nieuws

Achmea uit de rode cijfers

Branche 3264

Achmea heeft het forse verlies van € 379 mln in 2016 omgebogen naar een stevige plus in 2017 van € 216 mln. Zowel het schade- en inkomenbedrijf als leven- en pensioen droegen bij aan een verbetering van het resultaat. Wel blijven de (basis)zorgverzekeringen verlieslatend.

Achmea uit de rode cijfers

De verzekeraar boog het operationele resultaat om van € -319 mln naar € 349 mln. Volgens bestuursvoorzitter Willem van Duin (foto) misten de rendementsmaatregelen bij Schade & Inkomen, een lagere verliesvoorziening vanuit de premiestelling bij Zorg en de algehele verlaging van de kosten hun doel niet.

Zorgverzekeringen verlieslatend

Ondanks de lagere verliesvoorziening, de hogere premieopbrengst en de lagere kosten bleven de zorgverzekeringen wel verlieslatend, (-128 mln), zij het minder erg dan in 2016 (-196). Dit verlies komt volledig op het conto van de basisverzekering. Bij de aanvullende zorgverzekeringen zag Achmea het nettoresultaat groeien naar € 47 mln (2016: € 19 mln).

Gecorrigeerd voor hagelcalamiteit

Het operationeel resultaat bij de schadeverzekeringen steeg in 2017 tot € 119 mln (2016: €239 mln negatief). Gecorrigeerd voor de hagelcalamiteit in juni vorig jaar (impact: €132 mln) steeg het operationeel resultaat van de schadeverzekeringen in 2017 met € 226 miljoen.

Rendementsmaatregelen bij schade

De verbetering van het operationeel resultaat is met name het gevolg van doorgevoerde rendementsmaatregelen op zowel de particuliere als de zakelijke schadeportefeuille. Van Duin: “We hebben onder meer premie-aanpassingen doorgevoerd om de effecten van extreme weersinvloeden en oplopende letselschaden beter op te kunnen vangen. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in maatregelen die bijdragen aan het beperken van de schadelast.” De combined ratio verbeterde in 2017 mede als gevolg van de doorgevoerde rendements- en kostenmaatregelen met 14,4%-punt tot 96,0% (2016: 110,4%).

Toename instroom bij WIA

Het resultaat op inkomensverzekeringen bedraagt € 47 mln (2016: € 53 mln). In lijn met het landelijke beeld ziet Achma de instroom in de WIA toenemen. “We houden rekening met deze ontwikkeling in onze premiestelling”, aldus het bedrijf. Als gevolg hiervan zag de verzekeraar de combined ratio in dit segment in 2017 uitkomen op 93,3% (2016: 91,3%).

Operationeel resultaat

Het operationeel resultaat bij leven en pensioen is in 2017 toegenomen tot €342 mln (2016: €285 miljoen) door kostenbesparingen en hogere beleggingsresultaten. De bedrijfskosten namen in 2017 sterk af met 20% tot € 189 mln (2016: €237 mln), een direct gevolg van de overgang naar een ‘closed-book’ benadering voor de pensioenportefeuille waarbij Achmea geen nieuwe pensioenverzekeringscontracten meer sluit.

Afbouw pensioenportefeuille

De omzet uit de ‘closed-book’ pensioenportefeuille nam af met circa 20% tot €490 mln (2016: €617 mln). In lijn met de strategie zal de premieomzet uit pensioenen de komende jaren geleidelijk verder afnemen.

Stijging in ORV-premies

De ‘open-book’ portefeuille laat een stijging zien in ORV-premies tot € 49 mln (2016: €43 miljoen) als gevolg van een hogere netto instroom. In aantallen neemt de portefeuille toe tot
323.256 (2016: 287.673). De koopsommen op direct ingaande lijfrentes en pensioenen laten daarentegen een daling zien tot € 199 mln (2016: € 236 mln) als gevolg van rendementsmaatregelen en lagere gemiddelde bedragen op direct ingaande pensioenen. In aantallen nemen de direct ingaande lijfrentes en pensioenen toe.

Reageer op dit artikel