nieuws

Onderzoek naar rol curatoren failliet Cinjee komt er niet; schuldeisers teleurgesteld

Branche 2690

Er komt geen nader onderzoek in de faillissementszaak-Cinjee. De rechter-commissaris van de Rotterdamse rechtbank heeft bepaald dat de klacht van de Stichting Slachtoffers Cinjee Advies over onder meer de handelswijze van de curatoren te laat is ingediend. Bovendien heeft zij bepaald dat curator Carl Hamm juist heeft gehandeld.

Onderzoek naar rol curatoren failliet Cinjee komt er niet; schuldeisers teleurgesteld

Woordvoerder Henk van der Tak van de stichting is teleurgesteld over de beslissing. Voorafgaand aan de zitting bij de rechter-commissaris op 4 oktober sprak hij nog de hoop uit dat er na acht jaar eindelijk duidelijkheid komt over de, zoals hij dat noemt, verdwenen miljoenen in de zaak-Cinjee. Hij hoopte op onder meer een onafhankelijk onderzoek naar de rol van de curatoren.

Vervolging curatoren

Eind maart stuurde de stichting een klaagschrift naar de deken van de arrondissementsrechtbank in Rotterdam om daarmee te bereiken dat de curatoren die betrokken zijn bij de afwikkeling van het faillissement in 2011 van advieskantoor Cinjee in Sliedrecht vervolgd worden.

SAA

De slachtoffers menen dat er veel fouten zijn gemaakt, waardoor zij in grote financiële problemen terecht zijn gekomen. Het stuit hen vooral tegen de borst dat de curatoren de door voormalig tussenpersonen gevestigde pandrechten niet erkennen. Ook menen ze dat portefeuilles voor een fractie van de werkelijke waarde zijn verkocht. Tevens zette de stichting diverse vraagtekens bij het voortgezette beheer van de portefeuille door SAA.

Oud-tussenpersonen

Bij de stichting zijn nog acht gedupeerden van het gefailleerde Cinjee aangesloten. Dat zijn onder anderen oud-tussenpersonen die hun portefeuille tussen 2008 en 2011 verkochten aan Cinjee maar daar nooit de (volledige) verkoopprijs voor terugzagen. Het bedrijf ging failliet als gevolg van onder meer mismanagement; van strafbare feiten is niets gebleken.

Te laat

De rechter-commissaris stelt in haar beslissing dat de klacht tegen de voormalig curator Eddy Butin Bik – hij is in 2013 vervangen door Hamm wegens vertrek uit het arrondissement Rotterdam – hadden moeten worden ingediend op het moment dat het gewraakte handelen zich voordeed, omdat het dan nog mogelijk zou zijn geweest om de curator zo nodig bij te sturen. “Datzelfde geldt voor klachten over de handelswijze van de huidige curator. Daarvoor is het nu te laat.”

Pandrechten

De verwijten in de richting van de curatoren dat geclaimde pandrechten en eigendomsvoorbehouden niet zijn erkend, is volgens de rechter-commissaris onterecht. “Hierover is geprocedeerd en inmiddels zijn er meerdere uitspraken die het standpunt van de curator onderschrijven.”

Voldoende waarborgen

De stichting beklaagde zich er eveneens over dat een schuldeiser is aangesteld als beheerder van de boedel van de gefailleerde Cinjee. In de optiek van de stichting was sprake van belangenverstrengeling en ‘vermoedelijk’ frauduleus handelen. Eerder gaf directeur Michiel Slootweg al aan het dossier altijd naar eer en geweten te hebben behandeld. De rechter-commissaris oordeelt dat “de curator op juiste gronden en in het belang van de boedel heeft besloten dat SAA het beheer kon (blijven) voortzetten en dat alle noodzakelijke maatregelen zijn genomen om dit beheer met voldoende waarborgen te omkleden.”

Onafhankelijke deskundige

Onder meer heeft een onafhankelijke deskundige het beheer van SAA onderzocht en goedgekeurd. Ook over de verkoop en verkoopprijs is een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. “Voorts is tussen de boedel en SAA een faillissementsmediaton gevoerd om alle openstaande zaken en vorderingen waarover geschillen bestonden op te lossen. Met de handelswijze van de curator kan de rechter-commissaris zich volledig verenigen.”

Renvooiprocedure

De rechter-commissaris stelt dat de curator een half jaar geleden al afdoende inhoudelijk heeft gereageerd op het klaagschrift in de richting van de stichting. Verder wijst ze erop dat het niet aan de curator is om schuldeisers “te blijven informeren over het faillissementsrecht in het algemeen en de betekenis van recente jurisprudentie met betrekking tot de gestelde pandrechten, welke claims voor de verder afwikkeling van de faillissementen niet meer van belang zijn nu de betreffende schuldeisers ervoor gekozen hebben dit niet zelf – in een renvooiprocedure – aan de rechter voor te leggen.”

Advocaat

De slachtoffers van het faillissement-Cinjee hadden de mogelijkheid en een renvooiprocedure te voeren bij de rechtbank om te proberen hun gelijk te halen. Die procedure kan worden gevoerd wanneer een curator niet tot overeenstemming komt met de schuldeisers. Het nadeel van deze procedure is dat schuldeisers zich moeten laten bijstaan door een advocaat. Van der Tak gaf eerder al aan hiervan af te zien vanwege de kosten.

Faillissementswet

De rechter-commissaris heeft zich eveneens over een tweede klaagschrift gebogen van een individueel slachtoffer. De klachten kwamen overeen met die van de stichting. Voor “enige instructie aan de curator op grond van artikel 69 van de Faillissementswet” ziet de rechter-commissaris geen aanleiding.

Beroep

Tegen de beslissing van de rechter-commissaris is nog hoger beroep mogelijk. De stichting heeft dit nog in overweging.

Reageer op dit artikel