nieuws

Tussenpersoon moet bij opzegging waarschuwen voor verval dekking

Financiële planning

Een tussenpersoon die voor zijn klant een gemengde levensverzekering opzegt, moet er expliciet bij vertellen dat het overlijdensrisico dan herleeft. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Gelderland. Volgens de klant is die specifieke waarschuwing niet gegeven. Mogelijk schade: ruim een ton.

Tussenpersoon moet bij opzegging waarschuwen voor verval dekking

Het gaat in de zaak om een levensverzekering bij Allianz. Het betreffende echtpaar had de verzekering afgesloten via Den Hertog Assurantiën. In 2011 vraagt het echtpaar Allianz om de verzekering te beëindigen. Allianz geeft aan dat dit via de tussenpersoon moet. De klant heeft telefonisch overleg met het kantoor. In het afkoopverzoek aan Allianz geven de klanten vervolgens met een vinkje aan dat informatie is ingewonnen over de mogelijke gevolgen.
Vervolgens overlijdt de man in 2013. De vrouw stelt Allianz en de tussenpersoon hoofdelijk aansprakelijk voor € 107.000. Zij voert aan dat de gedachte van haar en haar man bij de afkoop was dat zij alleen het beleggingsgedeelte van hun verzekering gingen afkopen en dat het gedeelte dat zag op dekking voor overlijdensrisico in stand zou blijven. De klant zegt dat Den Hertog Assurantiën er tijdens het telefoongesprek over de afkoop niet op gewezen heeft dat door de afkoop van de verzekering een risico zou herleven dat voorheen (deels) was afgedekt.

Verweer
De tussenpersoon stelt dat de klant niet om advies heeft gevraagd, maar slechts heeft gevraagd om een beëindiging te bespoedigen. Daarom was er geen sprake van zorgplicht, zo stelt het kantoor. Bovendien beweert het kantoor dat in het gevoerde telefoongesprek wel degelijk expliciet is meegedeeld dat het overlijdensrisico na afkoop van de verzekering niet meer gedekt zou zijn. Ook mag het een feit van algemene bekendheid heten dat aan een beëindigde verzekering geen rechten meer kunnen worden ontleend, vindt Den Hertog.

Oordeel
De rechtbank oordeelt dat de tussenpersoon er op moest wijzen dat met de beëindiging van de verzekering de overlijdensrisicodekking zou komen te vervallen. “Dat de familie reeds het voornemen richting Allianz had geuit de verzekering te willen beëindigen en mogelijk niet (expliciet) om advies heeft gevraagd, doet daar niet aan af. De op de verzekeringstussenpersoon rustende zorgplicht strekt er juist toe de wederpartij te beschermen tegen de (mogelijke) gevaren van eigen lichtvaardigheid of gebrek aan inzicht. Ook het feit dat het niet gaat om het aangaan, maar om de beëindiging van een verzekering, doet aan de zorgplicht niet af.”

Bewijs
Omdat partijen elkaar tegenspreken over het bewuste telefoongesprek, moet de klant als eisende partij aantonen dat Den Hertog Assurantiën niet heeft gemeld dat door beëindiging van de verzekering het overlijdensrisico zou herleven. De advocaat van Den Hertog laat weten dat de klant daartoe ook getuigen gaat oproepen en dat deze verhoren voor medio juli gepland staan.

Allianz
De zaak is dus nog niet afgelopen, maar wel duidelijk is volgens de rechter dat Allianz niets valt te verwijten. “Op Allianz rustte enkel de plicht haar verzekerden te wijzen op de algemene risico’s die kunnen kleven aan de opzegging van een (levens)verzekering.” Ook is Allianz, zoals de klant beweert, niet aansprakelijk voor het handelen van Den Hertog Assurantiën. De tussenpersoon kan volgens de rechter niet worden gekwalificeerd als opdrachtnemer dan wel hulppersoon van Allianz.

Reageer op dit artikel