nieuws

DNB: Zorgen om hypotheken en verzekeraars

Financiële planning 2787

DNB: Zorgen om hypotheken en verzekeraars

Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) is bezorgd om de financiële weerbaarheid van Nederlandse banken en verzekeraars. DNB pleit daarom opnieuw voor een verdere verlaging van de Loan to Value (LTV) bij hypotheken. Ook moet de financiële belangen van polishouders als het aan de toezichthouder ligt verder worden beschermd.

DNB stelt in haar jaarverslag over 2016 opnieuw vast dat Nederland zelfs met een LTV van 100% per 1 januari 2018 aanzienlijk hoger zit dan in andere landen. “Een verdere verlaging van de LTV-limiet naar uiteindelijk 90% is dan ook nodig om de financiële weerbaarheid van met name jonge huiseigenaren te vergroten en de huizenmarkt en economie stabieler te maken.”

De toezichthouder wijst er op dat er in veel landen sprake is van “onevenwichtigheden” op vastgoedmarkten en dat er daarom ook maatregelen worden getroffen gericht op risico’s in woningmarkten. “Recent heeft het Europees Comité voor Systeemrisico’s (ESRB) echter een aantal landen, waaronder Nederland, gewaarschuwd dat deze maatregelen niet ver genoeg gaan en dat de risico’s onvoldoende worden geadresseerd.”

Excessieve prijsstijgingen dempen

DNB heeft een sterk geloof in haar macro-prudentiële instrumenten om de weerbaarheid te vergroten. “De LTV- en LTI-limieten en de fiscaal verplichte aflossing op hypotheken vergroten de weerbaarheid van Nederlandse huishoudens en verkleinen de kans dat huishoudens bij een eventuele toekomstige huizenprijsdaling opnieuw massaal onderwater raken. Ook zijn er aanwijzingen dat dat macro-prudentiële instrumenten excessieve groei van activaprijzen of kredietverlening kunnen dempen.”

Aanpassing verdienmodel verzekeraars

Ook de financiële gezondheid van de verzekeringssector is een punt van zorg bij DNB. De toezichthouder constateert dat zowel schade- als levensverzekeraars kampen met moeilijke marktomstandigheden. “Dit dwingt levensverzekeraars om hun capaciteit en kosten verder te verminderen, hun verdienmodel verder aan te passen en waar nodig te consolideren. Deze acties zijn nodig om de individuele levensverzekeringssector duurzaam gezond te maken. Op de schademarkt kan technologische innovatie leiden tot een substantiële afname van het totale premievolume, voornamelijk gedreven door de verwachte kostendaling en afname van de schadelast. Verzekeraars die er niet in slagen hun kosten marktconform te verlagen, kunnen echter te maken krijgen met een lagere winstgevendheid; bij schadeverzekeraars staat de winstgevendheid als sterk onder druk. Ook schadeverzekeraars diensten zich te bezinnen op hun bedrijfsmodel, zo nodig te consolideren, en nieuwe kansen te benutten.”

Effect Ultimate Forward Rate

De financiële positie van verzekeraars blijft volgens DNB aandacht vragen. Daarbij houdt de toezichthouder specifiek het effect van de Ultimate Forward Rate op de solvabiliteitscijfers in de gaten. “Dit inzicht is nodig aangezien de feitelijke rentetermijnstructuur en de rentetermijnstructuur die onder Solvency II wordt gehanteerd om verplichtingen te disconteren de laatste jaren steeds verder uit elkaar zijn gaan lopen.”

Uitbreiding kader herstel en afwikkeling

Om de belangen van de polishouders zoveel mogelijk te beschermen is volgens DNB een aanvulling van het huidige instrumentarium nodig. “Daarom is het kabinet van plan het nationale kader voor herstel en afwikkeling van verzekeraars verder uit te breiden. Dit kader zal naar verwachting in 2018 in werking treden. DNB vindt het van belang dat dit nationale initiatief in Europa navolging krijgt en zet zich hier ook voor in.”

Reageer op dit artikel