nieuws

Fred de Jong: ‘Bijzonder weinig input intermediair bij provisie-evaluatie’

Branche 4478

Fred de Jong: ‘Bijzonder weinig input intermediair bij provisie-evaluatie’

De geringe input van adviseurs noemt onderzoeker Fred de Jong een van de opvallende dingen in de evaluatierapporten van het provisieverbod noemt. De online enquête werd door 333 adviseurs en bemiddelaars ingevuld. Hij oppert dat alle adviseurs samen met de Consumentenbond een campagne zouden moeten starten om te laten zien dat ze trots zijn op hun werk, en dat advies betaald moet worden.

Wat is jou het meest opgevallen in de rapporten?
“De enorme breedte en grondigheid van de aanpak. De rapporten geven een goed beeld van de huidige marktsituatie en de gevolgen van het provisieverbod. De onderzoekers hebben het maximale gehaald uit de relatief minimale beschikbare informatie. Verder valt mij het gebrek aan input vanuit het intermediair zelf op. Maar 333 reacties op de online enquête en een belangenbehartiger van het intermediair die niet mee wilde werken aan het onderzoek, maar vervolgens wel kritiek levert op het rapport. Heel bijzonder.”

Wat vind je van de reactie van minister Hoekstra?
“Heel duidelijk. Hij geeft aan dat het provisieverbod er in zijn huidige vorm blijft. Dat schept duidelijkheid voor de markt en is in lijn met zijn voorgangers. Ik vind zijn reactie ook een gemiste kans, omdat uit de evaluatie een aantal conclusies komen waarvan je concrete actie mag verwachten van de minister. Dat schuift hij voor zich uit. Ik had graag gezien dat hij concrete actie zou ondernemen om de toegankelijkheid van advies te verbeteren, om de communicatie naar de consument te intensiveren, de kennis- en ervaringstoets aan te scherpen en ook het kostprijsmodel extra onder de loep te nemen.”

De betalingsbereidheid voor advies is nog steeds matig. Valt je dat tegen?
“Ja, hoewel het geen verrassende uitkomst is. Het betalen voor advies zit nog niet tussen de oren van alle consumenten. Dat moet de adviseur zich ook aantrekken. De adviseur die overtuigd is van zijn goede dienstverlening en trots is op zijn werk moet dat veel meer en vooral veel explicieter over de bühne brengen naar de consument. Een gezamenlijke communicatiecampagne van alle adviseurs met de Consumentenbond zou ook helpen.”

Regelmatig volgt er geen adviesnota als het advies niet heeft geleid tot het sluiten van een (complex) product, blijkt uit de rapportage. Wat vind je daarvan?
“Dat onderstreept de gedachte dat er nog steeds vooral productgerelateerd wordt geadviseerd. De sector en vooral ook de consument moet echt af van het no cure, no pay-principe.”

Consumenten shoppen minder en adviseurs zijn terughoudend om andere producten te bespreken in het advies. Dat is toch precies het tegenovergestelde van wat het provisieverbod beoogde?
“Dat waren op zich geen doelstellingen van het provisieverbod, maar zijn wel reden tot zorg. Dat heeft vooral te maken met het introduceren van andere business- en verdienmodellen. En het dienstverleningsdocument zal ook moeten worden aangepakt om de consument meer te laten vergelijken. Goed dat de minister daarnaar gaat kijken.”

Er is nog geen geaccepteerd verdienmodel voor nazorg, is een andere conclusie. Ben je het daarmee eens?
“Deels. Veelal wordt de nazorg gefinancierd uit de advieskosten die aan het begin worden betaald door de klant. Apart betalen voor nazorg alleen is een lastige. Ik geloof er wel in dat nazorg prima betaald kan worden uit een totaalaanbod of integraal advies. Maar zolang er alleen productadvies plaatsvindt, zal nazorg lastig zijn om in rekening te brengen.”

De kennis- en ervaringstoets is geen goed middel om te bepalen of iemand geschikt is om een product execution only af te nemen. Heb jij een goed alternatief?
“Een ‘goedgekeurd’ adviesrapport van een adviseur zou een prima toegang kunnen zijn tot execution only. Daarnaast zou je de toets kunnen uitbreiden met de restrictie dat bij niet slagen je geen product zelf mag kopen. Of je verplicht de aanbieder om een klantprofiel op te stellen dat aantoont dat het gekozen product ook passend is. Zo niet, dan gaat de koop niet door. Maar eigenlijk vind ik dat de verantwoordelijkheid primair bij de consument zelf ligt. We moeten oppassen voor overregulering om de consument zodanig te beschermen dat hij helemaal niet meer zelf hoeft na te denken.”

Reageer op dit artikel