nieuws

Ook CZ rapporteert verlies op basisverzekering

Branche 1144

Ook CZ rapporteert verlies op basisverzekering

Na Achmea blijkt dat ook CZ verlies boekt op de basisverzekering. Op de basisverzekering is in 2017 een verlies geleden van 173 miljoen euro, zo valt uit de jaarcijfers op te maken. CZ heeft in 2017 op een omzet van 9.348 miljoen euro (2016: 8.921 miljoen euro) een negatief bedrijfsresultaat van 140 miljoen euro (2016: -15 miljoen euro) geboekt. Het verzekeringsresultaat is voor het derde jaar op rij negatief. CZ voorspelt dat de basispremie in 2019 flink zal stijgen.

Het verlies wordt getemperd door de beleggingsopbrengsten die 34 miljoen euro bedragen. Het negatieve bedrijfsresultaat wordt volgens CZ veroorzaakt door het aanbieden van de zorgverzekeringen onder de kostprijs. Voor de premie van 2018 reserveerde CZ groep in 2017 259 miljoen euro van de overreserves waardoor CZ  in 2018 een premie heeft aangeboden die ruim € 6 per maand per verzekerde onder de kostprijs ligt.

Daling solvabiliteit

De solvabiliteit van CZ groep onder Solvency II komt uit op 149% (2016: 173%). De daling van solvabiliteit is volgens de verzekeraar het gevolg van enerzijds hogere solvabiliteitseisen (SCR-ratio) en anderzijds de verliezen op de basisverzekering (2017: 173 miljoen).

Onder de kostprijs

CZ groep meldt in de jaarcijfers dat ze net als voorgaande jaren zorgverzekeringen biedt onder de kostprijs aan. Dit is volgens de verzekeraar mogelijk omdat overreserves conform het premie- en kapitaalbeleid van CZ groep worden teruggegeven aan verzekerden en ingezet om de stijging van de premie te temperen. Dit premiebeleid vertaalt zich in een negatief verzekeringsresultaat.

Zorgkostenstijging blijft aandachtspunt

CZ geeft aan dat de zorgkosten een belangrijk aandachtspunt blijven. “Want deze stijging komt één-op-één terug in de premie. Naast het beheersen van de zorgkosten via zorginkoop en de controle op rechtmatigheid en doelmatigheid van ingediende declaraties, vraagt CZ groep om een bredere en zo creatief mogelijke kijk op zorgkostenbeheersing in Nederland”.

Lager opgeleide mensen maken meer zorgkosten

Bestuursvoorzitter van CZ Wim van der Meeren: “Uit onderzoek blijkt dat er een duidelijke verwevenheid is tussen sociaaleconomische status en gezondheid. Lager opgeleide mensen maken naar verhouding meer zorgkosten en zij hebben vaker te maken met meerdere problemen tegelijk, zoals schulden, armoede en psychische en andere gezondheidsproblemen. De interventies vanuit de domeinen zorg en sociale zekerheid, die onafhankelijk van elkaar worden aangeboden, blijken in de praktijk nauwelijks tot een kwalitatief beter bestaan te leiden.”

Meer regie over eigen leven

Van der Meeren pleit ervoor dat mensen meer regie over hun eigen leven krijgen: “Door mensen in samenhang te helpen de regie te krijgen over hun eigen leven, onder andere met schuldhulp, wordt hun totale bestaan verbeterd, inclusief hun gezondheid. Hierbij is het wel nodig dat een bepaalde speelruimte binnen systemen en domeinen wordt gecreëerd om tot samenwerking te kunnen komen. De mooie effecten van een positieve en individuele benadering van mensen die hulp nodig hebben, zien we binnen CZ groep al terug in ons eigen debiteurenbeleid. Wij zijn ervan overtuigd dat dit op een grotere schaal ook in de gehele samenleving tot succes kan leiden.”

Buffers raken op

In het FD van vanochtend vertellen CZ en Zilveren Kruis dat het gebruik maken van reserves om premies onder de kostprijs in de markt te zetten, en zo met elkaar te kunnen concurreren, snel het einde zal zien. De buffers raken op.  CZ schaart zich achter de uitspraken van Willem van Duin van Achmea, moederbedrijf van Zilveren Kruis, die vorige week al bij de presentatie van de jaarcijfers aan dat het er een einde komt aan ‘de premiesubsidie’.

Reageer op dit artikel