nieuws

TAF moet beëindiging lasten-aov terugdraaien

Financiële planning

De en-blocbepaling kan bij maandlastenverzekeringen niet zonder meer worden toegepast als een verzekerde al een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid ontvangt, zo leert een recente uitspraak van klachteninstituut Kifid. De uitspraak betreft een polis van TAF, die na een en-blocwijziging is beëindigd. "TAF mag de tegenvallers van haar inschattingsfouten bij het afsluiten van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen niet gedeeltelijk ten laste van de consument brengen", vindt de geschillencommissie van Kifid.

TAF moet beëindiging lasten-aov terugdraaien

De klant sluit in 2008 een maandlastenverzekering met een looptijd van 14 jaar en een maandpremie van € 212,40. De polis keert bij minimaal 35% arbeidsongeschiktheid een vast bedrag van € 1.500 per maand uit. De polis kent een en-blocbepaling. De klant raakt in april 2011 arbeidsongeschikt, waarna  – na een wachttijd – vanaf mei de afgesproken maandelijkse uitkering volgt.  Per september van dat jaar wijzigt TAF en bloc de lopende verzekeringen: de voorwaarden wijzigen en de premie stijgt tot € 297,36. De klant wil vervolgens de verzekering niet voortzetten onder de nieuwe condities. TAF royeert de polis en stopt de uitkeringen.   Vordering
De verzekerde wendt zich tot Kifid en vordert voortzetting van de maandelijkse uitkeringen, mede omdat de klant al arbeidsongeschikt is geworden en er niet van op de hoogte was dat de uitkeringen conform de oude voorwaarden zouden doorlopen, maar zouden stoppen als de polis zou worden opgezegd. TAF meent echter dat het beroep op de en-blocbepaling niet onredelijk was en dat een bezwaar daartegen wordt opgevat als een opzegging. De klant wordt geacht op de hoogte te zijn van de voorwaarden, vindt TAF.
Inschattingsfout
Kifid oordeelt dat TAF een inschattingsfout heeft gemaakt van het over te nemen risico en de te betalen premie "en zij wil die inschattingsfout met een beroep op de en-blocbepaling door een aanpassing van de voorwaarden en een verhoging van de premie alsnog ten laste van  de verzekeringnemers brengen". Dat mag, mits de verzekeringnemer dan de polis mag opzeggen en zich elders tegen aanvaardbare voorwaarden kan verzekeren, aldus de geschillencommissie. "Dat laatste is hier echter niet het geval." De verzekerde was al arbeidsongeschikt en had daarom geen reële mogelijkheid de polis wegens de eenzijdige wijziging op te zeggen. "De Commissie is van oordeel dat het onder die omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is indien aangeslotene desondanks met een beroep op de en-blocclausule de nadelige gevolgen van haar eigen inschattingsfouten bij het afsluiten van de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, alsnog deels ten laste van consument zou kunnen brengen. Aangeslotene kan zich om die reden tegenover consument niet op de en-blocbepaling beroepen."
Ook had TAF de polis niet mogen beëindigen zonder de klant te wijzen op de gevolgen daarvan, oordeelt de geschillencommissie. TAF moet de polis conform de oude voorwaarden en tegen de oude premie voortzetten.
 

Reageer op dit artikel