nieuws

Zege voor verzekeraars: rechtbank neemt in woekerpoliszaak ASR juist bepérkte informatieplicht aan

Financiële planning 8104

Zege voor verzekeraars: rechtbank neemt in woekerpoliszaak ASR juist bepérkte informatieplicht aan

Verzekeraars zullen er blij mee zijn. In een woekerpoliszaak omtrent een ABC Spaarplan van ASR, heeft de rechtbank Midden-Nederland geoordeeld dat verzekeraars in 1993 slechts ‘indirect transparant’ hoefden te zijn over de kosten van het product. De rechtbank legt daarmee de uitkomst van de spraakmakende zaak tussen een woekerpolisklant en NN, die tot het Europees Hof van Justitie werd gebracht, totaal anders uit dan het Kifid.

Het Europees Hof stelde in die inmiddels beruchte uitspraak dat door een nationale rechter ook open normen meegewogen mogen worden om te bepalen of een verzekeraar wel afdoende aan zijn informatieverplichting heeft voldaan. Dat betekent dat de verzekeraar weliswaar kan hebben voldaan aan de wettelijke eisen van die tijd, maar dat er toch meer van hem kon worden verwacht. Het Hof vindt wel dat een verzekeraar ‘met een voldoende mate van voorspelbaarheid’ had moeten kunnen vaststellen welke aanvullende informatie hij dan had moeten verstrekken.

Het Kifid ging in een recente uitspraak in die zienswijze mee: op grond van open normen zoals precontractuele goede trouw kunnen aanvullende informatieverplichtingen gelden en dat had voor grote professionele verzekeraars geen verrassing moeten zijn. Dat hield in die specifieke zaak in dat verzekeraar Nationale-Nederlanden de eerste kosten van een beleggingsverzekering moest vergoeden.

Heel anders
Maar de meervoudige kamer van de rechtbank Midden-Nederland denkt daar heel anders over in een zaak over het ABC Spaarplan van ASR. Gisteren werd de uitspraak gepubliceerd. En ook daarin gaat het over de informatieverplichting van ASR over ingehouden kosten. De rechtbank zegt een aantal dingen:

“Naar het oordeel van de rechtbank hebben de eisers in die zaak uit de verstrekte informatie, en in het bijzonder ook de brochure, in voldoende mate de aard en werking van de overeenkomsten kunnen afleiden. ”

En ook:

“Ten aanzien van de kosten die op het premiedeel werden ingehouden, geldt dat de klanten wisten dan wel konden weten op basis van de aan hen verstrekte informatie dat het premiedeel van de inleg niet zou worden belegd, zodat van de daarvan voldane kosten geen invloed kon uitgaan op de met de belegde gelden te behalen rendementen. Derhalve valt niet in te zien waarom het specifiek wijzen op die kosten relevant zou zijn geweest voor hun beslissing om ABC Spaarplannen af te sluiten.”

Cruciaal
De cruciale passage is de volgende: “Naar het oordeel van de rechtbank was het in 1993 naar geschreven en ongeschreven recht ook niet verplicht om een uitsplitsing van de kosten te maken en de precieze omvang daarvan kenbaar te maken aan de verzekeringnemer. Het werd voldoende gevonden dat informatie werd verstrekt over de bruto premie en de uitkering waartoe de verzekeraar zich verplichtte.”

De rechtbank noemt vervolgens een groot aantal bronnen die dat ondersteunen. “Volgens de Minister van Financiën waren verzekeraars niet verplicht om inzicht te geven in de kostenstructuur (Kamerstukken Tweede Kamer 1995-1996, 24456 nr. 12, p. 16-17). Er hoefde slechts op indirecte wijze te worden geïnformeerd over de kosten van het product, namelijk door het verwerken van de kosten in de geprognosticeerde einduitkering. Deze norm van indirecte transparantie door de wetgever ook als zodanig in de Riav 1998 verwerkt (Staatscourant 1998, nr. 134, p. 5-6), zodat geconcludeerd moet worden dat deze norm destijds in de maatschappij breed gedragen werd.”

“Dit betekent”, volgens de rechtbank, “dat niet kan worden gezegd dat het ongeschreven recht destijds uitsplitsing van kosten voorschreef, laat staan dat de verzekeraars destijds in staat waren om met een voldoende mate van voorspelbaarheid vast te stellen dat nu deze uitsplitsing van hen verwacht zou worden.” Met dat laatste verwijst de rechtbank naar het oordeel van het Europese Hof van Justitie.

Het is nu afwachten hoe andere rechtbanken en (in hoger beroep) Gerechtshoven de uitspraak van het Hof gaan interpreteren.

Reageer op dit artikel