nieuws

AFM presenteert aanpak herstel rentederivatenproducten

Financiële planning

AFM presenteert aanpak herstel rentederivatenproducten

Toezichthouder AFM presenteert een aanpak voor herstel door banken voor klanten met rentederivatenproducten. De AFM beoogt hiermee passende compensatie voor de getroffen klanten, die veelal afkomstig zijn uit het midden- en kleinbedrijf (mkb).

Om klanten op de juiste wijze te compenseren voor geleden schade, wordt een ‘uniform voorschrijvend herstelkader’ ingericht. Dit kader schrijft voor hoe banken de derivaten moeten beoordelen en hoe zij een eventuele compensatie moeten bepalen.

Onafhankelijk
Onafhankelijke deskundigen, aangewezen door de minister van Financiën, zullen dit herstelkader in overleg met de banken uitwerken en met hen overeenkomen. Daarbij zullen zij ook overleggen met vertegenwoordigers van mkb-klanten. Het ministerie van Financiën heeft de heren R. J. Schimmelpenninck, B.F.M. Knüppe en T. Kocken als onafhankelijke deskundigen aangesteld. Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) heeft inmiddels een Kamerbrief gestuurd naar aanleiding van het herstelkader.

Correct toepassen
Bij de uitvoering van het herstelkader krijgen externe beoordelaars een rol om er voor te zorgen dat het herstelkader op ieder individueel dossier correct wordt toegepast. Daartoe zullen deze externe beoordelaars per bank een plan van aanpak opstellen. De AFM zal controleren of het herstelkader goed wordt toegepast en zal tevens over de voortgang van het traject rapporteren. ABN Amro, ING Bank, Rabobank, Van Lanschot Bankiers en SNS Bank hebben aangegeven dat ze instemmen met deze aanpak. De AFM verwacht dat de banken de herbeoordelingen en daaruit voortvloeiende herstelacties medio 2017 zullen hebben uitgevoerd. De banken is verzocht klanten helder te informeren over herstelacties en het proces.

Klantbelang
Uitgangspunt bij het verbeteren van de beoordeling van de rentederivatencontracten is dat de banken het klantbelang centraal stellen. Het herstelkader schrijft in specifieke situaties voor welke acties nodig zijn om opgelopen schade te compenseren en toekomstige schade te voorkomen.

Eigen toetsing
Naar aanleiding van de bij de AFM geconstateerde tekortkomingen bij de eigen toetsing van de eerdere herbeoordelingen door banken, is op verzoek van de raad van toezicht van de AFM het externe bureau Alvarez & Marsal aangesteld om een onafhankelijk onderzoek bij de AFM uit te voeren. Dit onderzoek is in januari van start gegaan. Verwacht wordt dat dit onderzoek in het tweede kwartaal van 2016 wordt afgerond.

Reageer op dit artikel