.”

am:hypotheken 2018

am:hypotheken 2018, op 27 september in Utrecht, staat helemaal in het teken van maatwerk. Sprekers zijn onder meer Matthijs Mons (Yellowtail), Harrie-Jan van Nunen (De Financiële Makelaar), Karin Polman (Florius) en Marcel Warnaar (Nibud). Kijk voor het volledige programma en alle sprekers op hypotheken.amweb.nl.

Reageer op dit artikel