nieuws

CPB zorgelijk over toekomst levensverzekeraars en pensioenfondsen

Financiële planning

CPB zorgelijk over toekomst levensverzekeraars en pensioenfondsen

In zijn jaarlijkse risicorapportage besteedt het Centraal Planbureau (CPB) extra aandacht aan de pensioen- en verzekeringssector. De vooruitzichten zijn voor fondsen en levensverzekeraars ongunstig, met name door de lage rente. Bij verzekeraars speelt bovendien nog steeds onzekerheid over de afwikkeling van de woekerpolissen.

Levensverzekeraars zien een onzekere toekomst tegemoet, aldus het CPB. Naast de lage renteontwikkeling, aangescherpte toezichteisen en verslechterde rendementen op investeringen, is er ook de afkalvende levenmarkt en de legacy van de woekerpolisaffaire. De CPB-onderzoekers schrijven: “Nu het verdienmodel zo stevig onder druk staat, is schaalvergroting noodzakelijk, maar onder meer legacy-systemen staan dit in de weg. De krimpende omzet van levensverzekeraars gaat niet gepaard met een evenredige daling van kosten. Kostenbesparingen kunnen worden bereikt door consolidatie. Met het samenvoegen van portefeuilles kunnen diversificatievoordelen worden behaald en kosten verminderd. De grote operationele complexiteit en een veelheid aan legacysystemen bij levensverzekeraars maken het realiseren van deze voordelen echter onzeker.”

Schaduw
Ook de schaduw die de woekerpolisaffaire over de levenssector werpt, staat consolidatie en herstructurering in de weg, aldus het CPB. “Vanwege de onzekerheid over nieuwe claims, en onzekerheid over de omvang van de compensaties horende bij bestaande claims, wordt de onzekerheid over de waardering van de verschillende Nederlandse verzekeraars vergroot.”

Hoewel een sectorbrede regeling nog niet tot stand is gekomen, blijkt een deel van de claimrisico’s te verzekeren, schrijven de onderzoekers. “De commissie verzekeraars rapporteert dat een deel van de claimrisico’s van beleggingsverzekeringen in de internationale herverzekeringsmarkt te verzekeren zijn.” Het CPB ziet hier wel een probleem van averechtse selectie. “Tussen verzekeraars verschilt de noodzaak om te herverzekeren, waardoor vooral degenen die er het slechts voorstaan willen herverzekeren. Als het probleem van averechtse selectie kan worden opgelost, reduceert het verzekeren van de claimrisico’s de onzekerheid over de waardering van levensverzekeraars, wat mogelijkheden schept voor fusies en overnames.”

Schokken
Het CPB constateert ook dat de mogelijkheden voor pensioenfondsen om schokken op te vangen via de premies afneemt. “Dit hangt samen met de sterke groei van de pensioenverplichtingen in verhouding tot de jaarlijkse premiebasis, de loonsom als gevolg van de vergrijzing, de rijping van de pensioenfondsen en ook de toegenomen flexibiliteit op de arbeidsmarkt. De pensioenen zijn daardoor meer afhankelijk geworden van de beleggingsresultaten. De lage rente stelt de pensioenfondsen dus voor lastige vragen, zoals in welke categorieën zij op dit moment het meest veilig kunnen beleggen en in welke mate het risico op een langdurig lage rente moet worden afgedekt.”

De jaarlijkse risicorapportage van de financiële markten wordt op verzoek van de Tweede Kamer sinds 2012 door het CPB opgesteld. Het CPB werkt hiervoor samen met De Nederlandsche Bank (DNB).

Reageer op dit artikel