nieuws

Dijsselbloem: ‘Geen onduidelijkheid over afdekking spaarpolis’

Financiële planning 5921

Dijsselbloem:  ‘Geen onduidelijkheid over afdekking spaarpolis’

Volgens minister Dijsselbloem bestaat er geen onduidelijkheid over de dekking die een spaarverzekering biedt ter aflossing van de eigen woning in vergelijking met een bankspaarrekening. Dijsselbloem stelt dit in antwoord op Kamervragen van Henk Nijboer (PvdA). De minister bevestigt desgevraagd dat spaarverzekeringen (Kapitaalverzekering Eigen Woning) niet onder het Deposito Garantie Stelsel vallen.

Volgens Nijboer is er bij veel spaarhypotheken in feite sprake van verkapte beleggingshypotheken waarbij de bank of verzekeraar het beleggingsrisico op zich neemt. Volgens Dijsselbloem gaat het in het geval van een spaarhypotheekverzekering om een kapitaalverzekering. “Gedurende de looptijd van de spaarhypotheekverzekering wordt premie betaald ten behoeve van een gegarandeerde uitkering op de afgesproken einddatum voor het aflossen van de hypothecaire lening. Bij een bankspaarhypotheek vindt vermogensopbouw plaats door te sparen bij een bank op een spaarrekening eigen woning. De inleg op de spaarrekening en het rendement daarop wordt zo bepaald dat ook hier aan het einde van de looptijd een saldo wordt bereikt dat gelijk is aan het bedrag van de gekoppelde hypothecaire lening.”

Strikt genomen geen sprake van sparen
Hoewel Dijsselbloem onderschrijft dat er in het geval van spaarverzekering strikt genomen geen sprake is van sparen is er volgen hem evenwel ook geen sprake van een beleggingsverzekering. “Spaarhypotheken met spaarhypotheekverzekering en beleggingshypotheken zijn beiden kapitaalverzekeringen die zijn gekoppeld aan een aflossingsvrije hypotheek. In het geval van een spaarhypotheek beheert de verzekeraar het opgebouwde vermogen voor zijn rekening en risico, in het geval van een beleggingshypotheek belegt de verzekeraar het opgebouwde vermogen in effecten voor rekening en risico van de verzekerde. Bij een beleggingshypotheek loopt aldus de cliënt het risico op een tegenvallend beleggingsresultaat hetgeen aan het einde van de looptijd kan resulteren in een lager opgebouwd vermogen dan de omvang van de hypothecaire lening. Bij een spaarhypotheekverzekering staat de uitkering aan het einde van de looptijd vast; een tegenvallend beleggingsresultaat komt voor rekening en risico van de verzekeraar.

Bijzonder regime bankspaardeposito’s
Nijboer vraagt zich of spaarhypotheken via banksparen vallen onder het depositogarantiestelsel (DGS) dat spaarsaldi tot € 100.000 garandeert en waarom deze regeling niet geldt voor tegoeden opgebouwd in een spaarverzekering. Dijsselbloem: “Alleen deposito’s komen voor bescherming door het depositogarantiestelsel (DGS) in aanmerking. Het DGS beoogt bankruns te voorkomen doordat het depositohouders het vertrouwen geeft dat hun tegoeden steeds beschermd zijn. Een spaarrekening eigen woning kwalificeert als een deposito. Op bankspaardeposito’s eigen woning is daarbij een bijzonder regime van toepassing. Ingeval een bank failliet gaat, wordt een op de spaarrekening eigen woning opgebouwd tegoed automatisch verrekend met de uitstaande eigenwoningschuld. Hierdoor daalt de eigenwoningschuld met het via het bankspaardeposito gespaarde bedrag. Mocht in een uitzonderlijk geval het bankspaardeposito hoger zijn dan de verbonden eigenwoningschuld, dan is het meerdere gegarandeerd door het DGS tot het maximaal gegarandeerde bedrag”

Spaarhypotheekverzekering geen deposito
“Bij een spaarhypotheek met spaarhypotheekverzekering is geen sprake van sparen op een deposito. Er wordt door middel van een verzekering een voorziening getroffen voor aflossing van de hypotheekschuld. Om die reden valt een dergelijke spaarhypotheek niet binnen het bereik van het DGS. Ik heb geen aanleiding om te veronderstellen dat er bij cliënten onduidelijkheid zou bestaan over de vraag of zij door middel van een verzekering dan wel een spaarrekening eigen woning een voorziening voor aflossing van hun hypothecaire lening hebben getroffen.”

Reageer op dit artikel