nieuws

Brengt de Hoge Raad verandering in het woekerpolisdossier? (2)

Financiële planning

Brengt de Hoge Raad verandering in het woekerpolisdossier? (2)

De Hoge Raad doet vrijdag naar verwachting uitspraak in de collectieve rechtszaak die de stichting Koersplandewegkwijt heeft aangespannen tegen Aegon. De advocaat-generaal heeft al een advies gegeven: de vraag of Koersplan-deelnemers zijn misleid, moet opnieuw door het gerechtshof worden beoordeeld en risicopremies zullen in veel gevallen fors moeten worden verlaagd. AM vroeg verzekeringsjurist Robin van Beem wat hij verwacht van de uitspraak en de impact ervan op het woekerpolisdossier.

Verwacht je dat de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal zal overnemen?
Ik durf in deze zaak niet te voorspellen of de conclusie van de AG wordt overgenomen. Dat gebeurt vaak, maar niet altijd. Het advies zit goed in elkaar, maar de Hoge Raad kan toch haar eigen andere gedachten bij de zaak hebben.
Zal de uitspraak ervoor zorgen dat verzekeraars hun compensatieregelingen voor beleggingspolissen gaan aanpassen?
Dat denk ik niet. De Hoge Raad oordeelt alleen over het recht en niet over de feiten. Daarom zal de Hoge Raad, wanneer zij het arrest van het Hof inderdaad vernietigt, de zaak ter verdere beslissing doorverwijzen naar een ander Hof. Daar moet dan nog definitief beslist worden op belangrijke punten (waaronder: wel of geen misleiding, wel of geen verjaring). Dus met alleen het oordeel van de Hoge Raad zijn we er nog niet. En de uitkomst van deze procedure wordt met name bepaald door de informatie die deze verzekeraar over deze producten heeft verschaft. En hoeft dus niets te zeggen over de producten van andere aanbieders.
In de Koersplan-zaak draait het met name om de (al dan niet verborgen) kosten van de ORV. De verdere kosten van het product vielen binnen de Wabeke-norm. Dat maakt dat deze zaak niet direct te vergelijken is met andere woekerpoliszaken.
Een vergelijking is overigens altijd moeilijk. De term woekerpolis is een verzamelnaam geworden voor zeer uiteenlopende producten met zeer uiteenlopende bezwaren. Zo speelt nu bij NN de discussie over de eerste kosten en niet over verborgen risicopremies. Wel speelt bij alle zaken een rol of en zo ja, op welke manier, de klant over de kosten is geïnformeerd. Maar die vaststelling betekent ook dat het heel moeilijk is om in het algemeen iets over ‘de woekerpolisaffaire’ te zeggen. Zelfs binnen dezelfde productgroep kan het oordeel per individuele klant verschillen, omdat er in de loop van de tijd meer of andere informatie aan klanten is verstrekt. Zoals ook het geval is bij de Koersplan-zaak.

Zal de uitspraak het einde van de woekerpolisaffaire inluiden of begint het hiermee pas goed?
Op grond van het voorgaande: dit is zeker niet het einde van de affaire. En uit deze zaak blijkt goed dat ook bij één product de beoordeling per klant kan verschillen, afhankelijk van de aan die specifieke klant verstrekte informatie. En per klant kan verschillen of een eventuele vordering wel of niet verjaard is. Dat maakt het in de affaire zeer moeilijk om een goede collectieve regeling te treffen die recht doet aan de belangen van alle betrokkenen.
De vraag is hoe de branche tot een snelle en bevredigende oplossing van de woekerpolisaffaire kan komen. Wat is jouw advies aan verzekeraars?
Mijn advies aan verzekeraars zou zijn om toch te trachten een ruimhartige collectieve compensatieregeling te treffen. Want als verzekeraar zou ik niet zitten wachten op tienduizenden tot honderdduizenden individuele zaken. Maar gelet op het voorgaande zie ik wel in dat het zeer ingewikkeld is om vast te stellen hoe die regeling eruit zou moeten zien. En op wat voor manier een regeling aan alle belangen recht zou moeten doen.

En aan adviseurs?
Mijn advies aan adviseurs is om in elk geval vaart te maken met het geven van hersteladviezen. Het belang daarvan is groot. Want klanten horen veel verhalen in de media. Maar het is lang niet bij elke klant in zijn of haar belang om het lopende product over te sluiten.

Reageer op dit artikel