nieuws

Drie ex-franchisenemers in Aegon-producten willen geld zien

Financiële planning

Drie ex-franchisenemers in Aegon-producten willen geld zien

Drie franchisenemers stellen schade te hebben geleden doordat franchisegever Financieel Verder (voorheen De Spaarbelegger) in 2011 in andere handen kwam. Aegon Nederland en Aegon Bank droegen per die datum de aandelen over aan Optima Holding. Daardoor kregen de franchisenemers geen leads meer binnen van Aegon.

Afspraak was dat de franchisenemers minimaal 8 leads (contacten, namen en adressen van potentiële klanten) per werkzame week gegarandeerd kregen en dat zijzelf voor minimaal 4 afspraken per week moesten zorgen. De kosten voor de 10 afspraken per werkzame week werden verdisconteerd in de jaarlijkse franchisefee. Mocht er in een bepaalde week niet de norm van 8 afspraken behaald worden, dan kon de franchisenemer aanspraak maken op een tegemoetkoming of een compensatie van afspraken in een latere periode. Bij de overgang naar Optima hebben de franchisenemers een aantal keuzes voorgeschoteld gekregen. Per saldo waren per 1 juli 2011 nog slechts vier franchisenemers over.

Geen leads
Vanaf 1 april 2011 ontvingen de franchisenemers geen leads meer van Aegon. De eisers stellen dat sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Financieel Verder doordat zij is tekort geschoten in de nakoming van haar verplichtingen jegens eisers uit de franchiseovereenkomst. Optima Holding is volgens eisers aansprakelijk uit hoofde van een onrechtmatige daad. Aan Optima Holding valt als bestuurder een ernstig verwijt te maken, zeggen de eisers. Zij heeft als bestuurder van Financieel Verder bewerkstelligd cq toegelaten dat Financieel Verder haar contractuele verplichtingen jegens franchisenemers met ingang van 1 april 2011 niet langer nakwam, terwijl Optima Holding wist dat Financieel Verder geen verhaal zou bieden voor de daaruit ontstane schade. Ook zou Aegon Bank Bemiddeling als bestuurder van Financieel Verder een ernstig verwijt treffen nu zij Financieel Verder in een sterfhuisconstructie heeft achtergelaten cq heeft overgedragen aan Optima Holding waarbij zij de gerechtvaardigde belangen van franchisenemers onaanvaardbaar heeft verwaarloosd. Aegon Nederland zou als aandeelhouder aansprakelijk zijn omdat zij wist dat door de overdracht van de aandelen de belangen van de eisers zouden worden verwaarloosd en Optima Holding en Financieel Verder geen verhaal zouden bieden. In totaal eisen de drie franchisenemers gezamenlijk onder meer een bedrag van ruim acht ton.

Incasseren
Financieel Verder, Optima Holding, Aegon Nederland en Aegon Bank Bemiddeling betwisten dat sprake is van een toerekenbare tekortkoming. Zij stellen dat door betaling van de tegemoetkoming van € 45 per niet doorgegane afspraak, er geen sprake is van een toerekenbare tekortkoming. Financieel Verder en Optima Holding stellen dat aan alle franchisenemers een aanbod is gedaan, waaronder de optie om bij Financieel Verder te blijven, en dat er in dat kader een hoop geregeld moest worden. Mede daardoor lukte het Financieel Verder niet om alle afspraken aan eisers te leveren. Eisers zouden Financieel Verder geen kans hebben gegeven maar aangestuurd hebben op beëindiging van de franchiseovereenkomst met als doel schadevergoeding te incasseren.

Toerekenbare tekortkoming
De rechtbank oordeelt in haar uitspraak dat de franchiseformule geheel onlosmakelijk verbonden was met de organisatie, de naam en het merk van Aegon. Per 1 april 2011 werd echter alle betrokkenheid van Aegon bij Financieel Verder beëindigd. Daardoor kon Financieel Verder haar verplichtingen aan de franchisenemers niet meer nakomen; er was immers geen enkele verbondenheid meer met de organisatie, de naam en het merk Aegon, terwijl die verbondenheid juist een wezenlijk kenmerk was van de franchiseovereenkomst. Dit levert naar het oordeel van de rechtbank een toerekenbare tekortkoming op van Financieel Verder jegens haar franchisenemers. Dat de franchisenemers na 1 april 2011 ook in Aegon producten mochten bemiddelen, naast de producten van andere aanbieders dan Aegon, doet daar volgens de rechtbank niet aan af.

De rechtbank is van mening dat er in het geval van Aegon Nederland, Aegon Bank Bemiddeling en Optima Holding geen sprake is van toerekenbare tekortkoming. De rechtbank stelt verder dat de geleden schade “thans niet kan worden vastgesteld”. Zij stelt partijen, te weten eisers en Financieel Verder, in de gelegenheid zich bij akte nader uit te laten over de hoogte van de schade ten gevolge van de toerekenbare tekortkoming van Financieel Verder. Vooralsnog worden de eisers veroordeeld in de proceskosten.

De volledige uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland.

Reageer op dit artikel