nieuws

Branche verenigt zich tegen nieuwe wet toezichtkosten

Branche 1568

Branche verenigt zich tegen nieuwe wet toezichtkosten

Aanbieders en adviseurs hebben zich in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer fel gekant tegen het wetsvoorstel Wet bekostiging financieel toezicht 2019. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken, Adfiz, het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie en Dufas voldoet de bestaande wet al nauwelijks. Bovendien raakt volgens de criticasters de Tweede Kamer haar controlerende taak op de begrotingen van DNB en AFM kwijt.

In hun brief aan de Tweede Kamer wijzen de vijf branchevertegenwoordigers er op dat de huidige wet bekostiging financieel toezicht (wbft) uit 2013 haar doelen ook niet heeft gehaald. Deze moest duidelijkheid creëren over de verdeling van de kosten van de AFM en DNB tussen enerzijds overheid en anderzijds marktpartijen en instellingen die deel uitmaken van de financiële sector. Daarnaast moest het de fluctuaties in de jaarlijks op te leggen heffingen beperken en de wet- en regelgeving die betrekking heeft op het financieel beheer bij de toezichthouders stroomlijnen en beperken.

Checks and balances

“Terugblikkend zijn wij van mening dat de wet er de afgelopen jaren niet in is geslaagd om deze doelen te bereiken”, aldus het vijftal. “Wij hebben destijds gewezen op een aantal knelpunten die ook door de Raad van State aan de orde waren gesteld. Dit betreft hoofdzakelijk het bestaan van onvoldoende ‘checks and balances’ tussen de toezichthouder en de onder toezichtgestelden, alsmede het gemis van een financiële prikkel voor toezichthouders in de vorm van een overheidsbijdrage voor efficiënt toezicht.”

Toezichtkosten DNB

De aanbieders- en adviesorganisaties wijzen er op dat de toezichtkosten van DNB sinds 2013 voortdurend verder zijn gestegen, ondanks het destijds ingevoerde kostenkader. “Bij deze stijging is nog geen rekening gehouden met de Europese context, waarbij ook sprake is van opwaartse
druk op de toezichtkosten. Opvallend is dat de kosten méér toenemen dan de taakstelling
toestaat; het betreft hier miljoenen euro’s.”

Flexibele schil

De toename wordt volgens de criticasters mede veroorzaakt doordat de minister van Financiën de toezichthouder consistent toestaat kosten in rekening te brengen buiten het kader om én omdat de minister van Financiën een zogenaamde. ‘flexibele schil’ heeft geïntroduceerd.

‘Controlerende taak Kamer uitgehold’

De criticaster vragen zich af welk probleem het nieuwe wetsvoorstel oplost. Ze vrezen eerder een verdere verslechtering nu  “de controlerende taak van de Tweede Kamer wordt uitgehold” en de nieuwe wet slechts enkele hoofdlijnen uitzet. Deze kritiek kwam ook al eerder in de consultatie van de wet naar voren.

Verplicht informeren

Minister van Financiën Hoekstra heeft in een reactie hierop aangegeven dat van uitholling geen sprake zou zijn omdat het wetsvoorstel  de totstandkoming van kostenkaders voor de toezichthouders, het feit dat de begrotingen van de toezichthouders hierbinnen moeten vallen en de goedkeuring van de ministers van de begrotingen en verantwoordingen van de toezichthouders zou regelen. Ook wordt volgens de minister de Tweede Kamer daarbij geïnformeerd over de kostenkaders en zijn ministers verplicht beide kamers te informeren als afgeweken wordt van het kostenkader.

Comply or explain

De vijf branchepartijen zijn niet overtuigd door de reactie van Hoekstra. “Het valt op dat de minister onder de nieuwe wet de Kamer informeert, maar niet volgens het
comply or explain beginsel toestemming nodig heeft om buiten de kaders te treden. Dit is
momenteel conform het amendement De Vries wel het geval.”

Onvoldoende waarborgen

In aanvulling hierop is sprake van nogal algemene definities van directe en indirecte kosten, het ontbreken van een onafhankelijke controleur (zoals de Algemene Rekenkamer) voor het bankentoezicht en het ontbreken van een prikkel voor de Minister of de toezichthouder om de kosten in de hand te houden. Al met al zijn er feitelijk onvoldoende waarborgen tegen overschrijding van het kader.”

Reageer op dit artikel