nieuws

Minister vindt strengere dataregels voor financiële sector onnodig en onwenselijk

Branche 3034

Voor de financiële sector hoeven geen strengere regels te worden opgesteld dan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden. Minister Wopke Hoekstra (Financiën) noemt aanscherpingen onnodig en zelfs onwenselijk. De bewindsman schrijft dat in zijn reactie op een initiatiefnota van PvdA-Kamerleden Astrid Oosenbrug en Henk Nijboer.

Minister vindt strengere dataregels voor financiële sector onnodig en onwenselijk

De beide Pvda-politici willen met hun initiatiefnota het commercieel gebruik van klantgegevens door banken en verzekeraars inperken. Ze pleiten onder andere voor een verbod op het delen van persoonsgegevens die zijn verkregen vanuit een nutsfunctie, en voor uitbreiding van de zorgplicht. Die voorziet erin dat verzekeraars klanten ook moeten informeren als op basis van automatische besluitvorming een beslissing wordt genomen.

Adequate waarborgen

In zijn reactie schrijft minister Hoekstra dat de AVG – die op 25 mei 2018 van kracht wordt – een goede basis is voor gegevensbescherming. Dit wettelijk kader biedt volgens de bewindsman al adequate waarborgen. “Het kabinet acht specifieke maatregelen in Nederland door verdere regulering van de verwerking van persoonsgegevens in de financiële sector niet nodig en onwenselijk”, schrijft Hoekstra. Hij wijst er bijvoorbeeld op dat de AVG financiële instellingen verplicht een functionaris gegevensbescherming aan te stellen. Ook de zorgplicht bij automatische besluitvorming is volgens hem al geborgd in de nieuwe privacywet.

Regisseur

De minister zegt wel de “ratio van de voorstellen” te ondersteunen. Voor zijn ministerie ziet hij een rol weggelegd als regisseur. Hij wil samen met toezichthouders DNB, AFM, ACM en AP onderzoeken of er sprake zal zijn van overlap of lacunes in de toezichtsbevoegdheden. Ook wil hij samen met de financiële sector helpen om tot gedragscodes te komen.

Zelfregulering

In zijn reactie toont Hoekstra zich voorstander van zelfregulering door de sector. Hij moedigt financiële instellingen aan gedragscodes op te stellen. Maatregelen opleggen acht hij niet nodig. Verzekeraars en banken werken bovendien al aan de implementatie van de regelgeving in de AVG, schrijft hij. Het Verbond van Verzekeraars ontwikkelt een gedragscode voor de verzekeringssector en heeft al een solidariteitsmonitor in het leven geroepen. De banken hebben bij de minister aangegeven nog even te wachten met een gedragscode. Zij willen eerst meer duidelijkheid hebben over invulling van normen in de AVG door de wetgever.

Open normen

In sommige gevallen houdt Hoekstra de mogelijkheid open de toezichthouder aan te zetten invulling te geven aan open normen. Oosenbrug en Nijboer stellen bijvoorbeeld voor dat klanten moeten kunnen kiezen in welke gradatie ze data willen delen. Ook moeten ze makkelijk inzicht kunnen krijgen in de data die financiële instellingen over hen hebben verzameld. Het kabinet kan zich vinden in die voorstellen, maar stuurt ook hier aan op zelfregulering. Leidt dat niet tot goede uitkomsten, dan kan de toezichthouder in beeld komen. “Dit is niet de voorkeursoptie van het kabinet”, aldus Hoekstra.

Reageer op dit artikel