nieuws

Slachtoffers failliet Cinjee willen vervolging curatoren

Branche 12002

Na jaren stilte rond de faillissementszaak van advieskantoor Cinjee in Sliedrecht is een nieuw hoofdstuk aan de episode toegevoegd. De Stichting Slachtoffers Cinjee Advies heeft een klaagschrift gestuurd naar de deken van de arrondissementsrechtbank in Rotterdam. Gedupeerden zijn van mening dat zij door toedoen van de curatoren financieel nog verder in problemen zijn gekomen en willen met het klaagschrift bewerkstelligen dat tot vervolging wordt overgegaan.

Slachtoffers failliet Cinjee willen vervolging curatoren

Het elf pagina’s tellende door penningmeester Henk van der Tak ondertekende klaagschrift omvat achttien klachten en grieven tegen de curatoren Eddy Butin Bik en Carl Hamm. Tevens zijn vermeende misstanden aan de kaak gesteld. De stichting vertegenwoordigt een aantal oud-tussenpersonen die hun portefeuille tussen 2008 en 2011 verkochten aan Cinjee maar daar nooit de (volledige) verkoopprijs voor terugzagen en particulieren die door de familie Cinjee waren overgehaald minimaal € 50.000 in het noodlijdende bedrijf te steken. Het bedrijf ging in de zomer van 2011 failliet als gevolg van mismanagement en overschatting. Van strafbare feiten zou geen sprake zijn geweest.

Pandrechten niet erkend

Het stuit de stichting tegen de borst dat de curatoren de door voormalig tussenpersonen gevestigde pandrechten niet erkennen. “Ze hebben zichzelf daarmee op de stoel geplaatst van het hoogste rechtscollege van de Staat der Nederlanden. Daarmee is de schuldeisers in het failliet van Cinjee een grote, nog nader te bepalen, schade toegebracht.”

Verder wordt een van de curatoren verweten onderhands delen van (assurantie)portefeuilles te hebben verhandeld van de gefailleerde onderneming, waarmee het voor andere partijen niet meer interessant zou zijn geweest dat het bedrijf werd voortgezet.

Assurantieportefeuille verdampt

Beide curatoren – Butin Bik is in een later stadium vervangen door Hamm – wordt verweten niet afdoende en inadequaat te hebben gehandeld tijdens de onderhandelingen “die met grote zekerheid zouden hebben geleid tot de verkoop dan wel doorstart van de activiteiten van het failliete bedrijf”.

De stichting vindt bovendien dat de afwikkeling van het faillissement onnodig lang duurt, waardoor “de aanwezige assurantieportefeuille grotendeels is verdampt”. Als oorzaak hiervoor wordt onder meer genoemd dat verkoop van een aantal portefeuilles ertoe zou hebben geleid dat de waarde van de onderneming is gedaald; ook de kosten van de curatoren zelf zijn volgens de stichting zo hoog opgelopen dat er steeds minder geld overblijft voor schuldeisers.

Tevens beklaagt de stichting zich erover dat een schuldeiser is aangesteld als beheerder van de boedel van de gefailleerde Cinjee. “Dat duidt op belangenverstrengeling en wat ‘vermoedelijk’ frauduleus handelen van de aangestelde beheerder SAA, tot gevolg heeft gehad”, aldus het klaagschrift. Algemeen directeur van SAA Michiel Slootweg geeft aan nooit iets met de stichting te maken te hebben gehad. “We hebben dit dossier altijd naar eer en geweten behandeld.”

‘Curatoren hebben niet opgetreden’

De curatoren hebben volgens het klaagschrift “ondanks meerdere waarschuwingen, met betrekking tot de handelswijze van de beheerder van de in het failliet aanwezige (assurantie)portefeuille van de gefailleerde Cinjee, niet opgetreden. En er was geen of onvoldoende controle op de handelswijze van de beheerder van de (assurantie)portefeuille van Cinjee.”

Verder zouden onder meer de verslaglegging summier en incompleet zijn en niet volgens de gebruikelijke frequentie hebben plaatsgevonden. De huidige curator Hamm zou bovendien ‘bedreigende’ brieven hebben gestuurd aan oud-tussenpersonen en andere schuldeisers en daarmee “onnodig veel psychische schade toebrengen”.

‘Verwijten zijn onterecht’

Curator Hamm en voormalig curator Butin Bik zeggen in een reactie dat de reeks klachten en verwijten onterecht zijn, inclusief de beschuldiging aan het adres van SAA. “Sinds medio 2017 heb ik helemaal niets meer van de stichting vernomen, laat staan: klachten”, aldus Hamm. “Door mij is altijd goed contact onderhouden met de stichting en de door hen gestelde vragen zijn door mij daar waar mogelijk steeds uitvoerig en naar hun (uitgesproken) tevredenheid beantwoord.”

Volgens Hamm is sprake van een eenmansactie van penningmeester Henk van der Tak. “Naar aanleiding van eerdere klachten van de heer Van der Tak aan mijn adres hebben wij in juni 2017 contact opgenomen met de voorzitter van de stichting. Die deelde ons mede dat de klachten op initiatief van de heer Van der Tak persoonlijk zijn.”

Van der Tak stelt desgevraagd wel degelijk namens de stichting te spreken. “Het is geen eenmansactie. De stichting bestaat nog steeds, al zijn veel deelnemers inmiddels afgehaakt.” Hij geeft aan dat de stichting nog acht leden telt, tegen honderd in het begin.

Onherroepelijke vonnissen

“De stichting maak in haar klaagschrift wijselijk geen melding van de onherroepelijke gerechtelijke vonnissen in de rechtszaken die mr Hamm voor de boedel heeft moeten voeren, volgens welke uitspraken het niet mogelijk is om pandrechten te vestigen op assurantieportefeuilles”, reageert voormalig curator Butin Bik. “En dat is dus precies zoals ik al op dag 1 van het Cinjee-faillissement heb geconcludeerd.”

Butin Bik benadrukt dat wanneer de tussenpersonen zich direct aan zijn standpunt hadden geconformeerd er minder kosten gemaakt hadden hoeven worden om het “op zich cruciale vraagstuk te laten uitpluizen. In plaats daarvan heeft het gedegen proceswerk van mijn opvolger, mr. Hamm, er aan te pas moeten komen om de boedel te verdedigen tegen deze onterechte vorderingen van tussenpersonen en de boedel in het gelijk gesteld te laten worden. Dan ben je inderdaad enkele jaren verder, zelfs al vond de Hoge Raad desgevraagd hierin geen rol voor zich weggelegd.”

Reageer op dit artikel