nieuws

De verbonden bemiddelaar: een nadere analyse

Cijfers 7207

De verbonden bemiddelaar: een nadere analyse

De verbonden bemiddelaar is een bijzondere figuur binnen de financiële dienstverlening. Dit artikel, met informatie van het Rating Instituut Financieel Dienstverleners (www.ratinginstituutfd.nl), beoogt meer duidelijkheid te verschaffen over de markt van verbonden bemiddelaars.

Wat is een verbonden bemiddelaar?
Een verbonden bemiddelaar is een financieel dienstverlener die uitsluitend werkt voor één aanbieder, of voor meerdere aanbieders indien deze niet in concurrerende producten bemiddelt (zie artikel 2:81, tweede lid, Wet op het financieel toezicht). Op grond van de bijzondere relatie tussen de verbonden bemiddelaar en de aanbieder is de verbonden bemiddelaar niet vergunning plichtig. De aanbieder neemt met het aanmelden van een bemiddelaar als verbonden bemiddelaar de verantwoordelijkheid op zich voor het naleven van de Wft door die bemiddelaar.
Deze verantwoordelijkheid houdt in dat de aanbieder waarborgt dat de verbonden bemiddelaar zich houdt aan de regels die bij of krachtens de Wft zijn bepaald.

Aantal verbonden bemiddelaars in Nederland
De Nederlandse markt telt medio 2016 5167 verbonden bemiddelaars. In totaal werken 33 aanbieders met verbonden bemiddelaars.

Aanbieder

Aantal verbonden bemiddelaars

N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij

2235

UVM Verzekeringsmaatschappij N.V.

1330

Santander Consumer Finance Benelux B.V.

662

Alcredis Finance B.V.

211

N.V. Schadeverzekering Maatschappij De Nederlanden van Nu1

131

RCI Financial Services B.V.

109

Generali Schadeverzekering Maatschappij N.V.

90

Achmea Schadeverzekeringen N.V.

66

FGA Capital Netherlands B.V.

64

BMW Financial Services B.V.

54

Volkswagen Bank GMBH

42

Europeesche Verzekering Maatschappij N.V. (ReisRecr)

27

FCE Bank Plc.

25

Alpha Credit Nederland B.V.

23

ZÙrich Versicherungs-Gesellschaft AG

18

LONDON Verzekeringen N.V. (onderdeel Allianz)

16

Bovemij Finance B.V.

13

Overige 16 aanbieders

51

Totaal

5167

1 De Nederlanden van Nu is onderdeel van Generali. Samen is deze maatschappij dus verantwoordelijk voor 221 verbonden bemiddelaars
(Bron: Rating Instituut Financieel Dienstverleners)

De verzekeraar met verreweg de meeste verbonden bemiddelaars is Bovemij, gevolgd door Unigarant. Het gaat hier voornamelijk om autobedrijven en rijwielzaken.

Interessante extra inkomstenbron

De ruim 5000 verbonden bemiddelaars zijn actief naast de bijna 7000 zelfstandige financieel advieskantoren. Er zijn geen cijfers bekend over de omzet die via het verbonden bemiddelaar kanaal wordt afgesloten. Gezien het grote aantal verbonden bemiddelaars en de concentratie van de omzet in auto- en fietsverzekeringen, financieringen en consumptieve kredieten gaat het om een substantieel onderdeel van de financieel adviesmarkt. Voor autodealers en fietsenzaken is de (provisie)omzet uit verzekeringen een interessante extra inkomstenbron. Daarnaast zorgt het sluiten van een verzekering voor meer loyaliteit bij klanten. Vooral bij autoverzekeringen wordt de verzekerde veelal via schadesturing bij een schadegeval weer naar de dealer geleid voor reparatiewerkzaamheden.

Het type aanbieder dat werkt met verbonden bemiddelaars is in twee groepen te splitsen. De financieringsmaatschappijen en banken werken met verbonden bemiddelaars hoofdzakelijk voor de bemiddeling in (consumptief) krediet. Ook hier weer veel autodealers.

De verbonden bemiddelaars zijn als volgt te verdelen:

Type verbonden bemiddelaar

aantal

Autodealers

3069

Motor- en fietsenzaken

1330

Overige bedrijven

419

Reis- en recreatiebedrijven

138

Meubelbedrijven

65

Holdings

45

Veterinaire diensten

41

Vermogensbeheerders, effectenadviseurs

31

Benzinestations

15

Lease, financiering of factoring bedrijf

12

Uitvaartverzorgers

2

Totaal

5167

(Bron: Rating Instituut Financieel Dienstverleners)

Als gevolg van de verdergaande consolidatie in de markt, zoals ook bij garagebedrijven en fietsenhandelaren, zal het aantal verbonden bemiddelaars de komende jaren dalen.

