blog

Woekerpolis-activeringsplicht als kans voor het intermediair

Financiële planning

Woekerpolis-activeringsplicht als kans voor het intermediair

Het schiet maar niet op met het hersteladvies, aldus politici en toezichthouders. Dus komt er, zo als het er nu naar uit ziet, een wettelijke maatregel die bedoeld is om het activeringsproces te versnellen. De consultatie van MinFin sloot vorige week. Die van de AFM loopt nog tot 20 april 2015.

Het beoogde artikel (artikel 81b BGFO nieuw) geldt vanaf 1 juli 2015 uitsluitend voor levensverzekeraars. Kunnen intermediairs hier iets mee?

Diffuus
Eerst een stukje politieke achtergrond. Het imago van het collectieve intermediair staat al langer onder druk. In december haalde de PvdA bijvoorbeeld nog vol uit naar het intermediair en haar branchevertegenwoordigers. De PvdA stelde zich op het standpunt dat de AFM zich in het woekerpolisdossier vooral richt op verzekeraars, om vervolgens te zeggen dat de AFM zich vanaf nu meer moet richten op (de rol van) adviseurs:

“Maar adviseurs hebben een gelijke, zo niet grotere, verantwoordelijkheid in deze problematiek. Complicerende factor is daarbij dat dit een diffuse groep is. Dit mag echter geen reden zijn voor verminderde verantwoordelijkheid. Deze leden vragen of er mogelijkheden zijn om, al dan niet in samenwerking met brancheorganisaties, de adviseurs te dwingen meer verantwoordelijkheid te nemen in het activeren van klanten.”

Dit is een directe aanval op het intermediair en op de organisaties die gezamenlijk het intermediair vertegenwoordigen. Dit PvdA-standpunt wordt in een Kamerbrief van 18 december 2014 onderkend door de Minister, die er nog aan toevoegt dat er wel overleg wordt gepleegd met brancheorganisaties, maar dat het feit dat zij maar een beperkt deel van de markt vertegenwoordigen het allemaal wat lastig en (letterlijk!) tijdrovend maakt.

Beeldvorming
Als dit typerend is voor hoe men in Den Haag denkt, is het voor de intermediaire belangenbehartiging zaak dat dit beeld zo spoedig mogelijk wordt bijgesteld.

Het beeld dat Den Haag van u heeft, werkt namelijk ook door in andere dossiers. Daarom is het belangrijk dat politici zich ervan bewust zijn dat u de partij bent die de advieskwaliteit en het klantbelang waarborgt. Elk signaal dat daar afbreuk aan doet kan gevolgen hebben voor de verdere beleidsvorming. Zo kan de procedure tegen het nieuwe vakbekwaamheidsgebouw ook worden geïnterpreteerd als een signaal dat het intermediair zich kennelijk blijft verzetten tegen een verhoogde advieskwaliteit. Dat is natuurlijk niet zo, des te belangrijker om eens te meer te laten zien dat u het beste met de klant voor heeft.

Kwaliteit en klantbelang
De implementatie en de uitvoering van een wettelijke activeringsplicht bieden het intermediair mogelijkheden om actief te laten zien dat zij daadwerkelijk inzet op kwaliteit en klantbelang.

Dat kan door een constructieve bijdrage te leveren aan de verdere discussie over de invoering en implementatie van deze nieuwe maatregel. Bijvoorbeeld door zelf het initiatief te nemen om een gezamenlijk plan van aanpak te presenteren, waarin oplossingen worden geboden voor de praktische uitdagingen die deze nieuwe maatregel teweeg brengt. Is er bijvoorbeeld behoefte aan afspraken over hoe c.q. hoe vaak klanten worden benaderd? Hoe weet een verzekeraar welke klanten het intermediair zelf al heeft ‘geactiveerd’?

Mogelijk ligt hier dus een mooie kans. Wie pakt ‘m op?

Reageer op dit artikel