nieuws

AFM past tarieven aan om ‘kosten Brexit eerlijk te verdelen’

Branche 1752

Toezichthouders AFM en DNB krijgen er miljoenen bij in hun kostenkader voor 2019 en 2020. De belangrijkste reden is Brexit. De AFM heeft ongeveer 150 gesprekken gevoerd met partijen voor het verkrijgen van een vergunning om zich in Nederland te vestigen. Hoeveel extra capaciteit en budget de AFM nodig heeft, zal afhangen van de scheidingsovereenkomst tussen het VK en de EU. De heffingstarieven van de AFM worden aangepast “om de verschuiving in de markt te reflecteren en de kosten van Brexit eerlijk te verdelen.”

AFM past tarieven aan om ‘kosten Brexit eerlijk te verdelen’

In de gisteren verstuurde brief over het nieuwe kostenkader van de toezichthouder schrijft minister van Financiën Wopke Hoekstra dat de AFM zowel capaciteit nodig heeft om de vergunningsaanvragen te beoordelen, als capaciteit om het doorlopend toezicht uit te voeren. Bovendien is er nieuwe expertise nodig voor het toezicht op de toetreders vanuit het VK. Het extra handelsvolume dat wordt verwacht vereist ook kostbare aanpassingen van de IT-systemen.

Meer of minder handel

Hoekstra houdt nog wel een slag om de arm in het toekennen van extra budget: “Anderzijds ben ik van mening dat, rekening houdend met het voorlopige terugtrekkingsakkoord, het nog niet nodig is om uit te gaan van een maximale capaciteitsuitbreiding uitgaande van een no-deal Brexit. […] Als het VK en de EU wel tot een terugtrekkingsakkoord komen en er sprake is van een overgangsperiode vanaf 30 maart 2019, dan is de verwachting van de AFM dat er minder handel vanuit het VK zal overkomen naar Nederland in vergelijking met een no-deal Brexit.”

Als er een akkoord komt over de terugtreding van het VK, dan zullen de nieuwe partijen naar verwachting van de toezichthouder waarschijnlijk de vergunning houden, maar mogelijk wel vanuit Groot-Brittannië blijven handelen. “De AFM zal in die situatie echter geen toezicht hoeven te houden op het marktgedrag en zal ook geen transacties hoeven te monitoren.”

Flexibele schil

Hoekstra voegt daarom een ‘flexibele schil’ van 7,7 miljoen euro toe aan het kostenkader van de AFM, specifiek geoormerkt voor Brexit. “Hiermee krijgt de AFM de financiële ruimte onder het kostenkader om de benodigde extra personele capaciteit aan te trekken (€ 4,5 miljoen) en de benodigde IT-investeringen te doen (€ 3,2 miljoen).” Het totale kostenkader van de AFM wordt in 2019 daarmee opgehoogd van 99,9 miljoen naar 107,6 miljoen euro.

Bekostiging

De heffingstarieven waarmee de kosten van het toezicht worden doorberekend, ‘zullen worden aangepast om de verschuiving in de markt te reflecteren en de kosten van Brexit eerlijk te verdelen.’ Of het bij de kostenstijging van 7,7 miljoen euro blijft, valt overigens nog te bezien. Een no-deal zou er volgens de minister ook toe kunnen leiden dat de verruiming van het kostenkader onvoldoende blijkt. Als de extra financiële ruimte in een jaar niet volledig wordt benut, zal dat bedrag het jaar erop terugvloeien naar de sector volgens de bestaande bekostigingssystematiek.

Renovatie DNB-pand

De impact van Brexit op DNB is vergeleken met de AFM beperkter. De grootste kostenstijging van DNB zit in het eigen kantoor dat grootschalig gerenoveerd moet worden. Het pand voldoet binnenkort niet meer aan de wettelijke eisen voor kantoorgebouwen en er moet asbest gesaneerd worden. Tijdens de renovatie verhuist DNB tijdelijk naar een ander onderkomen. Een deel van de kosten kan DNB zelf dragen. Voor het overige deel heeft de toezichthouder toestemming om de opbrengst van 10,2 miljoen euro uit de verkoop van twee panden in te zetten.

Dat betekent dat het kostenkader van DNB verhoogd wordt met 5,4 miljoen euro tot een totaal van 165 miljoen. Daarvan is 4,4 miljoen euro bestemd voor huisvesting en 1 miljoen euro een additionele flexibele schil voor prudentieel toezicht op eventuele Brexit-toetreders.

Reageer op dit artikel