Verbonden bemiddelaar versus aangesloten instelling

Een verbonden bemiddelaar is iets anders dan een aangesloten instelling. Een aangesloten instelling valt onder een collectieve vergunning van een centrale organisatie.

Deze centrale organisatie moet over voldoende bevoegdheden beschikken om handelingen in strijd met de Wft door de aangesloten onderneming tegen te kunnen gaan. Deze bevoegdheden moet hij kunnen uitoefenen op basis van een overeenkomst of op basis van de statuten. De aangesloten onderneming moet de centrale organisatie hebben gemachtigd om hen jegens de AFM te vertegenwoordigen en de centrale organisatie moet een organogram kunnen overleggen waaruit de aandelenverhoudingen blijken.

Nederland kent medio 2016 1210 aangesloten instellingen.

Verbonden bemiddelaar en adviseren
Voor verbonden bemiddelaars gelden qua vakbekwaamheidseisen dezelfde regels als voor financieel adviseurs. Als er sprake is van advisering volgens de Wft (dus een onderbouwde aanbeveling over een concreet financieel product aan een specifieke klant) dat moet ook de verbonden bemiddelaar een geldig Wft-diploma hebben en het PE-examen halen. In de praktijk komt dit maar beperkt voor. Sommige verbonden bemiddelaars informeren alleen en brengen de klant in contact met aanbieders van financiële producten. Het verwijzen naar een website, het overhandigen van een folder dat soort dingen. De meeste verbonden bemiddelaars bemiddelen alleen en adviseren niet. Het is aan de aanbieder om er op toe te zien dat de verbonden bemiddelaar niet adviseert als hij niet over de juiste vakbekwaamheid beschikt. Door de nieuwe vakbekwaamheidseisen per 2014 hebben veel verbonden bemiddelaars ervoor gekozen om niet meer te adviseren maar alleen te bemiddelen.

Beloningsmodel
De verbonden bemiddelaar wordt beloond door middel van provisie. Zowel afsluit- als doorlopende provisies komen voor, afhankelijk van de aard van de inspanning van de verbonden bemiddelaar. Omdat de verbonden bemiddelaar onder de verantwoordelijkheid en vergunning van een verzekeraar functioneert, is provisie ook het meest logische beloningsmodel. Fee-beloning en abonnementen als verdienmodel komen bij verbonden bemiddelaars eigenlijk niet voor. De relatie verbonden bemiddelaar en verzekeraar lijkt een beetje op de relatie werkgever – werknemer. Het ‘loon’ van de verbonden bemiddelaar is de provisie. Over het algemeen is de hoogte van de provisie voor een verbonden bemiddelaar lager dan de provisie die wordt betaald aan reguliere tussenpersonen. Dat heeft te maken met de aard en de omvang van de werkzaamheden. Tussenpersonen verrichten over het algemeen meer werkzaamheden in het bemiddelingsproces dan verbonden bemiddelaars. Naast de provisie ontvangen autodealers ook meestal van verzekeraars een uurvergoeding voor de kosten van het schadeherstel.

Werkzaamheden
Verbonden bemiddelaars doen niet of nauwelijks aan beheer. Meestal wordt dit door de verzekeraar in kwestie overgenomen. Ook schadebehandeling gebeurt veelal door de verzekeraar zelf.

Een verbonden bemiddelaar doet veelal meer dan alleen het doorgeven van leads aan een verzekeraar. De verbonden bemiddelaar informeert de klant over de polis, de voorwaarden en de premie. En hij geeft relevante informatie voor de dekking en de premie door aan de verzekeraar. Of hij geeft informatie over het te financieren object door aan de geldverstrekker. De aanbieder zal de verbonden bemiddelaar voorzien van alle relevante informatie om door te geven aan de klant.

Toekomst verbonden bemiddelaar
Door de digitalisering en de consolidatie in de financiële sector, zal het aantal verbonden bemiddelaars net als het aantal tussenpersonen afnemen de komende jaren. Ontwikkelingen als de autonome auto, het autodelen, online aanbieders en verdere automatisering in het bemiddelingsproces, maakt dat de rol van alle tussenschakels verder onder druk komt te staan. Nagenoeg alle fintech bedrijven zijn er op gericht om aan de distributiekant marktaandeel te winnen. ‘Cut out the middlemen’ is een veelgehoorde strategie bij deze nieuwe bedrijven. Ook voor verbonden bemiddelaars is het zaak om te werken aan hun toegevoegde waarde door de verzekering of financiering te verbinden aan de emotie van de koop van een auto of fiets.

Reageer op dit artikel