nieuws

‘Die WGA-veranderingen, daar gaat een hoop commotie over komen’

Branche 4335

‘Die WGA-veranderingen, daar gaat een hoop commotie over komen’

“De deur bij de politiek staat open”, vertelde Verbondsdirecteur Harold Herbert gisteren tijdens de bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging van Inkomen Adviseurs (NVIA) die dit keer werd gehouden in de centrale hal van De Goudse. De bijeenkomst schonk aandacht aan de ingrijpende veranderingen in het regeerakkoord op het gebied van sociale zekerheid. Bijna alle sprekers waren het er over eens dat beperking van loondoorbetaling bij ziekte een heikel punt is. Herbert verwacht dat er nog veel commotie zal ontstaan over de premiedifferentiatie in de WGA. “Dat vliegt nu nog onder de radar, maar dat zal veranderen”, zo voorspelde hij.

De drukbezochte bijeenkomst begon met spreker Herbert. Herbert raasde in een moordend tempo door het gedachtegoed van het Verbond heen. Herbert sprak vooral over de impact van het regeerakkoord op de AOV voor zzp’ers, loondoorbetaling, de WGA en de overwegingen die hij mee wil geven aan adviseurs. Wat betreft dat laatste hamerde hij er op dat het voor adviseurs belangrijk is om vooral aan kleine werkgevers uit te leggen dat het huidige regeerakkoord ‘hen van de wal in de sloot helpt’. Per saldo komt het regeerakkoord volgens Herbert slecht uit voor zowel werkgevers als werknemers. “Wij zijn vooral ontevreden over het hele stelsel”, meldde Herbert.

Minder ruimte, minder budget

Volgens het Verbond is er onder andere minder ruimte, en vooral minder budget voor re-integratie. “Gelukkig is er een handreiking vanuit het kabinet, dus als jullie iets beters verzinnen doe dat vooral. Wij gaan er in elk geval mee bezig”, aldus de directeur van het Verbond. Het Verbond ziet de ‘matchmaking’ van sociale partners en deze om de tafel krijgen als voornaamste taak. Herbert ziet vooral veel valkuilen in de veranderingen van de WGA. Hij ging in op de beperking premiedifferentiatie van 10 naar 5 jaar, de wijziging van het schattingsbesluit (van 3×3 naar in totaal 9), het oprekken van WGA 35/80 naar WGA 35-99 en het afschaffen van het loonsanctierisico voor WGA ERD. De effecten hiervan op het stelsel houden volgens hem vooral in dat de gedifferentieerde premie ongeveer af zal nemen met 20% en de concurrentieverhoudingen privaat/publiek op scherp worden gezet.

Gesprek minister

Wat betreft de AOV voor zzp’ers somde Herbert de belangrijkste kenmerken op: een verzekeringsgraad van 30%, een omzet van circa €1,3 mld, ondernemersvrijheid, maatwerk voor een passend product, private vangnetregeling voor moeilijk verzekerbare gevallen en de mogelijkheid vrijwillige voortzetting bij het UWV. Herbert verwees naar het regeerakkoord dat als volgt op de zzp-problematiek inspeelt: voor zzp-ers met een laag tarief in combinatie met een langere duur van de overeenkomst of een laag tarief in combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten wordt uitgegaan van een arbeidsovereenkomst. Er is volgens Herbert momenteel een gesprek gaande tussen de minister en de verzekeringsmarkt om “een beter verzekeringsaanbod te bevorderen”.

Loondoorbetaling

Op het gebied van loondoorbetaling, die voor kleine werkgevers wordt verkort naar 1 jaar (met een collectieve premie) en waarbij het UWV bepaalde re-integratieverantwoordelijkheden overneemt, somde Herbert de effecten op de markt op: daling premievolume verzuimmarkt circa 15% en de 12-jaarspropositie voor kleine werkgevers die volgens hem ernstig wordt beperkt. De effecten op de markt houden volgens hem in: hogere kosten voor werkgevers door dubbele dossieropbouw en transactiekosten, het afnemen van investeringsmogelijkheden in re-integratie met als gevolg hoger risico op langdurige ziekte en instroom in de WGA en stijging verzuim. De ‘arbitraire grens’ van 25 werknemers leidt volgens hem tot complexiteit in het stelsel.

De inzet van het Verbond ligt in de visie van Herbert in het ‘oplossen van de werkelijke problemen’, daarbij doelde hij op het 2de spoorbeleid en het loonsanctierisico. Daarnaast zal het Verbond pleiten voor een ‘herstelverzekering’ voor werkgevers om de uitvoering van hun re-integratieverantwoordelijkheden over te dragen aan de verzekeraar. Wat betreft de weging van sociale partners gaf Herbert aan dat het scenario van herstelverzekering goed lag bij de sociale partners maar dat er onenigheid is ontstaan over ‘verwante thema’s’ waardoor een gedeeld advies hierover tot nu toe nog niet tot stand is gekomen.

Arbeidsmarkt knelt voor werkgevers en werknemers

Bestuurslid Marcel Moons van De Goudse vreest dat het inkorten van de loondoorbetaling en de verkorting van de periode premiedifferentiatie WGA de financiële prikkel om te investeren in re-integratie verlaagt. “Werkgevers met een laag verzuim worden niet meer beloond. Er ontstaan nieuwe kosten naar het UWV, en er ontstaat een hogere kostenratio’s voor verzekeraars. Daarnaast is het heel goed mogelijk dat er een toename van verzuim ontstaat door de vermindering van prikkels in het systeem waardoor er een forse toename kan ontstaan van verzuimkosten voor werkgevers.” Als laatste noemde Moons de afname van het verzekeringsbelang in de private markt van circa 15% (LDB) en 20% (WGA). “Al met al een slechte maatregel”, zei Moons. “Ik ga als werkgever op basis van deze maatregel echt niet meer personeel aannemen.”

Geen geloof in het UWV

Jan Mathies, senior juridisch adviseur bij werkgeversvereniging AWVN, vroeg zich vooral af welke re-integratietaken precies worden overgenomen door UWV. “Wat gebeurt er straks precies met de re-integratieverplichtingen en wat betekent dit voor de lopende contracten?”, aldus Mathies. Wat hem vooral opviel aan de arbeidsmaatregelen in het regeerakkoord is dat het deels bestaat uit al bestaande plannen, dat er nog weinig nieuw beleid is en dat de ruimte voor sociale partners volgens hem beperkt is. Ook de laatste spreker, Kees Boer van advieskantoor Lukassen en Boer, stak zijn ongeloof in de daadkracht richting de re-integratietrajecten van het UWV niet onder stoelen of banken. “Daar hebben ze simpelweg de middelen niet voor, het UWV is daar absoluut niet geschikt voor en die re-integratie gaat absoluut niet gebeuren”, zei hij. Volgens hem worden de verantwoordelijkheden voor de arbeidsrelatie in het akkoord vooral bij de werkgever gelegd. De premie-differentiatie WGA vond Boer ‘gedwarrel’. “Het oorspronkelijk idee was volledige privatisering van de WGA”, zei hij. Als tip gaf hij mee: “Privatiseer de WGA en breng het regeltoezicht onder bij UWV.”

Reageer op dit artikel