nieuws

Dela misleidde niet over spaarverzekering

Financiële planning 2899

Dela misleidde niet over spaarverzekering

Dela is opnieuw in het gelijk gesteld in de al langer lopende zaak tegen de AFM rondom misleiding van consumenten over het Coöperatiespaarplan. De toezichthouder heeft Dela in 2013 een aanwijzing gegeven omdat uit reclame-uitingen niet duidelijk zou blijken dat het geen bankproduct, maar een verzekering was. Die aanwijzing was niet terecht, zo heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) geoordeeld. Een AFM-boete over dezelfde kwestie werd al eerder door de bestuursrechter met 90% verlaagd.

De boeteverlaging was vooral ingegeven door het feit dat er geen klanten waren benadeeld door de informatieverstrekking. Maar de rechter vond wel dat Dela geen juiste informatie had verstrekt. Daarop is de verzekeraar in hoger beroep gegaan bij het CBb. Kern van Dela’s betoog was dat de informatie over het Coöperatiespaarplan op een vergelijkingssite stond en dat de verantwoordelijkheid voor de informatie bij de vergelijker lag. Het college geeft Dela daarin gelijk, verwijzend naar artikel 4:19 van de Wft. In lid 2 van dat artikel wordt gesproken over “de door een financiële onderneming aan cliënten verstrekte of beschikbaar gestelde informatie, waaronder reclame-uitingen, ter zake van een financieel product, financiële dienst of nevendienst”die correct, duidelijk en niet misleidend moet zijn. Daaruit concludeert het CBb dat deze eis alleen geldt voor de informatie die zelf beschikbaar wordt gesteld en niet voor informatie die door een derde wordt verstrekt. “Anders dan de rechtbank is het college van oordeel dat AFM er niet in is geslaagd aannemelijk te maken dat de in de aanwijzingsbeschikking gewraakte informatie op de vergelijkingswebsite door appellante of in haar opdracht is verstrekt of beschikbaar gesteld. De (vermeende) overtreding van artikel 4:19, tweede lid, van de Wft kan niet aan appellante worden toegerekend, zodat appellante niet als overtreder kan worden aangemerkt.” Dat de naam van het Coöperatiespaarplan op de website is vermeld, maakt nog niet dat dit informatie is die door Dela zelf is verstrekt, aldus het college.

Reageer op dit artikel