nieuws

Specialisatie en schaalvergroting: trends worden zichtbaar in intermediaire markt

Cijfers 1650

Specialisatie en schaalvergroting: trends	 worden	zichtbaar in intermediaire markt

Het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners (RIFD) heeft de Marktflitsen September 2016 uitgebracht. De marktflitsen bevatten actuele informatie over enkele belangrijke ontwikkelingen en trends in de intermediaire adviesmarkt. Marktflitsen van RIFD is een kwartaaluitgave. Er zijn nu 3 kwartalen beschikbaar. Daardoor wordt een aantal trends in de intermediaire markt zichtbaar.

Startende kantoren specialiseren zich
Starters vragen selectiever vergunningen aan. Alleen inkomensverzekeringen, schadeverzekeringen particulier, spaarrekeningen en vermogen wordt door meer dan de helft van de intermediairs aangevraagd. Ook kwalificeren zij zich voor advies en/of bemiddelen voor een beperkt aantal vakgebieden. Er is sprake van specialisatie. Starters specialiseren, om zich te kunnen onderscheiden en focussen daarom op een beperkt aantal vakgebieden. Bij de bestaande marktpartijen valt op dat relatief veel de deelvergunning consumptief krediet aanvragen, vermoedelijk vanuit de totaalklantconcept gedachte.

Schaalvergroting zet verder door
Het aantal kantoren met een zelfstandige AFM-vergunning is per 1 juli 2016 gedaald tot 6.738 (6.880). Maar het totaal aantal vestigingen, een kantoor kan meerdere vestigingen hebben, daarentegen is gestegen tot 8.163 (8.018). Er is dus sprake van schaalvergroting. In de intermediaire adviesmarkt zijn nu 414 zogenaamde concerns actief. Een concern is een kantoor met meerdere vestigingen. De schaalvergroting is volgens RIFD het gevolg van een aantal ontwikkelingen, zoals:

  • De marges voor intermediairs worden kleiner, dus kostenbesparing is nodig en schaalvergroting kan een oplossing zijn
  • De hogere vakbekwaamheidseisen leiden er toe dat als een kantoor een breed assortiment aan dienstverlening wil aanbieden, er diversiteit binnen de organisatie nodig is
  • Grotere intermediairs zijn op zoek naar verdere schaalvergroting en nemen andere partijen over die als aparte vestiging worden gerund.

Minder stoppers
Bij een min of meer gelijk blijvend aantal startende kantoren (rond de 50) neemt het aantal stoppende kantoren af. Hierin is een duidelijke trend zichtbaar. Het 2e kwartaal van 2016 was er een daling van -27 kantoren. Het 1e kwartaal van dit jaar was de afname nog -47 kantoren en het 4e kwartaal van 2015 -95 kantoren. Als gevolg hiervan gaat de afname van het aantal kantoren minder hard. Er is echter per saldo nog steeds een daling van het aantal intermediairs. Dat er minder kantoren stoppen komt volgens het RIFD doordat steeds meer kantoren zich beter weten aan te passen aan de nieuwe marktomstandigheden. Maar mogelijk speelt ook het verbeterde economisch klimaat een rol.

Afname aantal kantoren procentueel het grootst in de kleinere provincies
In de provincies Zeeland, Limburg en Drenthe daalt het aantal intermediairs procentueel het hardst. Voor het overige is de daling van het aantal kantoren evenredig met het aantal intermediairs in die provincie. Noord-Brabant, Zuid-Holland en Noord-Holland zijn samen goed voor 53% van het totaal aantal intermediairs.

Aantal afgegeven volmachten en aantal gevolmachtigden daalt verder
Er is een duidelijke trend zichtbaar in volmacht land. Het aantal volmachten daalt, evenals het aantal gevolmachtigden. Dit zegt niets over het totale premievolume dat via volmachten loopt. De afname van het aantal afgegeven volmachten komt onder meer doordat een aantal verzekeraars zich heeft teruggetrokken uit de volmacht markt (Aegon en Dela). Maar ook doordat sommige verzekeraars de kosten van het volmachtkanaal te hoog vinden en door toenemende eisen van de toezichthouders zelf meer regie op het gehele proces willen hebben. Verder worden kleine volmachten opgezegd en stoppen kleine gevolmachtigden of worden overgenomen in verband met gebrek aan premievolume in de volmacht.

Werkgelegenheid neemt licht toe
Startende kantoren zijn gering in omvang en hebben weinig personeel. Ze starten veelal als eenmanszaak. Hoewel er meer kantoren gestopt zijn dan gestart, neemt de werkgelegenheid in de intermediaire adviesmarkt toch licht toe (met 51 fte in het 2e kwartaal van 2016). Dit is vooral een gevolg van het toegenomen aantal filialen en de opname van de VVE-adviseurs, die vergunning plichtig zijn geworden, in de statistieken.

Reageer op dit artikel