nieuws

AFM: ‘Goedhart moet openheid van zaken geven’

Financiële planning 4711

AFM: ‘Goedhart moet openheid van zaken geven’

Rob Goedhart moet voor 21 september volledige openheid van zaken geven over de werkzaamheden die hij tot nu toe heeft verricht voor Interbankklanten. Dit verlangt de AFM van hem nu de toezichthouder heeft bevestigd dat Goedhart illegaal fungeerde als kredietbemiddelaar en daar onrechtmatig rechtstreeks kosten voor in rekening bracht bij consumenten. In een reactie stelt Goedhart zijn werkwijze te zullen aanpassen en uiterlijk aanstaande woensdag aan het informatieverzoek van de AFM te voldoen.

In de brief die de AFM vorige week stuurde stelt de toezichthouder omstandig vast dat het werk dat Goedhart en zijn Stichting Geldbelangen hebben verricht voor Interbankklanten valt onder het kopje ‘bemiddeling’. Diens verweer dat daar geen sprake van is omdat de kredietsom, noch de kosten (rente en overige kosten) word verhoogd, het krediet bij dezelfde aanbieder blijft lopen en er geen sprake zou zijn van een kredietovereenkomst in de zin van de Wft, houdt volgens de toezichthouder geen stand. “Op basis van de ons bekende gegevens is er sprake van het beëindigen van een bestaande overeenkomst en het sluiten van een nieuwe kredietovereenkomst (…) Hierbij is niet relevant of de nieuwe kredietovereenkomst bij de bestaande of bij een nieuwe aanbieder loopt. Zelfs als een deel van de overeenkomst in stand blijft, maar er wel kernverbintenissen wijzigen die betrekking hebben op de hoogte van het krediet en/of de aan het krediet verbonden kosten, geldt dat het wezenlijke karakter van die verbintenissen ertoe leidt dat de werkzaamheden zijn aan te merken als het ‘tot stand brengen van een overeenkomst inzake krediet’ en daarom als bemiddelen.”

Verbod op vergoeding anders dan provisie
Behalve het ontbreken van de benodigde vergunning constateert de AFM dat Goedhart zich ook niet heeft gehouden aan de gedragsregels voor verguninghouders, waaronder het verbod om een vergoeding te ontvangen of in rekening te brengen bij iemand anders dan de kredietverstrekker (middels provisie). Goedhart rekende voor de inschrijving van Interbankklanten € 25; bij een succesvolle omzetting door Interbank van de woekerrente naar een aantrekkelijk tarief bracht Goedhart € 225 in rekening. Tot begin deze maand meldden zich 400 mensen bij Stichting Geldbelangen. Van deze groep machtigden 200 Goedhart om te gaan onderhandelen met Interbank over aanpassing van hun krediet bij Interbank. Van deze dossierszijn 90 klanten akkoord gegaan met de omzetting van hun wurgkrediet.

Samenhang en klantbelang
De AFM verlangt van Goedhart dat hij per direct stopt met het bemiddelen voor Interbankklanten. Of hij een boete krijgt opgelegd en wat er moet gebeuren met de onrechtmatig in rekening gebrachte kosten, is volgens de AFM onzeker. Woordvoerder Nicole Reijnen: “Wij verlangen van hem een plan waarin hij duidelijk aangeeft hoe hij nu verder gaat. Dat plan moet betrekking hebben op alle dossiers waarin hij heeft bemiddeld of waarmee hij nog bezig is. Daarbij verliezen we de samenhang en het klantbelang niet uit het oog. Als klanten ondanks het feit dat Goedhart niet mocht bemiddelen, toch goed geholpen zijn, is de vraag wat je daarmee moet.”

‘Onbegrijpelijk standpunt”
Goedhart geeft in een antwoord aan de AFM aan uiterlijk 14 september aan het informatieverzoek van de AFM te te zullen voldoen. “Hoewel wij uw standpunt echt onbegrijpelijk vinden zullen wij onze werkwijze aanpassen. Op grond van ingewonnen juridisch advies zullen wij meer dan ooit duidelijk maken dat wij namens de consument, vanuit de schoenen van de consument handelen die een klacht heeft over een bestaand product en die zijn probleem opgelost wil zien. Daartoe zal de consument ons een volmacht verlenen. Wij gaan er van uit dat zeker dit de ‘feiten en omstandigheden’ verandert waarop u ons beoordeeld heeft en dat u mede hierdoor ons niet langer als kredietbemiddelaar zult kunnen en willen zien.”
Volgens Reijnen behoeft dit voorstel van Goedhart en de reikwijdte daarvan nadere bestudering.

Reageer op dit artikel