nieuws

Hoekstra: Loonsverhoging top ASR opvallend en zeer fors

Branche 1748

In antwoord op Kamervragen van Kamerleden Erik Ronnes (CDA), Henk Nijboer (PvdA) en Renske Leijten (SP) over de salarisverhoging van ASR-bestuurders meldt minister Wopke Hoekstra van Financiën onder andere: “Ik vind de aanpassing van de beloning opvallend en zeer fors, zeker gezien het feit dat ASR tot voor kort in handen van de staat was”. Nijboer vroeg zich vorige maand af: “Speelt het ‘old boys network’ elkaar weer de bal toe in de financiële sector?”.

Hoekstra: Loonsverhoging top ASR opvallend en zeer fors

Nijboer vroeg aan de minister van financiën: “Hoe beoordeelt u de salarisverhoging van ASR? Wat vindt u ervan, dat ASR het nodig vindt om binnen een half jaar nadat de Staat haar laatste aandelen heeft verkocht de beloningen van bestuurders met enkele tonnen per persoon te verhogen?”. Minister Hoekstra antwoordt op deze vraag dat hij de aanpassing van de beloning ‘opvallend en zeer fors’ vindt, zeker gezien het feit dat de verzekeraar tot voor kort in handen van de staat was.

Maatschappelijke functie

“Op 14 september 2017 zijn de laatste aandelen a.s.r. door de staat verkocht en daarmee is a.s.r. volledig zelfstandig geworden. A.s.r. geeft aan dat veel van de aandeelhouders Angelsaksisch zijn. Omdat ik geen aandeelhouder meer ben, ga ik niet over de hoogte van de beloning van de raad van bestuur van a.s.r. Het is aan de rvc van a.s.r. en de nieuwe aandeelhouders om te beoordelen welke beloning passend is, maar ik vind het wel belangrijk dat de rvc rekening houdt met de maatschappelijke functie van de onderneming”, zo stelt de minister.

Hoekstra vervolgt door te zeggen dat verzekeraars volgens hem, ondanks de maatschappelijke functie en anders dan banken in het algemeen, niet ‘systeemrelevant’ zijn. Hij verwijst daarbij naar het wetsvoorstel ‘herstel en afwikkeling van verzekeraars’ dat momenteel bij de Tweede Kamer in behandeling is en waardoor in financiële problemen geraakte verzekeraars volgens hem in de toekomst, zonder overheidsbijdrage, beter kunnen worden ‘afgewikkeld’.

Bonusverbod ‘staatsgesteunde ondernemingen’

De Kamerleden vroegen ook welke waarde er nog kan worden gehecht aan het eerdere gebaar van de Raad van Bestuur om helemaal af te zien van variabele beloningen. “Was dat achteraf gezien slechts voor de bühne?”, zo vroegen zei in hun Kamervragen. Volgens Hoekstra was ASR door het bonusverbod voor ‘staatsgesteunde ondernemingen’ sinds juli 2012 niet toegestaan om bestuurders een variabele beloning toe te kennen, of de vaste beloning te verhogen behoudens CAO-indexatie. Hoekstra: “Omdat de laatste aandelen a.s.r. in handen van de staat inmiddels zijn verkocht, valt a.s.r. niet langer onder dit verbod. Wel moet a.s.r. zich houden aan het bonusplafond van ten hoogste 20% van de vaste beloning op jaarbasis.”

Het Angelsaksiche model versus het Rijnlandse model

Op de vraag of de minister de opvatting deelt dat in Nederland gevestigde ondernemingen hun governance zouden moeten inrichten naar het Rijnlands model in plaats van het Angelsaksisch model meldt de minister dat ‘uitgevende instellingen die een Nederlands rechtspersoon zijn’, waaronder ASR, onder de bepalingen over bestuur en toezicht in Boek 2 van het Burgelijk Wetboek vallen en op hen de Wet op het financieel toezicht en de Nederlandse Corporate Governance Code van toepassing zijn. “Deze instrumenten belichamen het Rijnlandse corporate governance model, dat zich kenmerkt doordat niet enkel de belangen van de aandeelhouders, maar de belangen van alle stakeholders, waaronder schuldeisers en werknemers, worden meegewogen. Bestuurders van Nederlandse beursvennootschappen dienen zich te richten op het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Uitgevende instellingen die een buitenlandse rechtsvorm hebben, dienen zich in te richten volgens de normen van dat rechtsstelsel”.

Hij vervolgt door te stellen dat bestuurders van Nederlandse uitgevende instellingen vrij zijn om zelf aandelen in de eigen vennootschap te verwerven. Ondernemingen kunnen volgens Hoekstra hierover afspraken maken met bestuurders: “Een verzekeraar, ongeacht of die een uitgevende instelling is of niet, dient op basis van Europese regelgeving te beschikken over procedures en maatregelen met betrekking tot het tegengaan van verstrengeling van privébelangen van (onder meer) de bestuurders van de verzekeraars.”

Variabele beloningen

De Kamerleden maken zich zorgen over de variabele beloningen: “De Volksbank, momenteel volledig in staatshanden, keert op het moment geen variabele beloningen uit en voert een beheerst beloningsbeleid. Hoe gaat u garanderen dat de Volksbank ook na het weer op de markt brengen van de bank dit beloningsbeleid voortzet en zich niet laat leiden door ‘wat gangbaar is in de Angelsaksische wereld’?” Op deze vraag onthoudt Hoekstra zich van een direct antwoord en meldt hij dat er pas een besluit zal worden genomen over de toekomst van de Volksbank als de onderneming daar gereed voor is. “Het is van belang dat de Volksbank doorgaat met het implementeren van haar strategie en verder toewerkt naar het beoogde bedrijfsmodel. Ik informeer uw Kamer jaarlijks over de voortgang”, aldus de minister.

Reageer op dit artikel