nieuws

AFM moet deze zomer al kunnen straffen in dossier woekerpolis

Financiële planning

Minister Dijsselbloem wil haast maken met de invoering van de ‘activeringsverplichting’ voor verzekeraars als het gaat om de nazorg in het dossier beleggingsverzekeringen. “Anders kan de AFM deze zomer niet meer dan (wederom) haar teleurstelling uitspreken.” De nieuwe regels maken het mogelijk voor de toezichthouder om sancties op te leggen als de verzekeraar niet genoeg vaart maakt met het activeren van klanten met een woekerpolis.

AFM moet deze zomer al kunnen straffen in dossier woekerpolis

Dat schrijft de minister van Financiën in antwoord op vragen van de Kamer. Dijsselbloem: “Het streven is om het ontwerpbesluit op 1 juli aanstaande in werking te laten treden. Voor deze korte termijn is gekozen omdat het pas na inwerkingtreding van de in het besluit opgenomen ‘activeringsverplichting’ mogelijk wordt voor de AFM om handhavend op te treden. Deze zomer wordt opnieuw gemeten hoe de voortgang van verzekeraars met betrekking tot het activeren van deze klanten is. In de scenario’s waarin de resultaten tegenvallen, ben ik van mening dat de toezichthouder bevoegdheden zou moeten hebben om op te treden. Anders kan de AFM deze zomer niet meer dan (wederom) haar teleurstelling uitspreken.”

Verantwoordelijkheid adviseurs
De leden van de VVD-fractie vragen waarom het ontwerpbesluit niet voor adviseurs geldt. Zij vragen in hoeverre nog sprake is van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van intermediairs en verzekeraars. De minister schrijft: “Deze keuze is gemaakt vanuit de belangen van de klant. Niet iedere klant heeft nog een adviseur of stelt prijs op activering door de adviseur die destijds heeft geadviseerd. Wel heeft iedere klant met een beleggingsverzekering een verzekeraar die hij kan aanspreken. Daarnaast is praktisch van belang dat het gaat om circa 20 verzekeraars terwijl het aantal adviseurs een veelvoud daarvan is.”

Alsnog regelgeving
Het is niet de bedoeling van de regelgeving, schrijft de minister, dat verzekeraars dubbel werk gaan doen. “Als een adviseur een klant al heeft geactiveerd hoeft de verzekeraar dit niet opnieuw te doen. Vastlegging is hierbij echter (ook nu al) van belang. De AFM moet immers kunnen nagaan of een klant daadwerkelijk is geactiveerd.” Ook stelt Dijsselbloem dat de verplichting voor verzekeraars niet afdoet aan de civielrechtelijke verplichtingen die adviseurs hebben ten opzichte van klanten in hun portefeuille. “In de rapportages van de AFM zal ook aandacht blijven uitgaan naar de activiteiten van adviseurs. Verder kan op termijn uiteraard alsnog worden gekozen voor regelgeving met betrekking tot adviseurs, wanneer blijkt dat het ontbreken van regelgeving tot mindere inspanningen leidt.”

Tuchtprocedure
De leden van de VVD-fractie vragen zich af of de nieuwe regelgeving wel echt nodig is. Is het niet genoeg dat er in oktober 2014 tussen de verzekeraars en de AFM ook al een tuchtprocedure is overeengekomen? Dijsselbloem: “Die afspraak met betrekking tot tuchtrecht ziet alleen op de door verzekeraars zelf vastgestelde ambities met betrekking tot de groep niet opbouwende polissen. De reikwijdte van deze afspraak is beperkt. Zo is er geen tuchtprocedure mogelijk bij andere beleggingsverzekeringen dan niet opbouwende polissen.”

Afschrikwekkend
Ook is de minister niet erg onder de indruk van de sancties die in de tuchtprocedure kunnen worden opgelegd. “Die variëren van een waarschuwing tot ontheffing van het lidmaatschap van het Verbond van verzekeraars.” Hij denk dat de sancties die de AFM straks op grond van het nieuwe besluit kan opleggen ‘een grotere afschrikwekkende werking’ hebben. Het gaat dan om een aanwijzing, een last onder dwangsom of een bestuurlijk boete met een basisbedrag van € 500.000 en een maximum van € 1.000.000. Bij recidive kan de maximale boete verdubbeld worden.

Consultatie
De twee regelingen waar het om gaat liggen ter consultatie. In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo) wordt de verplichting opgenomen tot het activeren van klanten met een beleggingsverzekering. De AFM heeft deze norm in de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft verder uitgewerkt, deze staat eveneens ter consultatie open.

Reageer op dit artikel