nieuws

DFO: Kleine kantoren kunnen niet voldoen aan regels tegen witwassen en terreur

Branche 1345

Het belang van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) staat volgens Bureau DFO buiten kijf. In de praktijk is het volgens het bureau echter lastig voor kleine advieskantoren om te voldoen aan de wetgeving. Vooral het gebrek aan handvaten bij de risicobeoordeling zou een knelpunt vormen.

DFO: Kleine kantoren kunnen niet voldoen aan regels tegen witwassen en terreur

In haar nieuwsbrief is DFO kritisch op de wijze waarop de AFM in het kader van de Wwft eisen neerlegt bij financieel advieskantoren. Het adviesbedrijf benadrukt dat het doel van de Wwft niet ter discussie staat. “Dat doel verdient alle steun. De gezamenlijke inspanningen zouden dan ook gericht moeten zijn op de vraag hoe financieel advieskantoren wél als bondgenoot geworven kunnen worden in de strijd tegen witwassen en financieren van terrorisme.”

Bemiddeling levenpolissen

Vanaf 25 juli 2018 geldt op grond van de gewijzigde Wwft  dat financieel advieskantoren voor elke klant voor wie bij een levensverzekering wordt bemiddeld op basis van een risico-afweging een gedegen cliëntenonderzoek moet uitvoeren. Dit geldt voor alle nieuwe klanten maar ook voor de bestaande klanten met een levensverzekering waarvan de jaarlijkse premie € 1.000,00 bedraagt of die in het verleden zijn gesloten tegen een eenmalige premie van minder dan € 2.500,00.

Meldplicht en opleidingen

Als het kantoor ongebruikelijke situaties signaleert, dan geldt er een meldplicht. Deze signalen dienen (online) gemeld te worden bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU). Ook moeten de advieskantoren risicobeoordelingen adequaat vastleggen en op verzoek verstrekken aan de toezichthouders. Daarnaast zijn financieel dienstverleners op grond van de Wwft  verplicht om periodiek opleidingen aan hun medewerkers aan te bieden waarin zij leren ongebruikelijke transacties te herkennen en een cliëntenonderzoek goed en volledig te kunnen uitvoeren.

Knelpunt  bij risicobeoordeling

Volgens DFO zal voor de meerderheid van de financieel advieskantoren het knelpunt van de eisen uit de Wwft liggen bij de risicobeoordeling. “De AFM geeft hiervoor geen concrete handvatten, maar verwijst de adviseur naar verschillende rapporten, in totaal ruim 300 pagina’s, waaruit de bemiddelaar zelf de indicatoren moet halen die betrokken worden bij de diepgang van de risicobeoordeling. Ook de toezichthouder zal kunnen voorzien dat dit op deze wijze niet zal werken, zoals dat de bedoeling is. Met name de risicobeoordeling zal in de praktijk niet goed van de grond komen.”

Pleidooi voor één database

Het bureau pleit voor  één centraal door de overheid beheerde database, waar financieel adviseurs namen van klanten en potentiële klanten kunnen controleren. De uitkomst van de controle kan zich beperken tot een ‘rode’ of een ‘groene’ kaart. Ten aanzien van de meldplicht beveelt DFO een landelijk telefoonnummer aan waar bemiddelaars eerst met een deskundige hun waarnemingen kunnen bespreken. “De huidige digitale meldprocedure werpt onnodige drempels op die niet stimulerend werken om signalen door te geven”, aldus DFO. De periodieke opleiding zou moeten worden ondergebracht in het wettelijke PE-traject om zo te zorgen voor uniformiteit en zo laag mogelijke extra kosten. Ook pleit DFO ervoor dat de toezichthouder komt met een standaardvoorbeeld voor de risicobeoordeling.

Reageer op dit artikel